PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Gegevens t.a.v. Diaconie van de PKN gemeente te Augustin behorende tot de Prot. Kerk in NLD 2022 Gegevens t.a.v. Diaconie van de PKN gemeente te Augustin behorende tot de Prot. Kerk in NLD 2022
Algemene gegevensdiaconie behorende tot de Protestantse Kerk Nederland

Algemene gegevens 
 
Naam ANBI Protestantse gemeente te Augustinusga
RSIN Diaconie 824138120
KvK nummer: 76336107
Website adres: http://augustinusga.protestantsekerk.net
E-mail: PKNAugkerk@hotmail.nl
Adres: Geawei 15
Postcode: 9284 TA
Plaats: Augustinusga
Postadres: Postbus 26
Postcode: 9285 ZV
Plaats: Buitenpost

De Protestantse gemeente te Augustinusga is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Augustinusga.

Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op website van https://augustinusga.protestantsekerk.net/beleidsplan_2020-2024 vindt u het beleidsplan 2020-2024 van onze gemeente.

Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Tijdens de periode 2014-2015 zijn er de volgende ativiteiten geweest:
  • Vrouwengespreksgroep 'Eva's erfgenamen'
  • Gespreksgroep 'Jonge vrouwen'
  • Kerststukjes maken
  • Paasstukjes maken
  • Wandelgroep
  • Liturgisch  bloemschikken
  • Samen eten, Samen delen
  • Mystivity

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar  gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de diaconie waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

                  

ANBI rapport
 
  begroting 2023 rekening 2022 rekening 2021
Baten      

Opbrengsten roerende zaken

€    1.300 €    1.565 €    1.353

Opbrengsten rente, dividenten en beleggingen

€        950 €        810 €         10

Opbrengsten levend geld

€   1.100 €    1.080 €    1.124

Door te zenden collecten en giften

€   2.750 €    2.902 €    1.807
  __________ __________ __________
Totale baten A €   6.100 €    6.357 €    4.294
       
Uitgaven en Kosten      

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

€        60 €        323 €          46

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

€           - €            0 €            0

Kosten kerdiensten en kerkelijke activiteiten

€          50 €          27 €          68

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€        500 €        406 €        418

Kosten beheer, administratie en archief

€       200 €        173 €        157

Rentelasten/bankkosten

€       200 €        167 €        161

Diaconaal werk plaatselijk

€     1.400 €        947 €        677

Diaconaal werk regionaal/landelijk

€       700 €        975 €        445

Diaconaal werk wereldwijd

€       240 €        240 €        240

Afdrachten door te zenden collecten en giften

€    2.750 €     2.902 €     1.807
  _________ _________ _________
Totaal lasten A €    6.100 €    6.160 €    4.019
  __________ _________ _________
Operationeel resultaat  (A) €           0 €        197 €        275
       

Incidentele baten en lasten

     

Incidentele baten

€            - €    10.662 €    94.169

Incidentele lasten

€            - €              - €              -
 
_________
_________
_________

Incidentele baten en lasten (B)

€         -
€   10.662
€   94.169
  _______
_______
_______

Resultaat verslagjaar (A+B)

€        0
€   10.859 €   94.444
       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

     

Onttrekkingen bestemmingsreserves

€           - €             0 €             0

nttrekkingen bestemmingsfondsen

€           - €              - €              -

oevoegingen bestemmingsreserves

€           - €   -10.663 €  -94.169

Toevoegingen bestemmingsfondsen

€           - €             - €             -
  ________ ________ ________

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen(C)

 

€           - €  -10.663 €  -94.169
  ________ _________ _________
 Resultaat naar Algemene reserves (D) €          0 €      196 €      275
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.