PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juni 2022 - Tsjerkefinster Juni 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking

Pinksteren


Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.”
Mattheüs 26:75

Pinksteren, het feest van wonderen! Als we denken aan het gedrag van Jezus’ leerlingen tijdens Pasen, weten we dat ze vervuld waren van angst. Ieder vluchtte een kant op en niemand durfde het nog voor Jezus op te nemen. Ook Petrus voelde zich verloren. Eerst nog, nam hij het zwaard en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Maar dat was niet hoe Jezus hem had onderwezen. Vervolgens verloochent hij Jezus drie keer.

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’”
Johannes 20:19

Het is duidelijk dat de angst regeerde in de harten van de leerlingen. Ook na Jezus’ opstanding begonnen de leerlingen niet meteen te getuigen. Jezus gaf hen tijdens Hemelvaartsdag opdracht om te wachten en doet de belofte: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8)

Niets of niemand kan in de mens zoveel veranderen als de Heilige Geest. Alle angst neemt Hij weg en geeft leiding aan je leven. Zo ook bij Petrus. Hij staat bij sommigen bekend als de grootste angsthaas, maar de Heilige Geest heeft daar alle verandering in gebracht. De situatie was niet veranderd, maar Petrus en de andere leerlingen waren wél veranderd.

Op de Eerste Pinksterdag beginnen de volgelingen van Jezus op luide toon te spreken in vreemde talen over de grote daden van God, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Hierna hield Petrus een toespraak. Ook deze toespraak werd gedragen door de Heilige Geest. Er ging kracht en autoriteit vanuit. Dit bracht een grote verandering in de harten van de hoorders teweeg: ze werden vervuld van zondebesef. “Wat moeten we doen broeders?” (Handelingen 2:27) vroegen ze. Petrus geeft het antwoord met het ‘opnieuw geboren worden’ zoals Jezus erover had gesproken: Bekering, Doop en Heilige Geest.

Deze Petrus die eerst nog vluchtte, spreekt vrijmoedig over Jezus en het koninkrijk van God, zoals hij dat nog nooit gedaan had. Met gevaar voor eigen leven spreekt hij over Jezus. Ziet u het contrast tussen de eerste Petrus en de tweede Petrus? Je zou bijna zeggen dat het niet dezelfde persoon is waarover we lezen. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een nieuw persoon is. Alsof hij opnieuw gemaakt is, opnieuw geschapen is, opnieuw… opnieuw geboren is.

Wat is het dan? wat is er met hem gebeurd? Hoe kan iemand zó veranderen. Van zo ongehoorzaam aan God, naar zo ongelooflijk gehoorzaam aan God. Vrij van angst, vrij van zonde, vrij van de mensen om hem heen, die allerlei dingen van hem verwachten, vrij van zichzelf. Begrijpt u nog waar ik het over heb? De wedergeboren Petrus spreekt als Jezus. Hij is duidelijk als Jezus. Hij wandelt als Jezus en doet wonderen als Jezus. Petrus leeft dichtbij God zoals Jezus. En dat alles, omdat hij dat ene ontvangen heeft: de Geest van Jezus! De Heilige Geest.

God houdt van u zoals u bent” wordt vaak gezegd. Natuurlijk: het is waar en we mogen komen bij God zoals we zijn. Maar tegelijk houdt Hij te veel van u om u te laten zoals u bent. Wij moeten ons denken vernieuwen, ons steeds meer laten vormen door de heilige Geest, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Dan kunnen we elkaar werkelijk liefhebben.

Dát is het feest van Pinksteren: steeds meer lijken op Jezus, door de Heilige Geest, met éénheid in de Kerk als gevolg. Misschien herkent u het vuur van de Heilige Geest in uw eigen leven. Misschien ook wel helemaal niet, of niet meer zoals het wel eens is geweest. Jezus wil wonen in uw hart, óók als je eerder bent afgedwaald. Zijn genade en goedheid zijn er elke dag opnieuw (Klaagliederen 3:22-23)

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.”
Handelingen 1:14

Het vurig en eensgezind bidden heeft oneindig veel kracht. In die kracht mogen ook wij gaan staan, tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente.

Erwin Kooistra

Erediensten Augustinitsjerke

Protestantse gemeente Augustinusga
05-06-2022

 
11.00 uur Pinksteren Ds. Inge Landman, Aldeboarn
12-06-2022

 
9.30 uur Avondmaal Ds B.P. de Boer, Westergeest
19-06-2022

 
9.30 uur
 
Dhr. S. Wijbenga, Kootstertille
26-06-2022 9.30 uur Bevestiging en afscheid ambtsdragers

 
Ds. Inge Landman, Aldeboarn
03-07-2022 9.30 uur Overstapdienst Erwin Kooistra, Surhuisterveen
 


gedicht
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar geruct, want Ik zal met je meegaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep ik je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
Ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Sytze de Vries

