PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Januari 2022 - Tsjerkefinster Januari 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking

Stilte
Hoe gaan we om met stilte in ons geloofsleven? De stilte van een God die ver weg voelt, of juist de stilte als een kans om God te ontmoeten. Met in mijn gedachten het nieuwe jaar voor ons en de goede voornemens die we vaak weer hebben, las ik over de stilte in een boek van de Jezuïet James Martin. Ik deel enkele gedachten met jullie om mee te nemen in de komende tijd.
Stilte in de relatie
Soms lijkt het of God ver weg is, en er helemaal niets gebeurt als je bidt. Soms zijn er donkere periodes in je leven waarin je zo graag iets van Gods zou willen ervaren, maar niets voelt. Dat is niet altijd makkelijk, die afstand, die ‘woestijntijd’, het gemis van dat gevoel van verbinding met God.
Tegelijk is stilte een onderdeel van elke relatie. Je kan wandelen met een vriend of vriendin zonder iets te zeggen. Je kan van een geliefde gescheiden zijn door fysieke afstand waardoor er stilte is. Stilte kan soms lastig zijn of verwarrend, maar er is ook de stilte die troostend kan zijn, of zelfs heilzaam. In elkaars nabijheid zonder woorden.
In sommige vriendschappen zijn er lange stiltes. En het kan helpen om de stilte in de relatie met God te vergelijken met stiltes in een vriendschap. Want van die vrienden weet je, dat ook als er een tijd geen contact is, ze tóch nog altijd je vrienden zijn. Zo kan het ook zijn met God en je gebed, of je Gods aanwezigheid nu voelt of niet, je mag wéten dat God er is.
Stilte als kans
Stilte is eigenlijk heel waardevol. Het is een kunst om écht stil te zijn, zelf of met elkaar. Om naar binnen te kijken, om het diepste van jezelf ruimte te geven. En, om te luisteren naar God. In de letterlijke stilte kan je God juist ook ontmoeten. Denk maar aan het bekende Bijbelverhaal over de profeet Elia, die bij de berg Horeb komt en een grot in gaat om te overnachten (1 Kon 19: 8 e.v.).
11 Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maarde HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.
In die zachte bries, daar is God aanwezig en ontmoet Elia de HEER. Niet in kabaal en geweld en spektakel, maar in het gefluister.

De kunst van stil zijn is een kunst die we langzaam dreigen te verliezen. In onze wereld waar er altijd geluid is, we altijd in verbinding staan met en heleboel mensen en taken tegelijk. Waarin we zoveel informatie binnen krijgen op een dag dat het moeilijk is er van los te komen. Wanneer zat je voor het laatst ergens op een bankje gewoon om na te denken? Wanneer liep je voor het laatst in gedachten verzonken een rondje buiten, zonder (ander) doel? Wanneer deed je voor het laatst de deur van je kamer dicht en zocht je de stilte heel bewust op?

Stil zijn is een kunst. En tegelijk zijn er ook zoveel mensen voor wie die letterlijke stilte juist oorverdovend is. Eenzaam. Verdrietig of confronterend. Voor wie er in deze coronatijd misschien wel veel te veel stilte was en is.
Hopelijk verliezen we elkaar in die verschillende belevingen niet uit het oog en raken we er over in gesprek. Hoe ervaart u/ hoe ervaar jij de stilte? En ik hoop ook dat het voor ieder van ons een helpende gedachte zal zijn dat we stilte mogen zien als ‘vertoeven in Gods aanwezigheid’. Ook als we die aanwezigheid niet altijd voelen, God is er wel. Hij wil met ons mee gaan in elke stap, nabij zijn. Dat mochten we vieren met Kerst, daar worden we aan herinnerd door Jezus’ naam ‘Immanuël/God met ons’ en door Gods naam ‘Ik zal er zijn’. En met dat vertrouwen mogen we het nieuwe jaar in gaan. Volop Gods nabijheid zoekend in de stilte.
Als je ontevreden bent over je relatie met God, denk er dan over in termen van vriendschap […]. Je relatie met God zal veranderen tijdens je leven. Soms zal het vanzelf gaan, makkelijk zelfs en rijk en troostend aanvoelen. Op andere momenten zal het moeilijk lijken, bijna een karwei dat weinig ‘resultaat’ oplevert. Maar het belangrijkste is – zoals bij elke vriendschap – om door te gaan en om uiteindelijk de Ander beter te leren kennen en lief te hebben. En ook om de Ander toe te laten om jou beter te leren kennen en lief te hebben.’
Ga met God, en Hij zal met je zijn. Een gezond en gezegend nieuw jaar gewenst!
Ds. Inge Landman
(Bron: Het Jezuïtenantwoord op (bijna) alle vragen, James Martin s.j.; pagina 165-169)Fan de dûmny…

