PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Januari 2023 - Tsjerkefinster Januari 2023 - Tsjerkefinster
Overdenking
Kracht in de woestijn

Het nieuwe jaar is weer begonnen. 2023, wat gaat dat toch hard. De Adventsperiode, het Kerstfeest, het vieren van de geboorte van Jezus laten we weer achter ons en we kijken weer vooruit. Een nieuw jaar: nieuwe kansen, of maar weer afwachten wat dit jaar gebeurt? Wanneer de feesten achter ons liggen, vakanties nog even uitblijven en de dagen nog kort zijn kunnen we ons volgens de formule van Arnalls (bedenker van het fenomeen ‘Blue Monday’) deprimerend gaan voelen. Hoe gaan wij er eigenlijk mee om als wij strijd ervaren?

Toen ik laatst aan het bidden was moest ik denken aan Mattheüs 4, dus dat ben ik gaan lezen. De verzen 1-11 gaan over Jezus die door de Geest meegevoerd werd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger (v1-2).

Driemaal wordt Jezus op de proef gesteld. De eerste beproeving wendt Jezus af door het gebruik van Gods Woord: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” Bij de tweede beproeving gebruikt de duivel het Woord van God: “..spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen…” Maar Jezus kent zijn Vader beter dan dat: “Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”” Nog een laatste keer probeert dat duivel Jezus te verleiden door hem alle koninkrijken van de wereld aan te bieden. Maar weer weet Jezus beter. Hij weet wie Hij is: erfgenaam van de Allerhoogste. Deze koninkrijken behoren hem sowieso al toe; Hij is immers de Zoon van God. En nu gebiedt Jezus de duivel om weg te gaan en Hij gebruikt wederom het Woord van God: “Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.”

Misschien wordt u of jij ook wel eens aangevallen door verkeerde gedachten of denkpatronen. Gedachten die van de boze komen of die van jezelf komen. En wat doen we dan? Kennen wij Gods Woorden goed genoeg om te gebruiken in onze geloofsstrijd?

In Jakobus 4:7 staat “Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.” Hoe dit in de praktijk werkt zien we dus bij Jezus in Mattheüs 4. We kunnen ons aan God onderwerpen door onszelf uit te dagen, letterlijk te bidden en vasten, maar bovenal door ons de verdiepen in Gods Woord. Als je Gods woord niet kent, heb je niets om mee te strijden. Zoals in Efeziërs 6:17 staat over de wapenrusting van God: “Draag ... als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.”
De woorden van God worden beschreven als een zwaard. Een zwaard om mee te strijden. Om met waarheid mee terug te slaan als je wordt aangevallen door leugens. Als je Gods woorden niet kent heb je niets om mee te strijden en kunnen ze door de boze zelfs worden gebruikt om een strik te vormen, zoals bij de tweede beproeving in de woestijn.

Met het kennen van Gods Woord leer je Zijn karakter kennen wat helpt om leugens over God te verwerpen en op Gods beloften te vertrouwen. Wanneer we Hem zoeken, zal Hij zich aan ons openbaren (Jakobus 4:8). Door onszelf voor Hem te vernederen, zal Hij ons verheffen (Jakobus 4:10). En wanneer we éérst het Koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid, zullen we alles van God ontvangen wat we nodig hebben. (Mattheüs 6:33)

Wat zou er gebeuren als we daadwerkelijk elke dag eerst God zouden zoeken? Dan ontvangen we genoeg wapenrusting voor elke dag. Wapens die we ontvangen in nederigheid en waarmee we ons kunnen verzetten tegen het kwaad. En het kwaad zal van ons wegvluchten.

Ons dagelijks verdiepen in het Woord van God. Dan leven we vanuit Zijn Geest in kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7). Zou dat niet een mooi voornemen zijn voor het nieuwe jaar?

