PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Maart 2022 - Tsjerkefinster Maart 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking

Door de doop één met Christus
.

naar Galaten 3:27

Het is altijd weer feest wanneer in het midden van de gemeente de doop mag worden bediend. In onze kerken zijn het meestal ouders die aan de dominee of ouderling laten weten dat zij hun kindje willen laten dopen. Omdat geloof en vertrouwen op God voor de ouders een rol speelt in hun leven, willen ze ook hun kindje bij Hem brengen en aan Hem toevertrouwen. Zoals staat in psalm 78:

[4] Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

[6] Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Eén van de vragen die bij de doop gesteld worden, is of de ouders beloven dat zij hun kinderen zullen opvoeden in en met het geloof en zullen laten zien wat het betekent om als christen te leven. Maar dat is niet de eerste vraag. Want dan zouden we het idee kunnen krijgen dat het van ons afhangt, of het kindje later zelf ook de keuze maakt om bij God te willen horen.

Ouders brengen hun kindje naar het doopvont en doen daarmee in feite ‘afstand’ van hun kind. Natuurlijk blijft het hun kind, maar tegelijkertijd wordt hun kind - net als zij zelf - deel van de gemeenschap van Christus. Door de doop worden we één met Christus. De doop is het zichtbare teken, dat het begin markeert van een leven met Christus. Het is een kostbaar geschenk van God, die de mens van kinds af aan deel wil geven aan zijn Koninkrijk!
Het kind komt in de invloedssfeer van God, die zijn Naam op het jonge leven schrijft en zegt: Jij bent van Mij, jij bent Míjn kind! Dat schrijven gebeurt niet met een pen, maar met water.
Water is zowel ‘angstaanjagend’ - je kunt er kopje onder in gaan

- als ook ‘bron van leven’, want zonder water is er géén leven mogelijk. Die beide kanten klinken mee wanneer de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen schrijft over de doop:

3-4Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood.
5Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus.
(Rom. 6:3-5 in de Bijbel in Gewone Taal)

Het beeld van sterven en opstaan heeft alles van doen met het concrete leven van Jezus Christus. Vanaf 2 maart, Aswoensdag, leven we in de voorbereidingstijd op de viering van het Paasfeest. Een tijd van bezinning en inkeer, omdat Jezus bereid was zijn leven in de waagschaal te stellen met het oog op de redding van ons mensen. Redding van alles dat een barrière vormt tussen ons en God, meestal benoemd als ‘zonde’ die leidt tot de dood. Terwijl God niets liever wil dan ons deel geven aan het eeuwige leven met en bij Hem.
De bereidheid van Jezus met het oog op de redding van ons mensen heeft Hem zijn leven gekost. Hij is gewelddadig om het leven gebracht door Hem te hangen aan een kruis. Maar … en dat is hét grote wonder en de kern van het christelijk geloof, dat kruis betekende niet zijn definitieve einde! Op de derde dag is Hij opgewekt uit de dood! God heeft Jezus opnieuw tot leven gewekt, Hij is opgestaan uit het graf en is verschenen aan zijn leerlingen, vrouwen en mannen.
Zoals Jezus door zijn Vader geroepen is tot nieuw leven, zo is de doop sacrament en teken geworden voor de mens die met Christus is gestorven (kopje onder) én opgestaan (herrezen uit het water). De doop brengt redding dankzij de opstanding van Jezus Christus. Zo worden wij één met Christus en ontvangen wij in gemeenschap met Hem toegang tot het nieuwe, eeuwige leven. Wat een reden tot feest!

ds. Guda Borger

Algemeen


gedicht
veertig dagen om te delen
wat je hart je steeds laat zien
een getal dat steeds
terug komt in de bijbel ,
veertig jaar in de woestijn


als een oefenperiode
telkens weer opnieuw
krijg je kansen om te helen
de echte waarheid laten zien
veertig goede momenten tonen
vreugde ondanks pijn


veertig dagen volheid
van het leven dat je leeft
telkens weer opnieuw
en anders dan je ooit had gedacht
kom je aan bij de tijd
die je nooit had verwacht


langzaam volgt er een bevrijding
van diepe pijn en groot verdriet
lichter wordt het, lichter
als een prachtig mooi gedicht
mag je stralen in het donker


laat je hart maar helder zien
dan kom je uit bij je Herder
en krijg je verlichting bovendien
mag je verder zonder zwakte
sterker dan je ooit had voorzien.
Dichter: Tineke Ebing; bron: www.gedichtensite.nl


Protestants Christelijk Ouderen Bond afd. Surhuisterveen e.o.

