PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Februari 2023 - Tsjerkefinster Februari 2023 - Tsjerkefinster
Overdenking

it liefde voor jou
Uit liefde voor jou is het thema dat Kerk in Actie, de diaconale tak van de landelijke Protestantse Kerk, heeft gekozen voor de komende veertigdagentijd. Deze periode begint op aswoensdag 22 februari. Vanaf dat moment gaan we ons voorbereiden op de viering van het Paasfeest, het feest van de opstanding van onze Heer, Jezus Christus.
Eerder stond de voorbereiding op het Paasfeest bekend als de lijdenstijd. Deze begon op de zondag voorafgaand aan aswoensdag. Die zondag is het officiële begin van carnaval, een van oorsprong heidens feest dat gekerstend is. Gekerstend wil zeggen dat het een plaats heeft gekregen binnen de christelijke, met name rooms-katholieke traditie. Protestanten moesten lange tijd niet veel hebben van dat feest, waarop men zich in drie dagen flink te buiten ging aan eten en drank voordat de vasten- of veertigdagentijd begon. Vanaf aswoensdag werd namelijk van de gelovigen verwacht dat zij zich veertig dagen in eten en drinken beperkten tot het minimaal noodzakelijke.
De veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen is precies uitgeteld vanaf ‘as’-woensdag, waarbij de zondagen niet meetellen. Want de veertigdagentijd is bedoeld als een periode van inkeer, door gebed en vasten. Maar op de zondag, de dag van de opstanding van de Heer, hoef je niet te vasten. De zondag is bedoeld als feestdag: klein Pasen.
Voordat groot Pasen, het Paasfeest voluit gevierd kan worden, is het belangrijk om stil te staan bij wat vooraf ging. Ondanks alle wonderen en tekenen die Jezus deed, kon in zijn tijd lang niet iedereen geloven dat Hij werkelijk van God gekomen was om de mensen te bevrijden van hun zonden. Wij hebben die aankondiging in de voorbereidingstijd op het Kerstfeest weer kunnen horen en we lezen het in de evangeliën, maar ook aan ons is de vraag: geloven wij dat? Nemen wij de Bijbel serieus waar het gaat om de boodschap dat Jezus gekomen is met het oog op het heil, het ‘eeuwige’ levensgeluk van elk mens? En dat Hij met het oog daarop zelfs bereid was om de weg van lijden en dood te gaan?
Als kerkmensen zijn de meesten van ons zo vertrouwd met de boodschap van de dood van Jezus aan het kruis, dat het wel eens lijkt of we de diepte daarvan niet (meer) beseffen. Alsof we denken: Jezus kwam op aarde gewoon om ‘even’ te doen wat zijn taak was. Hij was toch van God gekomen en zelf God, nu dan - Hij wist toch wat er kwam en wat dat zou betekenen!
Wat we dan uit het oog verliezen, is dat Jezus niet alleen van God is gekomen en God is, maar dat Hij met nadruk beschreven wordt als mens die zijn weg door het leven moest zoeken. En daarbij is Hij de nodige tegenwerking en verleidingen tegengekomen. Denk alleen maar aan de klassieke lezing op de eerste zondag van de veertigdagentijd. Het gaat daarin over Jezus die veertig dagen heeft gevast en daarna grote honger had (Matteüs 4:1-11). Van vasten wordt vaak gezegd dat je je daardoor beter kunt concentreren op de dingen die echt belangrijk zijn, maar dat gaat niet vanzelf. Jezelf onthouden van voedsel of iets anders, vraagt zeker in het begin zoveel aandacht dat het niet meteen lukt om je bijvoorbeeld meer te verdiepen in de Bijbel of meer tijd te nemen voor gebed. Naast alle positieve kanten die over vasten gezegd kunnen worden, maakt het je ook kwetsbaar. Op zo’n moment kan er flink aan je eigen zekerheden worden geknaagd. En ben je dan in staat om weerstand te bieden aan de ‘beproever’, zoals de satan door Matteüs wordt genoemd.
Opmerkelijk is dat satan Jezus aanspreekt op zijn titel Zoon van God. Maar in zijn reactie Jezus wijst telkens naar wat God van Hem als mens verwacht. Dat is hoe Jezus zijn leven als mens heeft willen invullen: op aarde leven naar de bedoeling van God, zelfs als dat vernedering, lijden en dood met zich meebrengt. Elke keer weer moest Hij duidelijk maken dat mensen ondanks hun vrome gewoonten, niet bezig waren met de dienst aan God, maar met zichzelf en hun eigen ideeën over God. Met name de leidslieden waren niet gediend van die kritiek en hebben uiteindelijk aangestuurd op zijn veroordeling tot de dood aan het kruis, een vernederende en zeer pijnlijke marteldood.
Jezus heeft dit willen ondergaan, uit liefde voor ons, voor jou! Om ons te laten delen in het leven met en bij God, zo staat op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament te lezen. Als je dat tot je door laat dringen, is er alle reden om de voorbereidingstijd op groot Pasen te gebruiken om ons te bezinnen op wat Jezus voor ons heeft ondergaan én wat Hij ons heeft voorgedaan! Als mens leven naar de bedoeling van God. Tot eer van God en levensgeluk van onze medemensen.