Erwin Kooistra

Gemeentenieuws - Augustinusga

Fan de dûmny…

In verwachting
Misschien heeft de tamtam zijn werk al gedaan, of heeft u/jij me vóór het lezen van dit stukje al getroffen met een wat dikkere buik. Zo niet: dan is het bij deze dat ik graag met jullie wil delen dat Hans en ik in blijde verwachting zijn van ons tweede kindje (juni 2023).
We hopen en bidden dat het een gezonde zwangerschap mag zijn en zien uit naar het wonder van nieuw leven. Voor de gemeente betekent het dat ik volgend jaar een tijdje uit beeld zal zijn, maar dat is gelukkig slechts tijdelijk. Natuurlijk zal ik samen met de kerkenraad de periode van verlof zo goed mogelijk voorbereiden en waarneming te regelen. Daarover t.z.t. meer.

Verwachtingen van een nieuw jaar
Zo in de laatste dagen van 2022 is het voor veel mensen een periode om terug te kijken naar hoe het jaar geweest is én vooruit te blikken naar wat komen gaat. Als we daar aan denken, als ik ook aan de gemeente denk en de vele gesprekken die er gevoerd zijn het afgelopen jaar en de ontmoetingen die er geweest zijn, dan realiseer ik me hoe divers die gedachten, gevoelens en verwachtingen zullen zijn.
De een ziet dankbaar terug op een bijzonder jaar, de ander met verdriet omdat er afscheid genomen moest worden, weer een ander met gemengde gevoelens om dat vreugde en verdriet, dankbaarheid en worsteling vaak zo dicht bij elkaar liggen. Sommigen zijn toe aan een nieuw jaar, met nieuwe stappen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen. Anderen zien er tegenop: wéér een jaar zonder die ene, weer een jaar met onzekerheid over hoe het zal gaan met de gezondheid, met de familie, met het werk.


Ik hoop en bid dat we zowel in het goede als in wat ons neerdrukt steeds Gods nabijheid mogen zoeken en ervaren.
Niet voor niets lezen we met Kerst hoe God mens werd en dichtbij kwam júist in de donkere nacht. En juist daar waar we het misschien niet verwachten. God wil met ons zijn, in alles wat ons bezighoudt.
Wij kunnen niet zonder elkaar, niet zonder God, maar God kan ook niet zonder ons. Daarover zal ook de dienst op Oudejaarsavond gaan, voorbereid door de werkgroep vieren. Ik kan het niet alleen! Van harte aanbevolen om op deze manier ook samen als gemeente het jaar af te sluiten en vooruit te blikken!

Gesprekskring
De eerstvolgende gesprekskring is op woensdag 11 januari om 19.45u in it Tsjerkegebou. Van harte welkom voor wie wil aanhaken!


Vakantie
Na de Kerstdagen hoop ik t/m 8 januari vakantie te kunnen houden. Voor dringende zaken kunt u terecht bij de kerkenraad.


Bezoek?
Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!


Nieuwjaarswens
Als wens voor jullie allen, maar ook voor de wereld waarmee we verbonden zijn, deel ik een stukje van een gebed dat geschreven is door Father Pavlo uit Oekraïne (het hele gebed is te vinden op de website van de PKN):


Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn.
We nemen ze voor lief - alsof ze bij ons leven horen omdat het altijd al zo geweest is.


God, wij weten deze kostbare geschenken, die U ons zo overvloedig geeft, vaak niet op de juiste waarde te schatten. 
Alleen als we ze verliezen - gaan we ze opnieuw proberen te vinden.
Ook vandaag staan wij voor U en vragen U -
geef ons vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven.


Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,
Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,
Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.


We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.
Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw vrede in ons midden.


Een gezegend nieuwjaar gewenst vol vrede, liefde en wijsheid!
Deze keer ook namens Hans en Boaz, een hartelijke groet,

Ds. Inge dsingelandman@gmail.com 06-4882988

 
OPROEP REDACTIE
Ben je handig in Word 22? Dan zoeken we jou!
Door de verhuizinga van Jorien Zwart zijn we
als redactie van het Tsjerkefinster op zoek naar
iemand uit Augustinusga. die om de maand het
Tsjerkefinster wil Opmaken. Dit betekent op
jaarbasis 5 a 6 keer een nummer opmaken.

