PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
April 2020 - Gemeenteavond PG Augustinusga 11 maart 2020 April 2020 - Gemeenteavond PG Augustinusga 11 maart 2020
Gemeenteavond PG Augustinusga 11 maart 2020

Afgelopen woensdag 11 maart werd de Gemeenteavond in
It Tsjerkegebou gehouden van de PG Augustinusga.
Voor 28 gemeenteleden opent voorzitter van de kerkenraad Ruurd Boonstra de bijeenkomst en heet iedereen welkom daarna leest hij voor uit het dagboek van Arie ter Veer: De kerk als een tent.
Door de scriba worden de notulen van de gemeenteavond van 7 nov. 2019 voorgelezen en deze worden zonder op- of
aanmerking goedgekeurd en vastgesteld.

Bij het punt Mededelingen van de kerkenraad informeert Ruurd Boonstra ons over de volgende zaken:
  • Stand van zaken rond samenwerkingsverband.
Er wordt een uitgebreide stand van zaken gegeven over het samenwerkingsverband met meerdere gemeenten uit de Ring Buwekleaster: Augustinusga, Drogeham, Harkema, en Kootstertille/Twijzel.
  • Beroepingswerk: Voorstel tot het beroepen van een predikant voor de PG Augustinusga
Er zijn positieve berichten te vertellen over een te beroepen predikant.
De predikant waar over de voorzitter ons informeert is ds. Inge Landman. Zij is 37 jaar en woont nu in Ermelo. Ze is werkzaam bij Kerk in Aktie. Omdat ds. Landman in september a.s. een kindje verwacht is in overleg besloten haar intrede te laten doen in januari 2021. De kerkenraad stelt de gemeente voor om ds. Inge Landman per januari 2021 te beroepen als predikant van de Protestantse gemeente Augustinusga voor 8 uur per week. De aanwezige gemeenteleden stemmen in met dit voorstel.
Ook is er positief nieuws te melden over het aanstellen van een Kerkelijk werker. Binnen de ring Buwekleaster was de naam genoemd van een kerkelijk werker die bijna was afgestudeerd in HBO-theologie aan de Evangelische Hogeschool in Ede. De PG in Jistrum heeft hem een baan aangeboden voor 16 uur per week.
Na een uitnodiging van onze kerkenraad voor een kennismakings- gesprek stelt de kerkenraad voor om voor 16 uren per week Erwin Kooistra als kerkelijk werker in onze PG
Augustinusga aan te stellen: Hij is 24 jaar oud en woont in Surhuisterveen waar hij lid is van de Protestantse Gemeente. Hij zal zowel in Jistrum als in Augustinusga als kerkelijk werker aangesteld zijn.
Ook op dit voorstel tot aanstelling wordt volledig ingestemd door de aanwezige gemeenteleden.
  • Ambtsdragerverkiezingen
De voorzitter geeft aan dat ambtsdragerverkiezingen intussen een pijnlijk en beladen onderwerp zijn. Hij geeft aan dat we als gemeente samen de schouders eronder moeten willen zetten. Dit jaar hoopt de kerkenraad eens te kunnen uitbreiden, we

zullen toch nieuwe ambtsdragers moeten krijgen. Juist omdat er formeel een ouderling-kerkrentmeester bij moet om aan het verplichte rechtsgeldige aantal van twee te komen.
Ook de taak van Annie IJlstra als enige ouderling, is een te zware taak en zal moeten worden uitgebreid met extra mankracht.
De voorzitter vraagt om ideeën en kandidaten om dit probleem aan te pakken. Namen kunnen worden doorgegeven aan de scriba
  • Activiteitenaanbod winterseizoen
Ruurd Boonstra geeft een opsomming van de activiteiten van dit winterseizoen en activiteiten voor de komende tijd: Ontmoetingsmiddagen - Bijbelstudie Ester - Een goed gesprek -
Zondagavondgesprek – Gemeenteavond – Rouwverwerking - Sirkelslag KIDS - Kerstmiddag diaconie - Stiltewandeling Jorwert
En wat nog komt is:
Een goed verhaal: 19 maart, 19.45 uur door ds. Hille Vlasman, predikant en coach
De Friese Nassaus: 3 april door Bearn Bilker
Bezoek aan Westerbork; 18 april,
Op stap met de boswachter: nog geen gegevens bekend
Walking Diner: 21 juni, Augustinitsjerke;

Ook vraagt de voorzitter naar gegadigden voor het organiseren van Tsjerkepaed 2020. Er kan eventueel ook ruimer worden gezocht naar geïnteresseerden uit het dorp.
Daarna worden zowel van de kerk als van de diaconie de Jaarverslagen 2019 als de begroting van 2020 behandeld en toegelicht door boekhouder Tine Atsma.
De betreffende kascontroles werden gedaan door Simon Zuidersma en Jan Spoelstra. Er waren geen op- of aanmerkingen en de overzichten worden goedgekeurd.
Pieter Nicolai legt uit welke financiële consequenties er komen na intrede predikant en aannemen van een kerkelijk werker.
Verder deelt hij mee dat er een advertentie in It Tsjerkefinster komt voor een nieuwe beheerder van zowel It Tsjerkegebou als de kerk per 1 juli a.s. Na het punt rondvraag, waarvoor geen vragen werden ingebracht, zingen we samen:Gezang 157: 1 en

3: Hoe helder staat de Morgenster, en sluit voorzitter Ruurd Boonstra de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.