PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
December 2022 - Tsjerkefinster December 2022 - Tsjerkefinster

Overdenking
Advent
Advent betekent: komst!
In de Adventsperiode van vier zondagen voor Kerst bereiden we ons voor op het gedenken van de komst van de Zoon van God in deze wereld. Dat is meer dan alleen uit nostalgie terugdenken aan het kribje in de stal, de zingende engelen en de lofliederen van Zacharias en Maria. In dat opzicht valt de evangelist Marcus met de deur in huis: Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Niks verhalen over een kindje dat geboren is, over ouders of omstandigheden.
Het eerste wat Marcus vertelt over Jezus van Nazareth is zijn komst naar Johannes de Doper, zijn doop in de Jordaan. Maar dan wordt Marcus heel nauwkeurig:
Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ (Marcus 1:10v)

Als je het hebt over Jezus Christus, is dit wat je van Hem moet weten, lijkt Marcus te willen zeggen. Hoezeer Jezus ook mens is geweest, en dus ook baby en kind, de komst van Jezus wordt door Marcus meteen geplaatst in een kader dat boven ons menselijk verstand uitreikt.

Alleen in de evangeliën van Matteüs en Lucas wordt aandacht besteed aan de komst van het kindje Jezus, voorafgaand aan zijn optreden als rondtrekkende rabbi. Maar ook Matteüs en Lucas laten vanaf het begin merken dat het niet gaat om de geboorte van ‘zomaar’ een kind. Door beiden wordt de Heilige Geest genoemd als veroorzaker van de zwangerschap. En dat dit kind van Godswege een speciale taak zal
hebben, is volgens hen vanaf de eerste aankondiging duidelijk.
Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden (Matteüs 1:21).
Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob en
aan zijn koningschap zal geen einde komen (Lucas 1:33).
En wanneer de herders worden verrast door de aankondiging van de engel, klinkt het:
ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer (Lucas 2:10v).

De geboorte van dat kleine jongetje, toen en daarin Bethlehem, was het begin van een nieuw tijdperk. De tijd van Christus Jezus die om ons mensen de hemel verliet, om hier op aarde te laten horen en zien hoe God ons leven heeft bedoeld.
Alle reden om in de voorbereiding op het Krystfeest daar bij stil te staan.
ds. Guda Borger
 

Algemeen

Melodie: Nu daagt het in het oosten

Advent dat is verwachten
en elke dag opnieuw
Dat U terugkomt O Jezus
iedereen voor U kniel

Ik blijf U Heer verwachten
bid dat U komt met spoed
Verdrijft voorgoed de nachten
in mensen bang gemoed

Veel mensen zijn zo bang Heer
zo angstig en verward
Zij worden voortgedreven
en hebben zoveel smart

Laat Uw Licht hen verlichten
dat duisternis verdwijnt
En dat in 't angstig hart Heer
Uw ware vreugde schijnt


@Petra Groeneveld

Adventsconcert Westerlauwers mannenkoor

Surhuisterveen Er wordt weer een adventsconcert gehouden van het Chr. Westerlauwers mannenkoor:
  • Adventsconcert
  • Zondag 11 december 2022
  • Kerkelijk centrum de Flambou in Surhuisterveen
  • Aanvang 16.00 uur
Er is voor dit jaar weer een gevarieerd programma van advent- en kerstliederen. Veel koorzang, uiteraard met de nodige afwisseling van solisten en musici. Muzikale gasten zijn de bekende sopraan Margreet Rietveld, saxofoon kwartet Saks, piano Sebastiaan Schippers en organist Jan Kroeske. De algehele leiding is aan Jan Hibma, dirigent van het koor. De presentatie is in handen van Grietina Nowee.

Het adventsconcert van het mannenkoor trok de afgelopen jaren steeds een volle zaal, dus voor
liefhebbers is het aan te raden om vooraf kaarten te reserveren.


De toegangsprijs is € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, bij Primera De Kolk 44 in Surhuisterveen en -indien nog voorradig- aan de zaal.
Ook is het mogelijk kaarten te bestellen via de website van het koor www.mannenkoorwesterlauwers.nl.