Voor meer informatie kun je Petra de Bruin bellen
(of het redactielid vanuit Surhuizum waar je mee
samenwerkt Tine van der Veen, tel nr. 06- 578 03 799).
Of een mail sturen aan tsjerkefinster@gmail.com
We horen graag van jou
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 december 2022

De opening wordt verzorgd door Erwin met het lezen van een gedeelte van Jesaja 9 met de vraag wat betekenen de kerstdagen voor jou. Na een interessante discussie gaat hij ons voor in gebed.

Hierna komen de notulen in beeld van de vorige vergadering. De postbus is inmiddels opgeheven. Het nieuwe postadres voor onze kerk wordt Abrahamsplein 7. Dus stukken voor de kerk kunt u deponeren in de brievenbus aan het gebouw.

Hierna worden de notulen van de gemeenteavond van 2 november behandeld. Er waren 25 personen aanwezig. Voor de pauze was er een terugblik over de gemeenteavonden van 9 maart over de financiën en 23 maart over toekomstgerichte gemeente. Ook werd nog gesproken over de bloemengroet voor dorpsgenoten die ernstig ziek zijn, als suggestie. Ook werd het kerken in het Tsjerkegebou besproken in verband met de hoge gasprijs. Voor het geluid moet nog een goede balans worden gevonden en de opstelling van de stoelen met tafels. Vervolgens vertelde Erwin over jeugd- en tienerclubs. Dit loopt goed, evenals de gezinsdiensten. Na de pauze is het de beurt aan het escaperoomspel, met 4-5 personen per kistje moesten Bijbelse vragen beantwoord worden en door de antwoorden om te zetten in cijfers ontstond er een cijfercombinatie om het kistje te openen met een cijferslot. Er werd fanatiek meegespeeld, in het kistje zaten hartensnoepjes die verdeeld konden worden, zodat iedereen een prijs kreeg.

Bij de rondvraag kwam naar voren dat de kerkklok niet meer luidt op vaste tijden, hier zal opnieuw naar gekeken worden.
Na een geslaagde avond sluiten we af met het zingen van “Vaste rots van mijn behoud”.

Het volgende punt is de gemeente opbouw. In januari en februari volgt er een preekreeks door Inge en Erwin met als thema “Welkom aan tafel”.

De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ en de diaconie kwamen met het idee om de bloemengroet naar een dorpsbewoner te doen die ernstig ziek is. Deze zou dan opgegeven kunnen worden door gemeenteleden, deze wordt dan ingevoegd in het bloemgroetrooster. Ze komen ook met het idee mutaties en ziekenhuisopnames op de beamer te zetten voor de dienst, dit is niet openbaar en we blijven betrokken.

Op 14 november is er een bijeenkomst geweest van de KRM binnen het samenwerkingsverband in Drogeham. Wilco Elzinga en Tine Atsma waren hierbij aanwezig. Het ging over de financiële zaken, met als doel hoe we elkaar kunnen onder-steunen. Ook werd het nieuwe boekhoudprogramma toegelicht.

De verkoop van het huis van mevrouw Piso-Postmus stagneert door ziekte van onze rentmeester Woltersom. Hij heeft dit overgedragen aan zijn opvolger de heer Reitsma.

Diaconie: we collecteren weer met de pong tijdens de diensten.

De bijeenkomst voor het diaconie op 22 november in Augustinusga werd georganiseerd door het samen-werkingsverband. Het onderwerp was “de arme kant van Friesland”. Volgens Wilco den Hartog een leerzame avond en voor herhaling vatbaar.

Bij de diensten: de kerkklok zal voor de dienst geluid worden door de familie Kamminga als de dienst in het gebouw is. Voor de koster is dit nogal belastend. Over het algemeen bevalt het goed om de diensten in het gebouw te houden. De dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar was een mooie dienst en goed bezocht in de kerk, evenals de gezinsdienst die weer in het gebouw was.

Tot slot vertelt Inge dat ze in juni hun tweede kindje verwachten.

Graag nodigen wij u en jullie uit om ook eens een dienst bij te wonen en mee te beleven.

Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai

Jeugdwerk Augustinusga

Tienerclub en Club 7/8
Wat hebben wij een mooie maand gehad in december. Met de tieners hebben we lootjes getrokken en supergezellig Sinterklaas gevierd. Normaal zingen we liedjes uit de Opwekkingsbundel met gitaar. Deze avond zongen we een aantal Sinterklaasliederen. We gooiden met de dobbelsteen, we kregen lekkers en wat hebben we gelachen! Heerlijk dat dit allemaal weer kan en mag. Met club 7/8 hebben we mooie kerstkaarten gemaakt die zijn gescand en tot één kaart gemaakt. Om uit te delen bij de Krystkuier. Op moment van schrijven moet de Kuier nog komen, maar we verwachten er met ons allen aan bij te dragen. Een mooie manier om het jaar af te sluiten. We kijken uit naar wat het nieuwe jaar ons brengen gaat!

Met de tienerclub hopen we het nieuwe jaar te beginnen met een Nieuwjaarsmaaltijd op 15 januari. En vanaf 29 januari hopen we de tienerclub de komende maanden om 11.00 uur te houden. Na de kerkdienst en waarschijnlijk (af en toe) met een lunch.

Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken!.
De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 15 januari 17.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)
  • 17 januari 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
  • 29 januari 11.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 31 januari 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen, opmerkingen of interesse? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

Namens het jeugdwerk,
Erwin Kooistra

Kinderpagina


Het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw begin met goede voornemens. In de kerk horen we over Johannes de Doper. Hij doopt mensen om hen te wassen van de dingen die ze verkeerd hebben gedaan. Zo mag iedereen opnieuw beginnen. Voordat hij ze doopt, roept hij hen eerst uit de woestijn.W elkom bij Alpha voor 20’ers!


Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact op hun geloof en leven. Op 22 januari starten wij met een Alpha in Drogeham. Iedereen tussen de 20 en 30 jaar is daar welkom (ook als je bijna 20 bent). Dus heb je nog nooit een Alpha gevolgd? Dit is je kans! Een avond begint om 18:00 uur, met een gezellige maaltijd, daarna is er een inspirerende inleiding waar je over doorpraat met andere deelnemers. Kom gerust de eerste informatieavond eens kijken of het wat voor je is.


Dus zondag 22 januari om 18:00 uur in dorpshuis De Fakkel, Tsjerke Buorren 7, 9289 HL Drogeham.


Voor meer informatie bel, app of mail dan gerust!


Namens het Alpha-team,
Erwin Kooistra
06-42428824
erwin_kooistra@hotmail.comDe bloemengroet
De diaconie wil ook graag de bloemen gaan geven aan dorpsgenoten die niet bij onze kerk zijn aangesloten.
Daar hebben we wel uw hulp bij nodig. Als u iemand weet die het moeilijk heeft, bijvoorbeeld door ziekte, geeft u het dan door aan de diaconie, zodat we daar op zondag de bloemen kunnen brengen. Uiteraard kunt u ook aangeven, of u een gemeentelid de bloemen wilt geven.
We hopen dat u ook mee wilt helpen, om de bloemen te brengen.

Met vriendelijke groet,
de diaconie

Hartelijk dank


We zijn weer bijna aan het einde van 2022 en allereerst willen we natuurlijk iedereen de beste wensen, wensen! Ook al is dat zo gemakkelijk geschreven want we weten dat er ook in onze gemeente veel verdriet is.

Toch is er ook een hartelijk "Dank u wel" voor iedereen die op welke wijze dan ook, ons heeft gesponsord in de actie voor Gambia "kansarme moeders"

Dank aan de kerk voor de bijdrage, Dank aan ieder die een taart, cake of koek bestelde, Dank aan een vrijwillige bijdrage. 
Geweldig zoals ieder ook dit jaar ons weer heeft gesteund.

We zijn zo blij dat het toch weer gelukt is om "Caddy" Moeder en Oma van meerdere kinderen een bijdrage te kunnen geven voor schoolgeld en boodschappengeld voor een langere periode. 


Maar.. we blijven doorgaan en bakken, zelfs onze kleinkinderen bakken mee!! 

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.