PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente Augustinusga
  begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
Baten      
Kerkbalans €   36000 €   38155 €   40326
Verhuur €   26000 €   28010 €   23746
Overige ontvangsten €     5000 €     5195 €     6473
  ________ _________ ________
Totaal baten €   67000  €  71360 €   70545
       
Lasten      
Personeels kosten €   39500 €   29998 €   33950
Landelijke bijdrage €     3300 €     3737 €     3483
Gebouwen €   14000 €   24721 €   13015
Centrale kosten €   10200 €     9004 €     8380
  ________ ________ ________
Totaal lasten €   67000 €   67460 €   58828
  _____________ ____________ ____________
Resultaat (baten - lasten) €           0 €    3900 €   11717

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 Baten en Lasten diaconale gemeente Augustinusga
 
  begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
Baten      
Pacht €   2300 €    2129 €    2287
Rente €       21 €        21 €      175
Collecte €   4000 €    5459 €    5295
Giften €     200 €      200 €      225
  ________ ________ _______
Totale baten €   6521 €    7809 €    7982
       
Lasten      
Belasting en rechten €      46 €       45 €       45
Kerktelefoon / internet €    180 €     165 €     179
Diakonaal qoutum €    550 €     502 €     514
Beheer, administratie, diversen €    410 €     243 €   1231
Plaatselijk diakonaal werk €  1000 €     843 €     841
Schenkingen €        0 €         0 €     225
Af te dragen collecte €  3835 €   4092  €   4092  
Adoptiekind €    300 €     285 €     212
  _______ ________ _______
Totale uitgaven €  6321 €    6175 €  7339
  _______ ________ _______
Resultaat (baten - lasten) €    200 €      690 €    643

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar  gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de diaconie waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 04-12-2022 om 9.30
2e adventmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.