PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Februari 2022 - Tsjerkefinster Februari 2022 - Tsjerkefinster
De beste wijn
Iedereen zet zijn gasten altijd eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!” Johannes 2:10

overdenking
De bovenstaande woorden zult u waarschijnlijk wel herkennen. Het zijn de woorden die de ceremoniemeester sprak tot de bruidegom bij de bruiloft in Kana. In deze woorden heb ik mij mogen verdiepen. Ze intrigeren mij. Als we kijken naar het bruiloftsfeest in zijn geheel lezen we dat Jezus en Zijn leerlingen hier waren uitgenodigd en Jezus water in wijn verandert. Ook weten we dat de moeder van Jezus, Maria, aanwezig was. Maar heel veel dingen weten we niet.

Wanneer we het Johannesevangelie lezen, komen we erachter dat Johannes veel details weg laat. Bijvoorbeeld: wie was de bruidegom? En de bruid? Hoe reageerden de bedienden op het wonder dat Jezus deed? En Maria? Johannes vertelt ons dus niet alles. Maar wat hij wél heeft opgeschreven heeft dus ook ontzettend veel waarde. En van al die gesprekken die plaatsvinden op het feest worden déze woorden wel opgeschreven: ‘U hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
In gebed vroeg ik aan God wat met deze woorden bedoeld wordt. Waarvan is deze wijn het beeld? Het woord ‘nu’ valt te verbinden met Jezus’ bediening die begint. En de ‘wijn’ staat voor het Nieuwe Verbond, zoals bij het Heilig Avondmaal. ‘U heeft de beste wijn tot nu bewaard!’ Het is bewaard tot nu. Wat was er dan vóór deze wijn? Goede wijn. Iedereen zet zijn gasten immers altijd eerst de goede wijn voor. Wanneer de beste wijn staat voor het nieuwe verbond staat de eerste (goede) wijn dus voor het oude (goede doch minder goede) verbond. Begrijpt u wat ik bedoel?
In het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, de proloog, wordt het al eerder duidelijk. In verzen 16 en 17: “Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.” De wet is de goede wijn. Genade en waarheid van Jezus Christus is de beste wijn. Wat mogen wij ontzettend dankbaar zijn dat wij niet meer onder de wet van Mozes hoeven te leven. Allen hebben wij gezondigd door ons niet aan de wet kunnen houden. Nu in het Nieuwe Verbond mogen we ervan genieten dat ons heil (onze redding) niet afhangt van in hoeverre we de wet naleven. Het gaat helemaal niet meer om het naleven van de wet. Ons heil (redding) en onze rechtvaardigheid wordt niet verdiend door onze daden. Enkel door geloof!
Tijdens mijn kerstvakantie ben ik een paar dagen in een klooster geweest om God te zoeken (en te vinden). In deze tijd ben ik aan de slag gegaan met Paulus’ brief aan de Romeinen. In het bijzonder heb ik mogen genieten van de eerste 8 hoofdstukken die ik in gebed heb mogen bestuderen. De andere hoofdstukken kwam ik helaas niet meer aan toe. Voor mij is het concept van ‘gerechtvaardigd te zijn door geloof’ opnieuw gaan leven. Wat is het toch geweldig! Dat wij ons niet meer té druk hoeven te maken om onze daden. Of we zondigen of niet: onze redding hangt er niet meer van af. Wij zijn niet langer zondaren. Maar dóór geloof zijn wij rechtvaardig verklaard. God ziet u, jou en mij als rechtvaardigen. Omdat wij altijd ‘rechtvaardig’ leven? Nee, omdat wij geloven en ons vertrouwen stellen op Hem! Zoals Abraham, in Genesis 15:6 staat: “En hij [Abram] geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” In de tijd dat Abraham leefde was de wet van Mozes er nog niet. En Abraham leefde ook niet volgens die wet. Abraham was zelfs eerst nog niet besneden. Toch was Abraham rechtvaardig. Dóór geloof (Romeinen 4). Het doel van God is nooit geweest dat wij ons aan allemaal wetten en regeltjes houden. Zijn doel is geweest dat wij met Hem leven in relatie.
Maakt het dan niets uit of we nou zondigen of niet? Wettelijk gezien niet: wij zijn met Christus gestorven en opgestaan, door geloof en daarmee dood voor de wet (Romeinen 5, 6 en 7). De zonde heeft geen grip meer op ons. Moeten we dan maar blijven zondigen? Beslist niet! Maar onze motivatie is anders. We houden ons aan de wet, niet omdat we anders veroordeeld worden, maar uit liefde voor God. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Rechtvaardig leven (uit genade) kunnen wij niet alleen. Onze natuur wordt vernieuwd door de waterdoop en de Heilige Geest. Jezus heeft met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest (Romeinen 8). Halleluja. Amen.
Het is van harte aan te raden om de brief eens voor uzelf te lezen en te bestuderen. Door ons te verdiepen in Zijn Woord, ons te richten op Hem, gaan wij steeds meer op Hem lijken. Wij mogen genieten van deze beste wijn.

