PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beleidsplan 2015-2019 Augustinusga
 
1. Visie

Wat ons met elkaar verbindt in de gemeente is dat wij in God geloven en zijn naam prijzen op verschillende manieren. In de bijbel horen wij over ons leven. Wij zoeken elkaar op, want we zijn met elkaar verbonden, hebben oog voor elkaar en oog voor de naaste. Samen zorgen wij voor activiteiten en doen we dingen met elkaar.
 
1.1 Doel van het beleid van de komende jaren

We werken aan de eenheid van de gemeente, de saamhorigheid, het meeleven met elkaar. We werken aan verdieping en staan op en voor verandering.  We werken aan uitstraling.
 
2. Kerkdiensten

Kerkdiensten zijn een speerpunt van het kerkenwerk. We zijn van plan de diensten interactiever te maken, en gemeenteleden meer actief te betrekken bij en in de diensten. We vragen van de voorgangers begrijpelijke taal te gebruiken en aandacht te besteden aan de verbinding tussen bijbel en samenleving, tussen bijbel en ons leven. Voorkeur heeft regelmatig gebruik van it Frysk in de dienst. In een jaarrooster brengen we onder: twee gezinsdiensten, twee keer een themadienst, een startdienst en een slotdienst.
De diensten met het oog op Pasen en Kerst blijven we goed voorbereiden.
We proberen kerkdiensten en zondagsschool meer op elkaar af te stemmen.
 
Voorgangers: als we weer zelf een predikant hebben, zoeken we voor de diensten waarin hij/zij niet voorgaat een aantal andere dominees die regelmatig kunnen voorgaan, zodat met hen ook de nodige afspraken kunnen worden gemaakt.
 
3. Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad kan niet meer kleiner. Anderen nemen sommige taken over. De structuur van de kerkenraad blijft ongewijzigd: één kerkenraad met een moderamen. Het vergaderrooster van kerkenraad, diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters wordt aangepast, zodat tijd wordt uitgespaard. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar, het moderamen maandelijks. Elk jaar bezint de kerkenraad zich op het beleid en de plannen die daarbij horen.
 
4. Pastoraat

Het bezoekwerk gaan we samen opbouwen: predikant, ouderlingen, bezoekers. Een speerpunt is: de leeftijdsgroep 25-60 jarigen, evenals de mensen onder de 25 jaar. We bezinnen ons op de leeftijdsgroep, ouder dan 60 jaar.
Activiteiten voor Vorming en Toerusting plannen we elk jaar.
 
4.1 Jeugd en jongeren


Missie Mystivity:
  • Met aandacht en respect gaan we om met elkaar. We organiseren met enthousiasme activiteiten die uitdagend zijn en ons aan elkaar verbinden.
 Visie Mystivity:
  • We werken aan onderlinge relaties zodat er vriendschappen voor het leven kunnen ontstaan.
  • We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarin we naar elkaar luisteren en met respect met elkaar omgaan.
  • De christelijke identiteit komt op een laagdrempelige manier naar voren bij al onze activiteiten. We leven voor hoe we christen kunnen zijn. Bij belangrijke feestdagen en momenten zullen we de verhalen uit de bijbel vertellen.
  • We bieden uitdagende activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld van onze tieners. Zodat ze zich verbonden voelen met elkaar en met Mystivity.
  • We luisteren naar onze tieners en betrekken ze bij de activiteiten van Mystivity.
4.2. 30-50-jarigen

We maken in 2017 een plan met de centrale vragen: wat hebben zij nodig en wat is er kerkelijk te bieden?
 
5. Predikant

[Volgt later]
 
6. Diaconaat

Diaconale activiteiten zijn gericht op ondersteuning van leden en niet-leden van de gemeente door middel van gezellige bijeenkomsten, door blijken van meeleven en door financiële hulp.
 
7. Beheer

In 2015 wordt het Tsjerkegebou vervangen door een ander gebouw. Deze vervanging wordt betaald uit een legaat van enkele jaren geleden. We maken in 2016 een plan voor eigendom en gebruik van de gebouwen van de gemeente in de komende jaren.

8. Communicatie

We gaan in 2017 uitzoeken welke communicatiekanalen goed dan wel beter gebruikt kunnen worden.
 
9. Taken in de gemeente

Samen met allen die een taak uitvoeren in de gemeente gaan we overleggen over die taken: of ze moeten blijven dan wel aangepast worden.
 
10. Jaarplan

Elk jaar wordt een jaarplan gemaakt, waarin de taken van dat jaar zijn opgenomen.
 
11. Evaluatie van het beleid

Jaarlijks bezint de kerkenraad zich op het beleid en het werkplan, mede in een overleg met de gemeente.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.