Bij de diensten
Adventsproject kinderen in de basisschoolleeftijd


Erwin Kooistra

Kerstavondviering
Wanneer jullie dit lezen is het al bijna zo ver: Kerst! Vanuit het dorp, de muziek en natuurlijk de kerk wordt er van alles aangeboden om met elkaar de geboorte van Jezus te kunnen vieren. Zijn naam is Immanuël, God redt! Wat hebben we die boodschap weer nodig in deze donkere, rauwe tijd. Van een God die zijn volk niet loslaat, maar juist in de kwetsbaarheid nabij is.
Dit jaar mag ik voorgaan in de dienst op Kerstavond (20.00u). In deze dienst zal Het Saxofoonorkest uit Drachten meespelen en er samen met ons een vreugdevolle dienst van maken. Ik zie er naar uit en hoop velen van u en jullie te treffen. Voel je welkom, ook als je normaal niet in de kerk bent, of al een tijdje de drempel niet meer over kwam. Een dienst voor iedereen!
Ds. Inge Landman
 

Gemeentenieuws - Augustinusga


Fan de dûmny…
Het is even wennen, een eerste seizoen zonder lockdown. Iets om dankbaar voor te zijn (ook al blijft het opletten!), maar ook iets wat zo nu en dan voor uitdagingen in de agenda zorgt.
Collega Erwin en ik merken het allebei: er is veel activiteit, veel plannen, veel bijeenkomsten. En dat natuurlijk voor ons beiden in twee gemeentes.
Soms is het puzzelen, maar boven alles zien we het als een zegen en is het geweldig om gemeenteleden weer vaker te kunnen treffen in diensten en ook in commissies, gesprekskringen, clubs en jeugdactiviteiten. Vol ideeën en plannen gaan we ook richting het nieuwe jaar, en vragen we God steeds weer om de gemeente en al het werk wat verzet wordt te zegenen.


Gesprekskring
De eerstvolgende gesprekskring is op woensdag 7 december om 19.45u in it Tsjerkegebou. Van harte welkom voor wie wil aanhaken!

Bezoek?
Is er iets waar u/jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of aan iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!


Hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885


Kerkenraadsvergadering 1 november 2022
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 1 november:
Ds. Inge doet de opening met het benoemen van lichtpuntjes van deze dag en het aansteken van een lichtje hiervoor door ieder voor zich.
Voor de gemeente avond na de dankstond op 2 november worden de bespreekpunten opgesteld, tevens voor na de pauze. Voor de verrassing een escaperoom doen, dit hebben ze in Harkema ook gedaan. Dit is een spel om de sleutel te ontcijferen.
Van de classis kregen we bericht dat de plaatselijke regeling voor de kleine kerkenraad is goedgekeurd voor 5 jaar. Ook kregen we een mail van de classis met de vraag of we willen meewerken om een stukje op hun website te plaatsen over waar we mee bezig zijn, we gaan dit overleggen.
Op 14 mei 2023 wordt een tentdienst georganiseerd, dit is tijdens herdenking 1000 jaar Stynsgea. Financieel is het mogelijk om een band uit te nodigen. Erwin en ds. Inge zullen dit oppakken.
Voorstel: Het voorwoord in het kerkblad wordt wisselend door een predikant of kerkelijk werker gedaan, dit komt dan in elk kerkblad van het samenwerkingsverband. Wij gaan hiermee akkoord. Surhuizum zit hier niet bij, dus gaat het op als Augustinusga aan de beurt is. Voor ds. Inge en Erwin is dit een verlichting in hun taken.
Op 14 november is er een avond voor kerkrentmeesters van het samenwerkingsverband in Drogeham. Op 22 november is dit voor diakenen in Augustinusga.
College van beheer: Het orgel in het gebouw is niet voor elke organist te bespelen wegens het ontbreken van de pedalen, voorstel is om deze in te ruilen voor een tweedehands met pedalen. We gaan akkoord, omdat de oude niet in te ruilen is, is deze overbodig. Als je belangstelling hebt kun je deze gratis afhalen bij Wibbe Ytsma 06-29966411.

Tevens zijn er nog stoelen met mankementen in de toren van de kerk opgeslagen, als je hiervoor belangstelling hebt, kun je ook contact opnemen met Wibbe Ytsma.
De verkoop van de woning van mevrouw Piso gaat niet zoals gepland op 1 november. Rentmeester Woltersom heeft uitstel gevraagd voor de aankoop van land, wij hopen het dit jaar nog rond te krijgen.
Bij de diensten: het kerken in het gebouw heeft nog wat aanloopproblemen wat betreft de geluidsinstallatie. De plafondmicrofoon die het zingen moet weergeven staat te zacht en er moet een versterker tussen. Deze is inmiddels besteld, maar heeft een levertijd van zes weken. Dit valt nog onder de garantie.
Dan de opstelling van de stoelen, deze moeten als ze in een rij staan vast aan elkaar, dit lijkt niet coronaproof. Beter is met een tafel ertussen, dan mogen de stoelen los en kan men verder uit elkaar zitten. Dit leek ons de beste optie. De reactie van de voorgangers is positief, het oogt gezelliger en de mensen zitten dichterbij.
De dankstond collecte was voor de voedselbank en heeft € 423,10 opgebracht, een mooi resultaat.
Tijdens de kerstdagen zijn de diensten wel in de kerk.
Wij willen u en jullie dan ook graag weer uitnodigen om de diensten mee te beleven.
Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai

Vrijwillige bijdrage 2023 Protestantse Gemeente Augustinusga


Bouwt u met ons mee?