Het blijft schakelen voor ons allemaal. Van uitzicht, organiseren en ontmoeten naar omdenken, afzeggen en zoeken naar wat nog wél kan. Onze saamhorigheid zit momenteel misschien vooral in het samen horen. In de dubbele betekenis van de woorden. We horen bij elkaar, als gemeente van Christus. Maar ook horen we samen/luisteren we samen naar het evangelie en zijn we op die manier met elkaar verbonden.
Ik hoop dat we als kleine dorpsgemeente onze kracht ook nu weer volop kunnen inzetten. De kracht van de korte lijntjes, van het weten wat er speelt aan vreugde en verdriet. Dat we binnen de gemeente én binnen het dorp naar elkaar om blijven zien en elkaar vasthouden en blijven opbellen, opzoeken en ontmoeten, zij het in aangepaste vorm.
Op het moment van schrijven zit ik vol in de kerstvoorbereiding, wordt de dienst voor oudejaarsdag afgeblazen én schrijf ik een overdenking om mee het nieuwe jaar in te gaan. Ik houd het hier daarom kort en hoop en bid dat jullie goede dagen hebben en gezond het nieuwe jaar mogen ingaan.
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. (Jes. 60:1)

Een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge

van de kerkenraad

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 december 2021
De opening wordt verzorgd door Erwin Kooistra. Hij is tevens de voorzitter in verband met afwezigheid van de voorzitter. Hij opent met Lucas 3; Johannes de doper die de weg voorbereidt voor Jezus, daarna gaat hij voor in gebed, gevolgd door een stil gebed.
Uit de notulen blijkt dat er nog geen dienst gepland is voor mensen die niet in de kerk, maar wel in het gebouw kunnen komen.
Na informatie blijkt dat het adoptiemeisje nu 17 jaar is en de vraag is hoe lang dit doorgaat of moet er een nieuw project komen dat wordt gefinancierd door de diaconie.
Notulen van de ring Buweklooster op 18 november jl. in Surhuizum worden besproken. Het was plezierig om met elkaar te overleggen over bepaalde gezamenlijke punten waar je tegenaan loopt.
In januari worden de diensten van Omrop Fryslân vanuit de evangelische gemeente en de PKN gemeente Harkema uitgezonden. Inge is benaderd om voor te gaan, dit wordt vervolgd. Het probleem is dat ze dit zonder gemeenteleden doen, alleen medewerkers om het goede coronavoorbeeld te geven.
Voor Dorpsbelang “1000 jaar Stynsgea” hebben wij voorgesteld om een tentoonstelling in de kerk te houden. Wordt vervolgd.
Bij de kerkrentmeesters is een voorstel van landruil binnengekomen. Een van de huurders wil het land 1.20 ha wel overnemen tegen normale prijs. Wij hebben de rentmeester voorgesteld hier wel aan mee te werken. Maar willen graag ander land terug. Hij heeft het voorstel om 5.5 ha aan te kopen via een erfpachtconstructie. Dit zou ongeveer € 8.000.- per jaar opleveren voor 26 jaar.
Samen met de diaconie zouden we € 98.000.- investeren tegen een rente van 1% = € 980.- per jaar. Dit kan de diaconie. Momenteel ontvangen ze geen rente op de spaarrekening. Het voorstel zal nog nader toegelicht worden.
De eeuwigheidszondag werd goed bezocht en was mooi samengesteld door dominee Beintema.
In verband met de avondlockdown kan de kerstavond- en de Oudejaarsavonddienst niet doorgaan.
In welke kerkgebouwen kun je nog zingen”; Wij vallen in de tweede categorie van de 6. Hier staat dat hoge monumentale gebouwen met natuurlijke ventilatie nauwelijks risico vormen. Hierdoor kunnen wij gewoon zingen in onze kerk.
Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst.
Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai

B ijbelgespreksgroep!
Inmiddels is de Bijbelgespreksgroep van start gegaan. Wij zijn bezig met de eerste brief aan Timotheüs. Wat spreekt ons aan? Wat roept vragen op? Wat kunnen wij leren van de woorden die Paulus aan Timotheüs schrijft? Het is waardevol om elkaar rondom het Woord te ontmoeten en hierover met elkaar in gesprek te kunnen zijn. Dit is speciaal voor iedereen die wil leren uit de Bijbel en met elkaar in gesprek wil gaan over wie God is en hoe wij Jezus kunnen volgen. Het is een gespreksgroep, maar luisteren mag natuurlijk ook! U/jij bent ook van harte welkom! Bij interesse, vragen of opmerkingen: neem gerust contact op met mij op.
Erwin Kooistra

Jeugdwerk Augustinusga


Tienerclub en Club 7/8
De afgelopen maand was het helaas niet mogelijk om samen te komen. Meerdere tieners en kinderen zaten in quarantaine. We hebben hierdoor geen Sinterklaas kunnen vieren. Daarom is Erwin voor Sinterklaas op pad gegaan en heeft alle betrokken clubleden een presentje gebracht en deze rare tijd. Zo konden we toch nog een beetje Sinterklaas vieren!
De basisscholen waren vervroegd dicht, en toen het voortgezet onderwijs ineens ook. We hopen elkaar heel snel weer te zien! Als alles door mag gaan (en de scholen open zijn), staan hieronder de volgende data.
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!


De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 11 januari 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
  • 16 januari 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 25 januari 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
  • 30 januari 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)


Gezinsdienst
Alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst! Een nieuw jaar vraagt om nieuwe initiatieven: Als alles door mag gaan hopen we op 13 februari een gezinsdienst te organiseren. Een dienst, anders dan alle andere diensten die we zijn gewend. Schrijf de datum alvast in je agenda. Leuk voor jong én oud!


Vakantie
Vanaf 25 december t/m 9 januari heb ik vakantie. Daarna reageer ik graag weer op mailtjes, telefoontjes en appjes. Dan ben ik geestelijk en mentaal weer helemaal opgeladen en mag ik weer vol passie aan de slag gaan !

Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker

Voor de kinderen
Hallo allemaal! Gelukkig nieuwjaar! Een nieuw begin: De doop en het ontvangen van de Heilige Geest zijn daar tekenen van. De Here Jezus liet zich ook dopen door Johannes de Doper, en ook Hij ontving de Heilige Geest. Dat betekent dat God vol liefde in je hart komt wonen. Wat maakt ons dat gelukkig!
Lees het maar eens na in bijvoorbeeld Lucas 3:21-22.
Collectegeld overmaken ipv contant ivm corona crisis
HERHAALDE OPROEP

Wij willen u attenderen op de mogelijkheid om per bank over te maken:
  • Diaconie, rekeningnummer NL40 RABO 01139 70 552
    t.n.v. Diaconie PKN Augustinusga
  • Kerk, rekeningnummer NL91 RABO 03042 50 848
    t.n.v. PKN gemeente Augustinusga


Verder kunt u ons helpen door de GIVT app (het digitale ponkje) te installeren op uw telefoon of tablet.
Handig: ook kunt u met deze app vanuit huis geven!
Voor informatie hierover kunt u bellen met Wilco Elzinga, telefoon nummer (0512) 351914.

Alvast dank voor uw gaven!
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.