Fan de dûmny

Ik weet niet hoe het u/jullie vergaat, maar als ik weer aan het schrijven ben voor het Tsjerkefinster denk ik vaak ‘wat vliegt de tijd’. We zijn alweer met rasse schreden onderweg naar Pinksteren. Het kerkelijk seizoen begint langzaam wat richting de zomer te gaan en eigenlijk is het alweer tijd verder te kijken, naar de plannen voor het nieuwe seizoen.
Dat betekent ook dat ik al bijna 1,5 jaar (met plezier!) jullie dominee mag zijn. Een vreemde tijd met elke keer wanneer we iets wilden ondernemen/plannen/vieren, er weer een nieuwe lockdown leek te komen. In het jaargesprek dat ik onlangs had met een afvaardiging van de kerkenraad, werd ook weer duidelijk hoeveel impact het heeft gehad op het kerkelijk leven. Maar gelukkig was er ook veel wat wél kon. En is dankzij inzet van velen van jullie het kerkenwerk al die tijd door blijven gaan. Nu hopen we voorzichtig op een wat ‘gewoner’ seizoen en kijken we vooruit.

Kerkenraad en werkgroepen
Naast alle andere taken werken we rustig verder aan het vormgeven van de gemeentelijke organisatiestructuur. Wanneer we met een kleine kerkenraad verder willen, dan betekent dat ook dat de werkgroepen wat anders zullen gaan functioneren, dat onderlinge communicatie nóg belangrijker wordt en dat er een werkgroep bij moet komen. Dat is de werkgroep ‘Vieren’ zoals we deze voorlopig genoemd hebben. Een werkgroep die al het reilen en zeilen rond de erediensten behartigt. We hopen zo het uitvoerende en het bestuurlijke werk wat meer te onderscheiden en dat de taken daarmee overzichtelijker en ‘lichter’ worden. Daarbij zijn extra hoofden en handen altijd welkom. Wordt vervolgd!

Nascholing
Als beginnend gemeentepredikant ben ik verplicht om in het tweede jaar te starten met het programma Primaire Nascholing Predikanten (PNP) van de PKN. Een stevig inhoudelijk

programma dat zeker weer vruchten zal afwerpen in het gemeentewerk, maar ook een programma dat de nodige tijd en energie zal vragen het komend seizoen. Elke twee maanden heb ik twee studiedagen in Doorn, en daarnaast zijn er opdrachten en verslagen te maken. In juni is de introductiedag, daarna hoop ik er wat meer over te kunnen vertellen en ook wat het betekent voor het gemeentewerk en mijn aanwezigheid in Stynsgea.

Bezoek

Het blijft zo dat ik met name gemeenteleden bezoek ‘op aanvraag’. Dus heb jij/hebt u behoeft aan een bezoek, wil je ergens over in gesprek, zijn er vragen of zorgen: schroom niet om me te bellen of een van de ouderlingen of bezoekmedewerkers te laten weten dat een bezoek gewenst is. Ik kom graag!

Hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
0648829885 of dsingelandman@gmail.com

Van de kerkenraad

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van dinsdag 3 mei 2022.
De opening werd verzorgt door ds. Inge Landman. Ze had deze keer bedacht een rondje langs de aanwezige kerkenraadsleden te doen met de vraag hoe het ermee is. Dit werd als zeer positief ervaren. Hierna ging ze voor in gebed.
Na de notulen was de actielijst aan de beurt. Hier stond nog het maken van een plaatselijke regeling. In de archieven was het boekwerk van de federatie naar boven gekomen uit 2006. Hier stond echter geen plaatselijke regeling in. Misschien staan in de akte van de fusie van 2010 bepaalde afspraken. Wibbe zal hiernaar op zoek.
Het vervangen van de scriba lijkt nog niet eenvoudig, gekeken wordt om dit op te splitsen om minder belasting te creëren voor 1 persoon.
Bij de mededelingen van de kerkrentmeesters kwam naar voren dat deze bezig zijn met een akte voor het aanvaarden van de nalatenschap van Aaltje Piso-Postmus, het betreft het huis en 13 hectare land.
Uitzending gemist kan nu ook vanuit het gebouw beluisterd worden. Ook zijn ze aan het onderzoeken of het plaatsen van voorzetramen in een monumentale kerk mag en wat de kosten zijn, dit om gas te besparen.
Het ouderling van dienst rooster moet aangepast worden omdat er ouderlingen stoppen. Sietie blijft wel vrijwilliger hiervoor. Probleem is dat bij elk koppel een zittend ambtsdrager moet zijn. Omdat samen te stellen lijkt ons handig dat dit door 1 persoon wordt geregeld, omdat Sietie dit deed voor de ouderlingen en Hieke voor de diakenen en kerkrentmeesters. Hieke zal worden gevraagd dit voor beide te doen. Tevens heeft zij ook als vrijwilliger aangegeven wel ouderling van dienst te willen zijn, zodat we dan weer vier koppels hebben.
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers op 26 juni moet wel twee keer afgekondigd worden op 12 en 19 juni.
Bij de diaconie is het emailadres nog niet in orde.
Bij de diensten: de gezinsdienst van 22 mei is rond en begint om 10 uur in het gebouw.
Hemelvaartsdag is er geen dienst. Erwin gaat met de jeugd op de fiets naar Strandheem. Daarna gaat hij tot 6 juni op vakantie. Wij houden nog steeds de normale diensten. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Namens de kerkenraad.

