PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 20 november 2022 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. Inge Landman

Liturgie zondag 20 november 2022 – Laatste zondag kerkelijk jaar

Voor de dienst: Lied 221: 1 en 3

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


Welkom en mededelingen

Zingen Zegen, mijn ziel Lied 103:1 en 3
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.


Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen lied 935: 2 en 3 – Sit no mar net yn noed
Sit no mar net yn noed
Oer wat der komme mei.
God soarget goed foar dy,
Hy draacht dy dei oan dei.

Sit no mar net yn noed,
Al komt de tjust’re nacht.
Jou dy mar rêstich del.
God hâldt oer dy de wacht.

(kinderen naar KND)

Schriftlezing: Genesis 32: 23 t/m 32 (NBV21)
23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered.’ 32 Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob liep mank.

Zingen Lied 247: 1
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.


Overdenking

Zingen Lied 247: 3 en 5
U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
(kinderen terug van KND)

Gedachtenis van hen die stierven

Wij gedenken Aaltje Piso-Postmus
Kaars

Lied Psalm 42: 1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
Schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?Wij gedenken Geke Kramer
Kaars

Lied Tel uw zegeningen (JdH 256 1 en 4)
Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen


Wij gedenken Sjoerd Postma
Kaars

Lied Abba Vader (ELB 376:1)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.


Wij gedenken Dirkje Trijntje Buruma-Algra
Kaars

Lied Geest van hierboven 675:1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!


Wij gedenken Iektje Groenland-Gjaltema
Kaars

Lied Psalm 139: 1 en 2
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.


Wij gedenken Annegien Kamminga-Kamminga
Kaars

Lied Lichtstad met de paarlen poorten (ELB 413 1 en 3)
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wij gedenken Hendrik Nicolai
Kaars

Lied De Kracht van uw liefde (ELB 226) - https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Wij gedenken allen die we niet bij name noemen maar die wel in onze gedachten zijn
Kaars


Lied Als alles duister is (lied 598) 2x
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.


Wij gedenken met een eigen lichtje

(ondertussen speelt het orgel ‘De heilige stad’)

Gebeden afgesloten met het gesproken Onze Vader

Slotlied – Hear, wês mei ús oant in oare kear (416 alle coupletten FRIES)
Hear, wês mei ús oant in oare kear,
Wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtjse.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Zegen 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 04-12-2022 om 9.30
2e adventmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.