PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juni 2023 Tsjerkefinster Juni 2023 Tsjerkefinster


De komende jaren wil de Protestantse Kerk op allerlei manieren aandacht geven aan het thema Roeping. Dat heeft onder andere te maken met het te verwachten tekort aan dominees en kerkelijke werkers. Veertig procent van hen die nu werkzaam zijn, gaat tussen nu en 2030 met emeritaat of pensioen. Terwijl de instroom van nieuwe dominees en kerkelijk werkers veel kleiner is. Daarnaast, zo blijkt ook in onze eigen gemeenten, is het niet eenvoudig om mensen bereid te vinden om voor een bepaalde periode een ambt te aanvaarden.
Misschien denkt u nu: roeping is toch vooral iets voor dominees? Er zijn toch maar heel weinig ambtsdragers die een stem of ander geluid direct uit de hemel hebben gehoord? De meeste ambtsdragers zullen dat bevestigen. Wat nog niet wil zeggen dat er geen sprake is van roeping. In de kerkorde en ook in de vragen die bij de bevestiging van ambtsdragers worden gesteld, klinkt het zo:
De roeping tot het ambt gebeurt bij monde van de kerkenraad, die daarmee de vraag van de gemeente vertegenwoordigt, waarin de stem van God zelf te horen is.
Met andere woorden: wanneer we spreken over roeping van Godswege kan die roeping namens de gemeente ‘bemiddeld’ zijn door de kerkenraad.

Toch gaat het bij het thema roeping niet alleen om voorgangers of ambtsdragers, zo maakt onze kerkorde duidelijk:
  1. Zij die de doop ontvangen, worden geroepen tot belijden van Jezus Christus en tot verantwoordelijkheid in de gemeente.
  2. De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God.
  3. Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.

Alle gemeenteleden zijn dus geroepen, alleen de inhoud van hun dienst verschilt met die van ambtsdragers en voorgangers. Sommigen vinden het begrip roeping zwaar, anderen ontlenen er juist kracht aan. Roeping heeft ook iets mysterieus en ongrijpbaars. Je kunt op veel verschillende manieren naar het begrip roeping kijken. Daarom een kleine verkenning.
Kenmerk van roeping is dat het van buiten komt, het is een aanspraak, een ‘stem’ die je stoort, die je misschien langzaam gaat verstaan en waar je iets mee moet, die om een antwoord vraagt. Er wordt – door God – een beroep gedaan op ons. Hij vraagt van ons om de gaven die wij van Hem hebben ontvangen, in te zetten in dienst van zijn Koninkrijk. Roeping is er in de Bijbel nooit voor de geroepene zelf, maar hij/zij wordt geroepen om gehoor te geven aan een opdracht.
Roeping werkt dan ook niet uit in termen van succes, maar in vrucht. Iets dat langzaam groeit en altijd ook iets van een geschenk in zich heeft. Wij worden geroepen om door te geven wat we zelf ontvangen hebben, namelijk de blijde boodschap dat vanwege het werk van Jezus Christus het kwaad en de dood niet het laatste woord zullen hebben. We mogen werkzaam zijn in het Koninkrijk van God, dat onder ons gekomen is en eens door God voltooid zal worden.
Geroepen worden door God is zelden iets buitengewoons of onontkoombaars dat ons overvalt en alles duidelijk maakt. Roeping gebeurt veel vaker indirect, via een (lang) proces van zoeken, bidden, opties afwegen en kiezen, of via een beroep dat op ons wordt gedaan, of door een woord dat je bijblijft of door een verlangen dat groeit. En het kan ook door een talent dat zichtbaar wordt of door een situatie die ons verandert, of door een voorbeeld dat ons inspireert. Roeping heeft trouwens twee kanten. Het kan een vreugde zijn, maar ook een last. Een last omdat het je op ongedachte en ongekozen wegen kan brengen, die onzekerheid en misschien wel angst met zich meebrengen. Maar ook vreugde omdat je weet dat je op die wegen niet alleen bent en het niet op eigen kracht hoeft te doen.

Niet voor niets wordt het thema Roeping op eerste Pinksterdag door de landelijke kerk op de kaart gezet. Op Pinksteren staan we immers stil bij de apostelen die door de kracht van de Heilige Geest in het voetspoor van Jezus traden. Zoals Hij getuigd had van de grote daden van God, zo gaan zij dat nu doen. Het spreken in de verschillende talen brengt omstanders in verwarring, maar het uitleggen van de Schrift door Petrus raakt mensen in de ziel. Daarom is het goed erbij stil te staan dat we de inspiratie en het enthousiasme waar de gemeente naar verlangt niet uit onszelf hoeven te halen, maar dat die ligt in de verkondiging van het evangelie. De Geest zelf verleent daaraan kracht!
En ook al hebben we de Pinksterzondag inmiddels al weer achter ons gelaten, het blijft belangrijk om te bidden om en voor mensen die zich geroepen weten om het evangelie van Jezus Christus telkens opnieuw te laten klinken. Laten we bidden voor de huidige voorgangers en ambtsdragers, en ook voor diegenen die God wil roepen om leiding te gaan geven aan zijn gemeente. En laten we ook bidden voor ons allen die bij God willen horen. Dat we ons laten roepen en laten aansporen in zijn dienst! We kunnen dat doen met de woorden van het onderstaande gebed.

ds. Guda Borger
Heilige Geest,
U die met Pinksteren gewone mensen
in beweging zette,
kracht gaf
en woorden in de mond
U die de verborgen kracht bent van de kerk
U die ons Jezus laat zien


Wij bidden U
roep vandaag opnieuw mensen naar voren
die in beweging willen komen voor Jezus
die hun krachten willen inzetten voor zijn lichaam, de kerk
en die een Woord hebben voor de wereld

Zo bidden wij U in de Naam van Jezus Christus. Amen.

