PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Beleidsplan 2020-2024 Beleidsplan 2020-2024

Beleidsplan Protestantse  gemeente Augustinusga
2020 – 2024

 

Visie

Wat ons met elkaar verbindt in de gemeente is dat wij in God geloven en zijn naam prijzen op verschillende manieren. De Bijbel is de inspiratie voor ons doen en laten; hoe wij ons leven inrichten.
Wij zoeken elkaar op, want we zijn met elkaar verbonden, hebben oog voor elkaar en oog voor de naaste zowel in de gemeente, het dorp en de wereld.
Samen zorgen wij voor activiteiten waarmee we willen proberen kerk en dorp met elkaar te verbinden.
We werken aan de eenheid van de gemeente, de saamhorigheid, het meeleven met elkaar en met het dorp
We werken aan verdieping en staan open voor verandering. We willen ook ruimte hebben voor onze medegelovigen die nu niet zo vaak meedoen.
We werken aan uitstraling; we willen als geloofsgemeenschap zichtbaar zijn in het dorp.
Het beleid in de komende jaren zal voor het grootste gedeelte een voortzetting zijn van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Op enkele punten zal er een wijziging plaats vinden. Dit zal zijn in het jeugdwerk, het beleid ten aanzien van gezinnen en de verbinding van kerk en dorp.
Verder zullen speerpunten van het beleid zijn:
Kerkdiensten, waarvoor de medewerking gezocht wordt van gemeenteleden zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering; bv. afwisselende kerkdiensten, themadienst en, interactieve diensten, kinderdiensten door Kinderkerkenwerk georganiseerd en zangdiensten.

Wie

De protestantse gemeente te Augustinusga is onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland (PKN). De gemeente in Augustinusga wijst uit haar midden ouderlingen en diakenen aan die samen de kerkenraad vormen.
Kerkenraad
Alle activiteiten van de gemeente vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert maandelijks. De kerkenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een penningmeester en een scriba.
Verder kiest de kerkenraad uit haar midden het moderamen. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. Het moderamen houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.
De kerkenraad raadpleegt de gemeente over het te voeren beleid. Dit beleid wordt vastgelegd in het beleidsplan en de kerkenraad zorgt voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. De kerkenraad zal jaarlijks in of rond mei het lopende seizoen evalueren en en met behulp van deze evaluatie een plan maken om het beleid in het nieuwe seizoen vorm te geven.
Predikant
Bij het uitkomen van dit beleidsplan is de gemeente op zoek naar een predikant in deeltijd voor 20%. Hiervoor is gezocht naar samenwerking in ringverband.
We zoeken een predikant die:
  • Samenwerkt en verbindt, in de gemeente en daarbuiten;
  • Oog heeft voor het pastoraat;
  • Aandacht heeft voor de verschillende doelgroepen (jong en oud);
  • Open is en tussen de mensen staat; toegankelijk
  • Hedendaags (s)preekt, een liturgie maakt met vertrouwde en nieuwe vormen
  • Motivatie heeft voor missionair werk, vooral voor de mensen aan de rand van de kerk.
Kerkelijk werker / jongerenwerker
Het jeugdwerk in de gemeente heeft een nieuwe impuls nodig. Hiervoor wordt er een jongerenwerker aangetrokken voor 4 uren per week. Deze jongerenwerker krijgt als taak om met behulp van vrijwilligers het jongerenwerk in de gemeente opnieuw vorm te geven.

Vrijwilligers
Het kerkenwerk draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Het kerkenwerk kan niet zonder vrijwilligers, die zich verantwoordelijk voelen en zich voor langere tijd voor het werk van de kerk willen inzetten. Het blijkt echter dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden die zich voor langere tijd willen inzetten. Hier zal in het werken met vrijwilligers rekening mee moeten worden gehouden. Vaak willen mensen wel een taak voor kortere tijd op zich nemen.

Wat gaan we doen?

Kerkdiensten

De gemeente organiseert wekelijks een kerkdienst. Er zal worden geprobeerd om de kerkdiensten zoveel mogelijk te laten invullen door de predikanten die werkzaam zijn in de ring Buwekleaster.
Er wordt naar gestreefd om per jaar zes kerkdiensten te organiseren met een bijzonder karakter. Deze diensten mogen in het bijzonder een uitnodigend karakter hebben en kunnen zich richten op doelgroepen die de normale wekelijkse kerkdiensten niet of nauwelijks bezoeken.
Er zou nog kunnen worden gekeken naar de invulling van de bestaande kerkdiensten buiten de normale zondagse kerkdiensten.

Pastoraat
In het pastoraat zal de praktijk van de afgelopen jaren worden voortgezet. Het pastoraat wordt gedaan door de bezoekers en de ouderlingen. Als er weer een predikant is, kan deze ook een deel van het pastoraat voor zijn of haar rekening nemen en de bezoekers en de ouderlingen toerusten. Een predikant maar 8 uren per week beschikbaar heeft, heeft niet genoeg tijd om het pastoraat in zijn geheel voor zijn rekening te nemen. Er zal er ook nog een kerkelijk werker bij nodig zijn.

Jeugdwerk en kinderwerk
Het jeugd en kinderwerk heeft een nieuwe impuls nodig. Een jongerenwerker in de gemeente zou hier goed een rol in kunnen spelen. Het kinderwerk buiten en tijdens de kerkdiensten kan zo extra ondersteuning krijgen.
Het jeugdwerk is voor de toekomst van de gemeente van groot belang. Om dit opnieuw op te zetten zou er begonnen kunnen worden met een nieuwe jeugdgroep met de kinderen uit de oudste groepen van de basisschool. De aan te trekken jongerenwerker zou hier een plan voor moeten maken en dit plan uitvoeren met behulp van vrijwilligers. Zo moet het jongerenwerk dat er is worden versterkt.

Diaconaat
De diaconie heeft oog voor de nood in de wereld. Diaconale activiteiten zijn gericht op ondersteuning van leden en niet-leden van de gemeente. Door middel van gezellige bijeenkomsten, door blijken van meeleven en door financiële hulp. Zo kan er energie worden gestoken in het uitbreiden van de gezellige bijeenkomsten. Verder is het goed om aansluiting te zoeken bij andere activiteiten in het dorp die een sociaal karakter hebben en die vergelijkbaar zijn met kerkelijke activiteiten.

Beheer
Het Tsjerkegebou kan meer worden gebruikt. Het zou bijvoorbeeld kunnen worden gepromoot als vergaderruimte in het dorp.
Het financiële beheer is erop gericht dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn, zodat de reserves niet hoeven te worden aangesproken.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.