PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
2021 Verkorte staat met baten en lasten met toelichting 2021 Verkorte staat met baten en lasten met toelichting
                                                 Protestantse gemeente te Augustinusga
                                College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie
 
  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken €  22.000 €   22.786 €  20.677
Opbrengsten uit rente, dividenten en beleggingen €            0 €          16 €          16
Opbrengsten levend geld €   34.150 €   38.944 €   38.782
Opbrengsten uit Subsidies en bijdragen €              - €     8.089 €             -
  ___________ __________ __________
Totaal baten A €   56.150  €  69.835 €   59.475
       
Lasten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
€   15.250 €   15.667 €   12.288

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen

€      2.050 €     1.848 €     1.806

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

€             - €              0 €           -

Pastoraal resp.diaconaal pastoraat

€    46.250 €   45.243 €   18.885

Kosten kerdiensten en kerkelijke activiteiten

€      2.750 €     2.452 €     2.496

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€      3.300 €     3.442 €     3.238

Salarissen en vergoedingen

€      4.450 €     3.207 €     2.359

Kosten beheer, administratie en archief

€      3.800 €     2.863 €     4.034

Rentelasten/bankkosten

€         300 €         276 €         272
  ___________ __________ __________
Totaal lasten A €   78.150 €  74.998 €   45.378
  ________________ _____________ ______________
Operationeel resultaat €  -22.000 €   -5.163 €  14.079
       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

€           350 €   840.722 €    1.704

Incidentele lasten

€          -200 €           -57 €        -57
  ____________ ____________ ____________

Incidentele baten en lasten (B)

€           150 €   840.665 €   1.647
  ____________ ____________ ____________

Resultaat verslagjaar (A+B)

€     -21.850 €    835.502  €  15.744
       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

€         1.100    €         1.157 €       1.157

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

€                 - €                - €                -

Toevoegingen bestemmingsreserves

€                 - €    -840.724 €     -1.704

Toevoegingen bestemmingsfondsen

€                 - €                - €               -
  _____________ _____________ ____________

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen(C)

€          1.100 €    -839.567 €       -547
       
  ____________ ____________ ___________

Resultaat naar Algemene reserves (D)

€      -20.750 €      -4.065 €     15.197

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

                                                 Protestantse gemeente te Augustinusga
                                              College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie
 
  begroting 2022 rekening 2021 rekening 2020
Baten      

Opbrengsten roerende zaken

€    1.500 €    1.353 €   1.670

Opbrengsten rente, dividenten en beleggingen

€           0 €         10 €        10

Opbrengsten levend geld

€   1.100 €    1.124 €   1.573

Door te zenden collecten en giften

€   2.550 €    1.807 €   1.988
  __________ __________ _________
Totale baten A €   5.150 €    4.294 €   5.241
       
Uitgaven en Kosten      

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

€        60 €          46 €       45

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

€           - €            0 €         -

Kosten kerdiensten en kerkelijke activiteiten

€          50 €          68 €        32

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€        620 €        418 €      679

Kosten beheer, administratie en archief

€       180 €        157 €      267

Rentelasten/bankkosten

€       180 €        161 €      155

Diaconaal werk plaatselijk

€     1.000 €        677 €   1.372

Diaconaal werk regionaal/landelijk

€       250 €        445 €   1.701

Diaconaal werk wereldwijd

€       260 €        240 €      250

Afdrachten door te zenden collecten en giften

€    2.550 €     1.807 €   1.988
  _________ _________ ________
Totaal lasten A €    5.150 €    4.019 €   6.489
  __________ _________ ________
Operationeel resultaat  (A) €           0 €        275 €  -1.248
       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

€            - €    94.169 €            -

Incidentele lasten

€            - €              - €           0
 
_________
_________
_________

Incidentele baten en lasten (B)

€         -
€   94.169
€           0
  _______
_______
_________

Resultaat verslagjaar (A+B)

€        0
€   94.444 €   -1.248
       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

€           - €             0 €           -

nttrekkingen bestemmingsfondsen

€           - €              - €           -

oevoegingen bestemmingsreserves

€           - €  -94.169 €           -

Toevoegingen bestemmingsfondsen

€           - €             - €           -
  ________ ________ ________

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen(C)

 

€           - €  -94.169 €           -
  ________ _________ ________
 Resultaat naar Algemene reserves (D) €          0 €      275 €    -1.248
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar  gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de diaconie waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.