PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
2020 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2020 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
2020 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente Augustinusga
  Begroting 2020 Rekening 2020 Rekening 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken €  26.300 €   20.677 €   24.658
Opbrengsten uit rente, dividenten en beleggingen €            0 €          16 €          18
Opbrengsten levend geld €   37.350 €   38.782 €   40.790
  ___________ __________ __________
Totaal baten A €   63.650  €  59.475 €   65.466
       
Lasten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
€   14.850 €   12.288 €   18.029

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen

€      1.500 €     1.806 €     2.473

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

€             0 €              - €            0

Pastoraal resp.diaconaal pastoraat

€    19.500 €   18.885 €   13.392

Kosten kerdiensten en kerkelijke activiteiten

€      2.450 €     2.496 €     3.100

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€      4.050 €     3.238 €     3.650

Salarissen en vergoedingen

€      4.400 €     2.359 €     4.592

Kosten beheer, administratie en archief

€      4.170 €     4.034 €     3.931

Rentelasten/bankkosten

€         350 €         272 €         312
  ___________ __________ __________
Totaal lasten A €   51.270 €  45.378 €   49.479
  ________________ _____________ ______________
Operationeel resultaat €   12.380 €   14.079 €  15.987
       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

€             - €      1.704 €    32.215

Incidentele lasten

€          -250 €           -57 € -219.596
  ____________ ____________ ____________

Incidentele baten en lasten (B)

€          -250 €       1.647 €  -187.381
  ____________ ____________ ____________

Resultaat verslagjaar (A+B)

€      12.130 €      15.744  € -171.394
       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

€                  - €         1.157 €               56

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

€                 - €                - €                0

Toevoegingen bestemmingsreserves

€                 - €       -1.704 €     -32.215

Toevoegingen bestemmingsfondsen

€                 - €                - €               0
  _____________ _____________ ____________

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen(C)

€                 - €          -547 €   -32.159
       
  ____________ ____________ ___________

Resultaat naar Algemene reserves (D)

€      12.130 €      15.197 €  -203.553

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Baten en Lasten diaconale gemeente Augustinusga
 
  begroting 2020 rekening 2020 rekening 2019
Baten      

Opbrengsten roerende zaken

€   1.700 €    1.670 €   1.528

Opbrengsten rente, dividenten en beleggingen

€           0 €         10 €        10

Opbrengsten levend geld

€        600 €     1.573 €   1.812

Door te zenden collecten en giften

€     4.450 €     1.988 €   3.693
  __________ __________ _________
Totale baten A €   6.750 €    5.241 €   7.043
       
Uitgaven en Kosten      

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

€        50 €         45 €       46

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

€           0 €            - €         -

Kosten kerdiensten en kerkelijke activiteiten

€           0 €          32 €          0

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€       580 €        679 €      558

Kosten beheer, administratie en archief

€       150 €         267 €      158

Rentelasten/bankkosten

€      160 €        155 €      155

Diaconaal werk plaatselijk

€       920 €     1.372 €   1.167

Diaconaal werk regionaal/landelijk

€           0 €      1.701 €          0

Diaconaal werk wereldwijd

€       240 €         250 €   1.650

Afdrachten door te zenden collecten en giften

€    4.450 €     1.988 €   3.693
  _________ _________ ________
Totaal lasten A €    6.550 €    6.489 €   7.427
  __________ _________ ________
Operationeel resultaat  (A) €       200 €  -1.248 €   -384
       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

€            - €           - €            -

Incidentele lasten

€      -200 €           0 €     -225
 
_________
_________
_________

Incidentele baten en lasten (B)

€     -200
€         0
€     -225
  _______
_______
_________

Resultaat verslagjaar (A+B)

€     -200
€   -1.248 €     -609
       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

€           - €           - €           -

nttrekkingen bestemmingsfondsen

€           - €           - €           -

oevoegingen bestemmingsreserves

€           - €           - €           -

Toevoegingen bestemmingsfondsen

€           - €           - €           -
  ________ ________ ________

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen(C)

 

€           - €           - €           -
  ________ _________ ________
 Resultaat naar Algemene reserves (D) €          0 €    -1.248 €    -609
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar  gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de diaconie waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.