We zijn dankbaar voor u de leden van onze kerk. De diensten, de woensdagmiddagen, de gespreksgroep, de clubgroepen voor de jeugd, het bezoeknetwerk en alle andere activiteiten in Protestantse Gemeente Augustinusga worden met passie en plezier georganiseerd met en voor gemeenteleden en dorpsgenoten.
Het afgelopen jaar hebben we samen nagedacht over hoe we toekomstgericht kerk kunnen zijn in welke vorm dan ook. Wij willen kerk zijn voor jong en oud en voor het hele dorp, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Wij vinden het belangrijk een kerkelijke gemeente in ons eigen dorp te hebben en willen onze gemeente samen in stand houden. Wij hopen ook op uw financiële steun te kunnen rekenen.
De inkomsten uit de vrijwillige bijdragen hebben wij nodig om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te kunnen zijn met een eigen (parttime-) predikant en kerkelijk werker, een eigen kerk en ons Tsjerkegebou. Daarom doen wij een beroep op u om naar vermogen bij te dragen.
We hopen dat een of meerdere activiteiten u aanspreken en helpen om God (beter) te leren kennen. Of misschien bezoekt u de kerk niet zo vaak, maar draagt u de gemeente een warm hart toe. Hoe uw situatie ook is, we vinden het waardevol dat u lid bent van onze gemeente. Wilt u bijdragen zodat onze gemeente ook in de toekomst van waarde kan zijn?
U kunt het strookje invullen dat u van ons heeft ontvangen. Of een bedrag overmaken op NL91RABO 03042 50 848 o.v.v. ‘vrijwillige bijdrage’. Uw bijdrage is volledig bestemd voor de Protestantse Gemeente Augustinusga.
Met vriendelijke groet,
de Kerkrentmeesters

Jeugdwerk Augustinusga

KRYSTKUIER donderdag 22 december: hele dorp is welkom
Dit jaar gaan we samen met de basisschool weer een prachtige Krystkuier organiseren.

We verzamelen bij de Twa-Ikker en lopen dan een verlichtte route door het dorp, waar we verschillende scènes van het Kerstverhaal zullen tegenkomen. De route eindigt bij het Abrahamsplein waar warme chocomel en kerstkransjes voor ons klaarstaan.

De Krystkuier vindt plaats op 22 december. Er kan worden gestart tussen 17.00 uur en 19.00 uur vanaf de Twa-Ikker.
Het belooft een prachtige avond te worden.

Het hele dorp is welkom! Jullie komen toch ook?!

ADVENTSPROJECT
Tijdens de Adventszondagen organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.
1e Advent (27 november) was er een gezinsdienst voor iedereen. 2e Advent is er geen activiteit, want we schatten in dat de meeste kinderen op 4 december Sinterklaas vieren.3e Advent (11 december) en 4e Advent (18 december) zijn de kinderen van 13.30 - 14.30 uur welkom in 't Gebou aan het Abrahamsplein. We gaan deze 2 middagen mooie dingen maken, samen zingen en gezellig samen zijn. Beide middagen staan in het teken van het licht van Jezus, dat we samen willen weerkaatsen. Iedereen is welkom, deelname is gratis.

TIENERCLUB en CLUB 7/8
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Deze maand staat in het teken van Sinterklaas en natuurlijk Kerst.
De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 6 december 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
  • 11 december 19.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)
  • 20 december 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
  • 22 december 17/19uur Krystkuier vanaf de Twa-Ikker!
Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com.
Ik hoor het graag! Namens Kinderkerkenwerk, Erwin Kooistra

H et Licht dat uit de kribbe schijnt
zorgt dat de duisternis verdwijnt
en in dit tere morgenlicht
zie ik Gods vriendelijk aangezicht

Die Zonne der gerechtigheid
verwarmt mijn ziel, ze is verblijd
omdat dit Licht zo zuiver is
en schijnt op schuldvergiffenis

Dit Licht heeft d' herders ’s nachts omringd
’t zorgt dat ons hart blij met hen zingt
omdat Gods Zoon naar d’ aarde kwam
als een volmaakt, onschuldig Lam

Dit Licht dat uit de kribbe schijnt
wijst naar Gods plan (zo vast omlijnd)
dat Liefde overwinnen zal
vanuit een schamele, donkere stal

Lukas 2:9 | Johannes 8:12 Maleachi 4:2 | 2 Samuël 23:4

Corrie Honkoop

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.