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.” Romeinen 8:1-2
Erwin Kooistra

Kerkenraadsvergadering van 18 januari 2022
Hierbij enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 18 januari 2022.
De opening wordt verzorgd door Inge Landman. Ze begint met een gelijkenis van de vrouw met tien drachmen die er één verliest. Ze veegt het hele huis schoon en zoekt alles af tot ze het muntstuk vindt. Dan roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt deel in mijn vreugde. De vraag was wat kunnen we van haar leren? In discussiegroepjes kwamen we tot de conclusie dat we het nieuwe jaar kunnen beginnen met een schone lei en dat we dit met elkaar kunnen doen.
Bespreekpunten: we zijn op zoek naar een nieuwe scriba omdat Sietie Dijkstra haar termijn in mei is verstreken. Het lijkt ons het beste om leden hiervoor persoonlijk te benaderen in plaats van via het kerkblad, maar u kunt zich altijd aanmelden. Eerste Pinksterdag is er nog geen dominee. Inge stelt voor dit te doen om 11 uur omdat zij eerst in Harkema is.
Dan de vraag aan de dominees die voorgaan of ze er rekening mee houden dat wij het op prijs stellen bekende liederen te zingen. Dit lijkt nog niet eenvoudig, wat voor de één bekend is, blijkt voor de andere onbekend te zijn.
De ontmoetingsmiddagen kunnen wat ons betreft weer van start.
Met de veertigdagentijd moeten kalenders besteld worden, besloten wordt deze keer in de kerk uit te delen.
Voor 1000 jaar Augustinusga wordt besloten om de activiteitencommissie in te schakelen. Dit is 17 tot 22 mei 2022. Bijvoorbeeld een tentoonstelling in de kerk met een kerkdienst op zondag.

Mail van de preekvoorziener: Oudejaarsdienst en kerstnachtdienst vallen in 2023 op zondag, besloten wordt één dienst te houden op kerstavond en één dienst op oudejaarsdag ’s ochtends.
College van diakenen: Ons adoptiekind Arum is 17 jaar. Wij nemen aan dat dit stopt als zij 18 jaar wordt. Besloten wordt een nieuw adoptiekindje via het KKW te laten lopen in plaats van via de diaconie.
College van kerkrentmeesters: Er is besloten om akkoord te gaan met de landruil. Tevens akkoord om het geld van de diaconie te gebruiken voor de investering om een beter rendement te krijgen.
Kerkdiensten kunnen vanuit het gebouw ook uitgezonden worden via kerkdienst gemist. Het bakje moet dan vanuit de kerk naar het gebouw.
Bij de diensten: besloten wordt de zondagsdiensten weer op te starten vanaf 23 januari. In het vorige kerkblad stond per abuis dat de diensten de gehele maand niet doorgingen. U bent dus weer van harte welkom om de diensten weer te bezoeken!
Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai


Fan de dûmny
Omrop Fryslân
Wat was het mooi om ook vanuit Augustinusga veel reacties te horen op de dienst van 16 januari. Zeker nu er in de eigen kerk nog geen dienst mogelijk was, waren we zo toch met elkaar verbonden.
Het was een bijzondere ervaring, om met een dienst waar maar ongeveer 15 mensen (medewerkers) aanwezig waren, te weten dat je misschien wel 80.000 (of meer) mensen bereikt. We vonden het een eer én natuurlijk erg spannend tegelijk en zijn dankbaar dat het dankzij de inzet van velen op een hele korte termijn toch gelukt is allemaal.

Ook daarin was er de kracht van de kleine gemeente, zoals we in Augustinusga ook vaak mogen merken: snel kunnen schakelen, daadkrachtige mensen, niet teveel praten maar gewoon doen.

Voor mij zelf betekende het wel dat de tijd even wat anders verdeeld en ingevuld werd dan anders, gelukkig kon ik de week erna ook de afspraken en bezoeken in Augustinusga weer volop oppakken.

Inhoudelijk zijn thema’s als eenheid, conflict, vergeving en alles wat daarmee samenhangt, thema’s die overal spelen en ieder mensenleven raken. Mooi om daar over in gesprek te blijven met elkaar. Over de bevrijdende kant van vergeving, maar ook hoe ongelooflijk moeilijk en pijnlijk de weg er naar toe soms kan zijn. Over wat er komt kijken bij een proces van verzoening en wat het wel maar ook niét betekent. Actuele thema’s, ook in de samenleving. Ik blijf er graag met jullie over van gedachten wisselen.
Wil je hierover of over iets anders in gesprek? Laat het weten en dan maken we een afspraak!