Pieter Nicolai

De collecten en giften van de diaconie

De diaconie wil u op de hoogte stellen, van de eerste vier maanden van dit jaar, wat er is uit gegeven aan giften en bijzondere collecten.
Een bijzondere collecte was giro555, voor noodhulp aan Oekraïne. De collecte bracht €122,- op en de diaconie heeft het bedrag verhoogt naar €150,-. Oekraïne, waar zoveel leed en verdriet is. Oekraïne is vaak in onze gedachten en gebeden.
De collecte van Biddag gaat naar Appie Wijma voor zijn camping Polemonium. Deze bracht €126,05 op. Op deze camping kunnen gezinnen, die weinig geld hebben, gratis kamperen.
In de Veertigdagentijd gingen de collecten naar Kerk in Actie.
Deze bracht €191,15 op en de diaconie verhoogt het naar €200,-Het geld gaat bijv. naar straatkinderen in Indonesië, voor opvang en onderwijs in het Dreamhouse.
De diaconie deed de volgende giften in Nederland:
Bijbelvereniging € 25,-
Regenbooggroep € 25,-
Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap € 25,-
Stichting de Herberg € 25,-
Make a Wish Nederland € 50,-
Lichtpunt € 50,-
Zonnebloem € 50,-
Leger des Heils € 100,-
Emmaüs Nederland € 50,-
Clinic clowns € 50,-
Ambiance Noord Nederland (wens ambulance) € 50,-

Heel erg bedankt voor uw gaven, mocht u ook een goed doel weten in Nederland, laat het ons dan weten .

De diaconie

Terugblik Gezinsdienst: Ware Vriendschap


Wat maakt iemand nou een ware vriend? En hoe ziet vriendschap met God eruit? Dit is waar we het zondag 22 mei over hebben gehad. Een gedicht, lezing, overdenking en we zijn met elkaar in gesprek geweest. Daarnaast zijn er natuurlijk veel mooie liedjes gezongen. Wat was het gezellig en het was mooi elkaar zo te ontmoeten. En dat alles natuurlijk onder het genot van koffie, thee, ranja en een heerlijke zelfgemaakte cake. Een mooie zondag om op terug te kijken.Jeugdwerk Augustinusga
Tienerclub, Club 7/8 en Clubkamp!Het clubseizoen is inmiddels echt afgelopen. Wat is het een mooi seizoen geweest en wat hebben we veel mogen leren en plezier mogen maken. Nu is het eerst tijd om te genieten van het mooie weer. Op plekken als Strandheem Festival en bij andere activiteiten komen we elkaar regelmatig nog wel eens tegen. Zo blijft het contact. Het jeugdwerk met de clubs is erg in ontwikkeling, waardoor we nu al vooruitkijken en plannen maken voor volgend seizoen.
Om ons seizoen feestelijk af te ronden gaan we nog op clubkamp! Alle clubleden zijn inmiddels uitgenodigd en wie zich opgeven gaan we naar De Westereen waar we op een mooie plek zullen overnachten. De activiteiten zijn al bedacht en de voorbereidingen volop in gang. We zien ernaar uit!
Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden? We zijn nog opzoek naar nieuwe clubleiders. Je mag hierover altijd eventjes contact opnemen met mij, bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij hoor het graag!

Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker

Overstapdienst 3 juli: Alles komt goed!

Op zondag 3 juli zullen een aantal groep 8’ers de overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en dus van het kinderwerk naar het tienerwerk. Nieuwe dingen zijn altijd wel een beetje spannend: hoe werkt het allemaal? Zal ik in een leuke klas komen? Komt het allemaal wel goed? Daarover gaat deze overstapdienst: ‘Alles komt goed!’ Want je bent niet alleen.
Wees van harte welkom in deze dienst op zondag 3 juli om 9.30uur in de Augustinitsjerke. We zullen samen zingen, bidden en plezier maken rondom het thema speciaal voor de nieuwe tieners!


Namens het Kinderkerkenwerk
Voor de kinderen


Hallo allemaal! Met het Pinksterfeest vieren we dat de Here Jezus de Heilige Geest naar de mensen gestuurd heeft. Dat betekent dat je de Here Jezus in je hart kan ontvangen. Dan is Jezus altijd bij je en ben je nooit meer alleen. Mooi hè! Als je dat wil kun je tot God bidden: “Vul mij met Uw Geest!” En dan zal het zo zijn. Op de volgende pagina zie je een mooie afbeelding met dit gebed. Kun jij de 17 verschillen vinden?

Voor de kinderen

Hallo allemaal! Met het Pinksterfeest vieren we dat de Here Jezus de Heilige Geest naar de mensen gestuurd heeft. Dat betekent dat je de Here Jezus in je hart kan ontvangen. Dan is Jezus altijd bij je en ben je nooit meer alleen. Mooi hè! Als je dat wil kun je tot God bidden: “Vul mij met Uw Geest!” En dan zal het zo zijn. Op de volgende pagina zie je een mooie afbeelding met dit gebed. Kun jij de 17 verschillen vinden?


terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.