Een goede voorbereidingstijd gewenst!
ds. Guda Borger

 

Algemeen


Nieuws van PCOB Surhuisterveen e.o.
Uren, dagen, maanden, vliegen als een schaduw heen
Wanneer wij terug zien op het jaar 2022, dan denken wij niet alleen aan corona en de hoge energiekosten waardoor velen van ons direct of indirect werden getroffen. Onze gedachten en meeleven gaan ook uit naar de oorlogsrampen waarin het Oekraïense volk werd gestort. Ons gebed is: Geef vrede, Heer geef vrede.

Inmiddels ligt de jaarwisseling 2022/2023 al weer enkele weken achter ons. De Prot. Christelijke Ouderenbond afd. Surhuisterveen (PCOB) wenst ieder een gezegend 2023 toe.
Wij zien terug op de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst, die op 9 januari is gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van Jan de Vries. Na een periode van 13 jaar(!) zette hij een punt achter zijn voorzitterschap. Hij verdient veel waardering voor zijn grote inzet.

Wij zien uit naar de volgende ledenbijeenkomst die op D.V. maandag 13 februari 2023 in De Lantearne te Surhuisterveen (aanvang 14.00 uur) wordt gehouden. Gastspreker is de heer Bearn Bilker. Deze oud-burgemeester van Kollumerland c.a. is een boeiend verteller en bij uitstek kenner van het Huis van Oranje.
PCOB-leden en ook belangstellende niet-leden worden van harte uitgenodigd voor deze middag.
Graag tot ziens!

Het PCOB bestuur
(tel. 0512-363519 of 0512-845089)

Orgelconcert Bijbels scheppingsverhaal.
Jaap Sake Heeringa is een organist die op fenomenale wijze kan improviseren. Hij heeft o.a. een orgel improvisatie over de Bijbelse scheppingsdagen gemaakt. Zijn klanken wekken iedere scheppingsdag bijna tot leven. Jaap Sake uit Dokkum, Alie Patrouilje uit Holwerd en Gooitzen Riemersma uit Dokkum (kerkelijk werker bij de Vrije Evangelische Gemeente in Leeuwarden.) verzorgen samen een orgelconcert met een totale tijdsduur van circa 5 kwartier.

Ondertussen worden er op de beamer foto’s getoond en ook de liederen voor de samenzang kunnen van de beamer worden gelezen.
De voorgaande concerten werden met groot succes uitgevoerd. De aanwezigen waren, zonder uitzondering, zeer enthousiast over het geweldige orgelspel en de samenzang.