AMERIKAANSE FIETSTOCHT
zondag 25 juni en zondag 30 juli

Op zondag 28 mei hebben we de eerste fietstocht van dit jaar gehad. Het is de bedoeling om deze zomer een paar keer een fietstocht te organiseren, voor diegenen die dat leuk vinden.


Het plan is om zondag 25 juni en zondag 30 juli weer een tochtje te doen. We zullen dan in een hele andere omgeving dan Surhuizum gaan fietsen. Het zal een fietstocht zijn van ongeveer 30 km. Iedereen neemt zijn eigen natje en droogje mee.

We vertrekken met de auto om 13.00 uur vanaf de “Doarpstsjerke” in Surhuizum.
Heeft u geen vervoer voor uw fiets? Dan kunt u dit aangeven, zodat we hier een oplossing voor kunnen zoeken.

Zijn er vragen, bel dan gerust (0512) 351542.

Groet Siep Folkerts


van de kerkenraad
Op moment van schrijven moet de kerkenraadsvergadering van 23 mei nog plaatsvinden.
Wel kunnen we vol dankbaarheid terugblikken op een aantal mooie diensten die we hebben gehad. Op 7 mei hadden we een mooie gezinsdienst met het thema Vrijheid. De gezelligheid zat er weer goed in met puzzels, gesprek, drinken met lekkers en meer. Ook leuk dat een aantal van de tieners hielpen met de koffie en thee, zo worden jong en oud betrokken. Daarnaast zien we dat de animo groeit; we zien steeds vaker nieuwe gezichten en gezinnen. Dat geeft energie, zo vlak voor de feestweek.
En wat is het ook een mooie feestweek geweest in ons dorp. Gezegend met schitterend weer. Dat doet het hele dorp goed. Deze feestweek mocht dan ook worden afgesloten met een prachtige dienst met de muzikale begeleiding van Lifenote. Het thema was ‘Met Open Armen’ waarbij ik iets mocht vertellen over de gelijkenis van de verloren zoon aan de hand van het schilderij van Rembrandt ‘de terugkeer van de verloren zoon’. Velen van onze vaste club waren aanwezig, maar ook velen die elders naar de kerk gaan of helemaal niet naar de kerk gaan. Na afloop van de dienst was er nog de gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee en cake. Samen kijken we terug op mooie diensten.
We mogen God dankbaar zijn dat, ondanks onze kwetsbaarheid, wij zo’n mooie gemeente hebben. Dat geeft energie!
Namens de kerkenraad,
Erwin Kooistra


Jeugdwerk Augustinusga

Tienerclub en Club 7/8
De afgelopen maand hebben we genoten van de feestweek en zijn we met een klein groepje naar het Strandheemfestival geweest! Daar hebben we geluisterd naar Linz West van LZ7, Acherytag gespeeld en geluisterd naar het indrukwekkende verhaal van Joop Gottmers. Dat was het kleine stukje fietsen wel waard.
Ook dit jaar hopen we weer met ons allen op clubkamp te gaan! De komende week ontvangen alle clubleden een uitnodiging voor clubkamp. Van vrijdag 16 juni op zaterdag 17 juni hopen we met onze clubgroepen naar Ureterp te gaan. Daar overnachten we in de kerk en doen we leuke activiteiten. De voorbereidingen zijn al volop in gang. We zien ernaar uit!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 30 mei 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
  • 4 juni 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 16-17 juni Clubkamp in Ureterp!

Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden? We zijn nog op zoek naar nieuwe clubleiders. Je mag hierover altijd eventjes contact opnemen met mij, bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij hoor het graag!


Namens het jeugdwerk,
Erwin Kooistra
Namens onze gemeente wensen we iedereen die examen doet en/of wacht op de uitslagen heel veel succes en zegen toe!


HERINNERING
Geachte lezers van ons kerkblad ”Tsjerkefinster”


Elk jaar ontvangt u elf keer het kerkblad “Tsjerkefinster” Het kerkblad geeft ons informatie over activiteiten en nieuws inzake lief en leed van de gemeente. Voor het produceren en verspreiden van het kerkblad worden uiteraard kosten gemaakt.

Wij vragen u daarom om een bijdrage over te maken om ervoor te zorgen dat het Tsjerkefinster kostendekkend gedrukt kan worden.

Elk bedrag is welkom, richtlijn is € 10,00. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL91RABO0304250848 t.n.v. PKN Kerk Augustinusga met de vermelding “bijdrage Kerkblad”

Alvast bedankt voor uw bijdrage
namens de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Augustinusga


Van uw diaconieTsjerkepaad 2023: 1 juli tot en met 9 september
D it jaar wordt in ons mooie Fryslân, met zijn mooie fryske tsjerken, weer Tsjerkepaad gehouden.


Thema Tsjerkepaad 2023:
Kerk als plaats van ontmoeting".


Onze Augustinitsjerke is open op zaterdag 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 16 augustus en 9 september. Van 13.30-17.00 u.

Ook zijn er weer kinderboeken, romans, thrillers (ook literaire) e.d. te koop, voor een zacht prijsje. De opbrengst is voor Trinke Miedema, voor de stichting Porto do el mundo in Bolivia.

Wees welkom, het is echt een bezoekje waard! Geef het door!

Namens de werkgroep Tsjerkepaad
Rommie Miedema en Atsje Hiemstra
en natuurlijk onze groep vrijwilligers, die treft u als u langs komt in onze mooie Augustinitsjerke. 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.