PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
zo 1 mrt 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. B. de Ruiter Drachten
Augustinitsjerke

Liturgie tema:  “Mei Hertslach sjonge”
Stiensgea: 1 maart 2020
Kwartettekoar û.l.f. Hindrik van der Meer
Liet 128 Hieltyd âlde wurden (foar de tsjinst)
Wolkom/meidielings troch ds/tsjerkeried
Oer ús toernee
Liet: “In spyltúch” (tekst Fedde Schurer)
Liet 94: Hûs fan stilte
Votum/Groet: troch ds/tsjerkeried
Bemoediging: sjonge koar
Liet 112: Jo Hear, dy’t foar it oanbegjin (by Psalm 90)
Hindrik oer Hertslach
Liet 130: Alles is sa machtich moai
Tekst lèze
Liet 42: Yn dit hûs mei hannen boud
Liet 43: Hear as wij jo name sizze
Tekst lèze
Liet 41: Sjoch de tsjerke
Tekst lèze
Liet 16: Gods wurd is ús in lampe
Liet: Riedjouwings Mevlana
Liet 104: Liet fan leafde
Kollekte mei ûnderwilens: Liet 137: Ien swel makket simmer
Gebet (troch ds/ tsjerkeried) mei oanslútend:
Liet 117: God fan fier en hein ús heit
Tekst lèze
Slotliet 72: En Jezus liet him dope
Tankwurd troch tsjerkeried en oanslútend meidielings troch KK
Seine: troch ds/tsjerkeried
Liet: “Ierske Seine”
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
Witte Donderdag Avondm.meer details

 
Belangrijk nieuws ivm Corona

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PKN 

 

meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


       0512-352425
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.