Concert bijwonen? Dat kan op zondagavond 5 februari om 19.30 uur in de kerk van Protestantse Gemeente Rottevalle, Buorren 44, Rottevalle.

Voor vragen of opmerkingen: gooitzenriemersma@gmail.com

Gooitzen Riemersma
06-52358882

Orgelconcert
Jaap Sake Heeringa
uit Dokkum
Unieke orgelimprovisaties over het Bijbelse scheppingsverhaal met samenzang.
in de kerk van de protestante gemeente, Buorren 44 Rottevalle


Beamer/techniek Alie Patrouilje, lezer Gooitzen Riemersma

Zondag 5 februari aanvang 19.30uur
Tevens expositie schilderijen over de schepping van Jan Kooistra
Collecte bij de uitgang
Meer informatie of ook in uw kerk: gooitzenriemersma@gmail.com

Gemeentenieuws - Augustinusga

Fan de dûmny


Een goed begin
Even vakantie heeft goed gedaan. En was is het dan fijn om meteen na die vakantie ook met de gespreksgroep en de kerkenraad een goede en hoopvolle start van het nieuwe kalenderjaar te kunnen maken. Het stemt me dankbaar om steeds weer, op verschillende plekken, de kracht, verbinding en creativiteit van de gemeente te mogen ervaren!
Bijzonder is het ook om in één week van twee gemeenteleden te mogen horen dat ze graag weer meer betrokken willen raken bij de gemeente. De drempel kan soms hoog zijn, en dan is zo’n stap en zo’n bericht iets om bij stil te staan en voor te danken. Ik hoop dat ieder die de drempel (weer) overkomt zich van harte welkom voelt en gehoord en gezien.

Nascholing
Ook de nascholing startte direct weer dit jaar, en iedere keer blijkt het zeer zinvol te zijn. Deze keer hebben we onder andere gesproken over leiderschap, ‘systeemdenken’ en conflicthantering. Meteen toepasbaar in de praktijk. Het blijft een hele onderneming om ervoor af te reizen naar Doorn, maar gelukkig ook zeker de moeite waard.

Het meest bijzondere is misschien wel dat we met onze kleine groep collega’s uit alle hoeken van de Protestantse Kerk zulke goede en opbouwende gesprekken mogen hebben. We weten van de onderlinge verschillen, maar die staan niet tussen ons in en dat ervaren we allemaal als een zegen.
Gesprekskring
De eerstvolgende gesprekskring is op woensdag 1 februari om 19.45u in it Tsjerkegebou. Van harte welkom voor wie wil aanhaken!


Dienstenreeks ‘Welkom aan tafel’
Inmiddels zijn we begonnen met vier diensten rond het thema ‘Welkom aan tafel’. Erwin heeft er al eerder over geschreven. Elke zondag staat er een ander persoon uit de Bijbel centraal en een tekst waarin de tafel een rol speelt. Van harte aanbevolen!
Bezoek?
Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!


Een hartelijke groet vanaf de pleats,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885

Niet alles noemen we in het Tjserkefinster. Dat is bewust, maar het kan natuurlijk ook zijn dat we iets zijn vergeten: geef het ons door!
De Bloemengroet
Een tijd lang gingen de bloemen van de zondagse eredienst naar vrijwilligers van de gemeente. Die lijst is bijna ‘rond’ en er wordt nu een nieuwe lijst gemaakt waar we graag ook onze dorpsgenoten die geen lid van onze kerk zijn een plek willen geven. Heeft u/ heb je iemand in gedachten die om wat voor reden dan ook een bos bloemen kan gebruiken: geef het door aan Nellie den Hartogh (0512 351545).
Namens het pastorale team, Ds. Inge

Dienstenreeks “Welkom Aan Tafel”

Op 5 februari en 12 februari zijn de laatste twee diensten van de dienstenreeks ‘Welkom Aan Tafel’. Deze diensten zullen gaan over ‘de weduwe van Sarefat’ en over ‘Zacheüs’.
Op 12 februari vieren we samen het heilig avondmaal onder het thema ‘Vol Vreugde Ontvangen’. Allen van harte welkom om dit mee te beleven!