Met ca. 250.000 leden is de PCOB is een sterke landelijke ouderenorganisatie, die ook in Achtkarspelen met de afdeling Surhuisterveen e.o. actief is. Het is een levendige afdeling met ca.130 leden, waar goede sfeer en onderlinge betrokkenheid de boventoon voeren.
Voor een bond zoals de PCOB is veel werk aan de winkel. Het aantal 65-plussers is de laatste 25 jaren sterk gegroeid. In de huidige samenleving wordt aandacht voor onze ouderen steeds belangrijker.
De PCOB zet zich in voor ouderen. Niet alleen wat materiële welvaart betreft, maar niet minder voor zaken als geestelijk welzijn en levensvragen. Ook dat behoort tot de missie van de PCOB!

Lokale activiteiten
Het onderhouden van de onderlinge band is belangrijk bij de PCOB. Daarom is er aandacht voor Lief en Leed en “omzien naar elkaar”, een informatief opinieblad. 10x per jaar interessante ledenbijeenkomsten in DE LANTEARNE te Surhuisterveen, bemoediging en onderling contact met broeders en zusters in één Heer.

PCOB en overheid
De PCOB waakt over het belang van senioren in politiek Den Haag. Wat er leeft bij senioren wordt onder de aandacht gebracht van politici, media, e.d.. Actuele voorbeelden: niet verder tornen aan AOW en pensioen, armoedeproblemen en ethische vragen, veiligheid, zorg en wonen, enz.
De gemeente blijft een belangrijke gesprekspartner. De PCOB vraagt aandacht voor o.a. passende ouderenhuisvesting, voorzieningen en zorg die dichtbij mensen wordt georganiseerd (Wet WMO).

PCOB zoekt meer leden
De PCOB wil stem geven aan ouderen, die anders misschien niet
gehoord worden. Met velen zijn wij “Samen sterk”!

Heeft het bovenstaande uw interesse, wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:


Fan de dûmny…

De toekomst
Er is best veel aan de hand de laatste weken. Het pastorale werk vraagt aandacht, maar ook het proces waar we als kerkenraad en als gemeente in zitten houdt velen (en dus ook mij) bezig. Om gemeente te kunnen zijn en blijven hebben we elkaar nodig. Om naar elkaar om te zien zijn bezoekjes minstens zo belangrijk als een praatje na de dienst, of een kaartje in de bus. En is een gift net zo belangrijk als even met iemand wandelen. Een lied in de dienst net zo belangrijk als omzien naar de buren. Vele dingen maken ons tot gemeente van Christus, en in die gemeente hebben we álle leden van het lichaam nodig. Oog en oor, hand en voet.
Woensdag 23 maart hebben we een belangrijke extra gemeenteavond en ik hoop van harte dat we elkaar daar mogen zien en spreken over de toekomst van onze gemeente!

Rouwen in de tijd
31 maart a.s. – met Marinus van den Berg
It Gebou – inloop 19.30u, start 19.45u

Twee keer moesten we afzeggen. Maar nu gaan we er vanuit dat het écht door kan gaan. Een avond over rouw met pastor Marinus van den Berg. Hij werkte 40 jaar in de zorg, schreef vele boeken over rouw en kan boeiend vertellen.
Er zijn vele soorten verlies en rouw is een normale reactie op verlies van iets of iemand waaraan je gehecht was. Ieder gaat er op een eigen manier mee om. Aan de hand van verhalen zal Marinus van den Berg vertellen wat hij van mensen in de rouw heeft geleerd en mogen wij weer van hem leren. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor over en weer.
De avond is voor iedereen die hierin interesse heeft, van harte aanbevolen!
Graag opgeven bij ds. Inge!

Bezoek/gesprek?
Ik merk steeds meer dat een uitgebreide kennismakingsronde zoals dat vroeger ging, er niet in zit met de uren die ik beschikbaar heb. Toch vind ik het fijn om u en jou te bezoeken en te spreken! Zo af en toe lukt het een kennismakingsbezoek te plannen, maar wat ook helpt is als ik van u (of via de ouderling/bezoekmedewerker) hoor dat u/jij graag een afspraak wilt maken. Kortom: wacht niet af maar laat het ook zelf weten, dat stel ik op prijs.

Met een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com

Uitnodiging en agenda voor de gemeenteavond van de
Protestantse Gemeente in Augustinusga.


De kerkenraad nodigt u uit voor de korte gemeenteavond welke plaatsvindt op
woensdag 9 maart 2022 na de dienst van Biddag..

Aanvang: 20.30 u. (na de dienst).
Plaats: Tsjerkegebou

U bent van harte welkom!
 