Korte extra avondmaalsviering in It Gebou
6 februari om 10.45u
Velen van u lukt het niet (meer) om een kerkdienst in de Augustinitsjerke bij te wonen. Vanwege de steile opgang, vanwege de lengte van de dienst of om andere redenen. Al eerder hebben we nagedacht over een korte viering in it Gebou, en aangezien we binnenkort weer een avondmaalsdienst hebben leek het ons mooi daar bij aan te haken.
Wat kunt u/ kun jij verwachten?: Een korte viering van maximaal een half uur. Met gebed, een lied, een moment van stilte. Maar ook met avondmaal, verbonden met de ochtenddienst in de kerk waar ook het avondmaal gevierd wordt. De preek bewaren we voor de dienst in het kerkgebouw, maar die is natuurlijk alvast thuis mee te luisteren.
Ik zal beide vieringen begeleiden. Natuurlijk zullen we ons aan de geldende coronamaatregelen houden en voorzichtig zijn.
Wilt u/ jij graag deelnemen en is er vervoer nodig? Ook mensen die halen/brengen zijn natuurlijk van harte welkom om deel te nemen!

Indien nodig proberen wij vervoer te regelen. Als dat gewenst is of als er nog vragen zijn, graag even melden bij Annie IJlstra.
Van harte uitgenodigd!


Gezinsdienst | Verbonden in liefde
Op zondag 13 februari gaan we voor het eerst een gezinsdienst organiseren. Een informele dienst, waarin gezelligheid, plezier én inhoud goed op elkaar zijn afgestemd. Een andere manier van samen kerk zijn, die in veel gemeenten al een groot succes is gebleken.
Een dienst die aantrekkelijk is voor het hele gezin. En waar iedereen welkom is, of je normaal gesproken nu heel vaak, soms of (bijna) nooit in de kerk komt.
In de gezinsdienst is er veel tijd voor ontmoeting en verbinding. Deze eerste dienst is het thema ‘Verbonden in liefde’. Want wat de gezinnen met elkaar verbindt, is de liefde voor God, voor Jezus en voor elkaar.
De dienst wordt georganiseerd in het Tsjerkegebou aan het Abrahamsplein. Dus niet in de kerk. Vanaf 9.45 uur is iedereen welkom. We starten met iets te drinken en wat lekkers. Rond 10.00 uur start de dienst onder begeleiding van Erwin Kooistra.
Een dienst met herkenbare elementen, zoals samen zingen en luisteren naar verhalen. Maar ook een dienst met ruimte voor een goed gesprek, een spel en samen muziek maken. Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht. Voor hen wordt een knutselhoek ingericht. Zo kunnen ook zij meedoen aan de dienst.

Kortom, een dienst die je niet wilt missen. Tot gauw!
Vragen over de gezinsdienst? Erwin Kooistra beantwoordt ze graag.