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van
12 januari 2023 in het gebouw


Opening door ds. Inge. We doen een rondje over de verwachtingen voor 2023, hier komen veel verschillende verwachtingen naar voren. Hierna een gedeelte van Psalm 107 en vervolgens gaat Inge voor in gebed.
Het rooster voor het eerste halfjaar van 2023 voor ouderling van dienst, diakenen, beamer, orgel, koster en de lector is weer samengesteld door Hieke.
De gespreksgroep van 11 januari had een goede opkomst, mede dat er nieuwe gezichten aanwezig waren. Er kunnen altijd meer bij. Indien u zich geroepen voelt, kom langs op 1 februari in het gebouw.
College van beheer: de postbus is opgeheven en de sleutel is ingeleverd. De adreswijzigingen zijn verstuurd, dit is nu Abrahamsplein 7. De brievenbus hangt aan het Tsjerkegebou.
Helaas is onze rentmeester mr. Hendrik Jan Woltersom op 27 december 2022 overleden. Hij is 56 jaar geworden en was al ernstig ziek. Hij is bij ons in dienst gekomen met de fusie in 2010 voor het beheer van de landerijen en verkoop van de Pypke. Hij is in besloten kring begraven, we hebben een kaartje gestuurd. De nieuwe rentmeester is Ing. Doeke Piet Reitsma en zal de verkoop van de woning van mevrouw Piso ter hand nemen.

Diakonie: Wij vragen ons af of het nog zin heeft om de ouderenmiddag te organiseren, omdat er ook andere activiteiten zijn voor deze groep. Dit zal nader worden onderzocht.
Werkgroep Vieren; Evaluatie oudejaarsavonddienst. Deze was kort maar zat wel goed in elkaar en voor herhaling vatbaar. Er is toestemming gegeven om op Witte donderdag en Stille zaterdag ook zoiets te organiseren door de werkgroep vieren.
Ook kwam de vraag naar voren om weer welkomstdiensten te houden, dit is indertijd opgezet in de Pypke.
Er worden 10 liedboeken aangeschaft voor de jeugd en andere groepen die hier gebruik van kunnen maken. Ook kwam de opmerking of de letters op de beamer groter kunnen, omdat de koster achterin de kerk zit en dit ook moet kunnen lezen als de dienst in de kerk is. En tevens bij een volle kerk, zoals wij met kerstavond en tweede kerstdag mochten meemaken.
Wij willen de bazuin dan ook vanaf deze plaats bedanken voor hun inzet om er een mooie dienst van te maken. Misschien is het een idee om ook zoiets op tweede Paasdag te organiseren. In de Pypke werd deze dienst begeleid door het korps uit Surhuizum tot deze opgeheven werd.

De diensten in het gebouw worden ook als positief ervaren, zowel door de gemeente als de voorgangers. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen ook eens langs te komen.
Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai

Jeugdwerk Augustinusga


Tienerclub en Club 7/8
December ligt alweer ver achter ons, we hebben toen club gehad en meewerkt of meegedaan aan de Krystkuier.


En met de tienerclub zijn we het nieuwe jaar begonnen met gezellig Gourmetten. Wat was het leuk, lekker én gezellig!


Met club 7/8 konden we de eerste bijeenkomt even ontspannen met spelletjes, ping pong en gezelligheid.
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken!.


De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 12 februari 11.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 14 februari 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
  • 26 februari 11.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 28 februari 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)


Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!


Namens het Kinderkerkenwerk,
Erwin Kooistra

Kinderpagina
Met Kerst vierden we dat Koning Jezus is geboren. Jezus was niet zomaar een mens. Hij was de Koning die al lang verwacht werd. En Hij helpt ons elke dag.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.