Met een groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885


Update situatie in Gambia
Hier eindelijk weer even een update over de situatie in Gambia, het is alweer een hele poos geleden dat ik wat heb geschreven, en zoals jullie weten lijden ook de gezinnen in Gambia onder de maatregelen van de Corona. Geen toeristen betekent voor de meeste arme gezinnen geen stukje inkomen.
Allereerst alle spontane sponsors die weer een geld bedrag hebben gestort voor de nodige onkosten van pakketten versturen maar ook om rekeningen te kunnen betalen voor onze families zodat ze weer terug in hun “huis”konden , om het hoognodige aan voeding te kunnen kopen hartelijk, hartelijk dank!Bijzonder dat je zelfs steun mag ontvangen van onbekenden die het kerkblad lezen of bij iemand anders lazen, hartverwarmend.
Ook de vele vele pakketten die we kregen vooral ook thee, en paracetamol, tandenborstels, zeep, biscuitjes, etc etc…en natuurlijk heel veel kleding en ook potten en pannen, zelfs enkele koffiezetters gingen die kant op en nu zult u zeggen wat moeten ze daarmee? Nou dolblij was onze “Susan” hiermee want ze kon ze na kilometers en kilometers te hebben gelopen ruilen tegen heel veel zakken meel, Geweldig iedereen daarvoor ook heel erg bedankt.
Ook de koek en gebakbestel actie wat overigens het hele jaar mogelijk is, is weer heel goed verlopen. Even een behoorlijke druk op de ketel {oven} maar het is het zo waard en ik vind het nog leuk om te doen ook.
Het is jammer dat de foto’s die ik bijvoeg vaak wat onduidelijk zijn, want via ons contact persoon heb ik weer bijzonder mooie fotos ontvangen, maar wie daar belangstelling voor heeft ze te zien? Ik kom er graag nog eens over vertellen maar ze ook showen.
Helaas konden de kinderen de afgelopen 2 jaar niet naar school, daar was te weinig geld voor. Maar we hopen net als hier in eigen land ook daar op betere tijden.
En aangezien het doorzettingsvermogen daar van een gemiddeld kind enorm hoog is , leren ze ook elkaar gewoon thuis in hun hutjes, om maar geen achterstand te krijgen. Toch hoop ik dat ze de gang naar school in 2022 wel weer op kunnen pakken.
Of wij komend jaar weer pakketten verzenden is nog de vraag. De container is dit keer 4 maand onderweg geweest. Best een klein beetje frustrerend, omdat je weet dat ze het zo vreselijk hard nodig hebben. En doordat ze ook bezig zijn dankzij de pakketten, heeft dat ook altijd weer een stukje voorkeur bij me dan alleen maar lukraak geld overmaken.
Er wordt nog over nagedacht. Dus heeft u bruikbare spullen, mag u zeker een belletje doen en hoop ik inmiddels een oplossing gevonden te hebben. Nog mooier zou zijn dat we onze families, tenminste diegenen die nog in leven zijn, ook weer eens kunnen bezoeken. We kunnen dan zelf spullen meenemen en overhandigen. Maar wanneer dit allemaal weer op een beetje een normale manier mogelijk is, weten we nog niet helaas. We houden goede moed!
Nogmaals, lieve lezers de dank is zo ontzettend groot!
Met vriendelijke groet,

Wilco en Jikkestyn den Hartogh,
voor vragen bellen naar 06-20005887


Nieuwe datum Marinus van den Berg – Rouwen in de tijd
Drie maal is scheepsrecht zullen we maar zeggen. Donderdag 31 maart hopen we alsnog Marinus van den Berg te ontvangen in een avond over rouw. Noteer de datum alvast, inloop vanaf 19.30u in it Gebou.
Een uitgebreidere beschrijving van de avond is natuurlijk al eerder verschenen, maar staat nogmaals in de eerstvolgende Tsjerkefinster.Jeugdwerk Augustinusga

Tienerclub en Club 7/8
De scholen zijn open, dus wij ook! De afgelopen bijeenkomsten waren heel erg leuk en we zien ernaar uit jullie ook deze maand weer te ontmoeten. Zit je in groep 7 of 8? Dan ben je van harte welkom bij Club 7/8 in het jeugdhonk. Hieronder staan de datums en tijd. Wanneer je op het voortgezet onderwijs zit ben je van harte welkom bij de Tienerclub! Dit doen we in het Tsjerkegebou.
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 8 februari 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
  • 13 februari 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 22 februari 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
  • 27 februari 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker

Voor de kinderen
Hallo allemaal! Ken je het verhaal al van Jezus die water in wijn verandert op het bruiloftsfeest? Wat een bijzonder wonder! Je kan het lezen in Johannes 2. Hieronder staat een mooie opdracht. Hoe goed kun jij zoeken? Inkleuren mag natuurlijk ook!

HERHAALDE OPROEP
Collectegeld overmaken ipv contant ivm corona crisis
Wij willen u attenderen op de mogelijkheid om per bank over te maken:
 
  • Diaconie, rekeningnummer NL40 RABO 01139 70 552
    t.n.v. Diaconie PKN Augustinusga
 
  • Kerk, rekeningnummer NL91 RABO 03042 50 848
    t.n.v. PKN gemeente Augustinusga

Verder kunt u ons helpen door de GIVT app (het digitale ponkje) te installeren op uw telefoon of tablet.
Handig: ook kunt u met deze app vanuit huis geven!
Voor informatie hierover kunt u bellen met Wilco Elzinga, telefoon nummer (0512) 351914.
Alvast dank voor uw gaven!

Gebed in een tijd van Corona: help ons dan en troost ons
God van nabijheid,
We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters met één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn. Om op te bellen wie eenzaam is, om tijd te maken om elkaar te bemoedigen.
We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn.
We vragen u om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. Voor onze politici, dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat goed is in het belang van iedereen.
We bidden voor iedereen die door de maatregelen beperkt is in diens mogelijkheden, voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. Bescherm hen, leid hen, sta hen bij.
We bidden u ook voor onszelf. Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken of aan het ‘gelijk hebben’. Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen dat u heel dicht bij ons bent, dat uw aanwezigheid ons doet oplichten.
Amen.
Bij Matteüs 17,1-15 De verheerlijking op de berg
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.