  1. Opening
 
  1. Notulen van de gemeenteavond van november 2021
 
  1. Mededelingen door de kerkenraad
 
  1. Kerk: Financieel Jaarverslag 2021 en Begroting 2022.
Toelichting door Tine Atsma/Pieter Nicolai
Kascontrole door:
 
  1. Diaconie: Financieel verslag 2021 en Begroting 2022
Toelichting door diaconie
Kascontrole door
 
  1. Gelegenheid tot stellen van vragen (max. 15 minuten)
 
  1. Aansluitend gelegenheid voor elkaar ontmoeten en napraten.
 
  1. Sluiting

Extra gemeenteavond 23 maart a.s.!


Aanvang: 19.30u met koffie en thee
Plaats: Tsjerkegebou

Leave minsken,

Kerk zijn we niet zomaar: met elkaar hopen we iets van Gods liefde voor ons te delen met de mensen om ons heen, dichtbij en ook verder weg. We mogen best zeggen dat we een warme, creatieve en betrokken gemeente vormen waar veel goede dingen gebeuren. Iets om trots op te zijn!
Tegelijk staan we voor een grote uitdaging, want vanaf mei 2022 zijn er nog maar drie gemeenteleden die zitting hebben in de kerkenraad. Dat is te weinig om als gemeente zelfstandig te mogen blijven bestaan. De vraag is dus: wat willen we als gemeente?
Deze gemeenteavond willen we jullie bijpraten over de gesprekken die er zijn geweest met classispredikant Wim Beekman. Over een mogelijke route die we als gemeente kunnen inslaan en samen nadenken over hoe we vanuit ons geloof en onze kracht met elkaar toekomstgericht gemeente kunnen zijn.
Kortom: we willen kijken naar de kansen die er zijn en gezamenlijk onze talenten aanspreken om een stap te kunnen zetten in het proces. We willen zo breed mogelijk horen hoe de gemeente hier tegenaan kijkt en het echt sámen doen. Daarvoor is het belangrijk dat er zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig zijn! Jong en oud(er). Heel betrokken of minder betrokken: voel je welkom!
Naast een toelichting gaan we vooral ook met elkaar in gesprek en maken we er een opbouwende, inhoudelijke én gezellige bijeenkomst van.

Zorg dat u/jij er bij bent en zeg het voort. Graag tot dan!

Namens de kerkenraad,
Sietie Dijkstra, scriba

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 1 februari 2022

De opening wordt verzorgd door Erwin Kooistra. Hij leest 7 verzen uit de brief van Paulus waaruit zijn passie voor God blijkt, hij is aangesteld als apostel voor de heidenen.

Vervolgens gaan we in groepjes van twee in gesprek over drie vragen. Waar heb je hart voor, waar ben je dankbaar voor en wat verlang je met betrekking tot onze gemeente. Een aantal conclusies waren dankbaar dat we weer naar de kerk kunnen. Hart voor de kerk dat we dit kunnen doorzetten en verlangen naar met elkaar weer koffiedrinken om elkaar weer te ontmoeten.

Dan staat het gesprek met classispredikant Beekman over “Gebrek aan ambtsdragers”. Het met z’n allen verantwoordelijk zijn werkt niet meer, alles heeft te maken met omslag van denken en de krimp in onze kerken. Dat de kerk de toon aangaf is voorbij. Er is altijd sprake geweest van een golfbeweging maar de kerk is nooit verdwenen. Er waren altijd fakkeldragers. In onze tijd is zogenaamd sprake van nomadische trouw, dan een poosje hier kerken en dan daar. Als hulpmiddel wordt aangegeven dat de vorm kan veranderen, bijvoorbeeld een kleine kerkenraad met vrijwilligers die het werk doen, of dat er gezocht wordt naar een partnergemeente. Een kleine kerkenraad bestaat minimaal uit 1 predikant, 1 ouderling, 1 diaken en 1 kerkrentmeester. Voor deze vorm moet de plaatselijke regeling worden aangepast. Hiervoor moet ook een gemeente avond worden gehouden. Wij zijn inmiddels al op weg omdat we het college van kerkrentmeesters en college van diakenen al hebben samengevoegd dit wordt dan het college van beheer. Deze eigen actie moet nog formeel gemaakt worden. Mochten wij als kerk op deze wijze willen doorgaan moet er onder voorwaarden toestemming gevraagd worden bij de classis. Er moet een plan worden opgesteld voor 5 jaar en na 5 jaar evalueren. Wij denken goed te zijn voorgelicht door dominee Beekman die hierna de vergadering verlaat.

Na de pauze wordt de agenda gemaakt voor de kerkenraad dag op 12 februari in de kantine van mini camping Blauforlaet. Het lijkt ons goed om het plan van aanpak op te stellen voor de classis voor vijf jaar en evaluatie beleidsplan, hoe ver zijn we. Ook moet er een agenda door de gemeente avond na de bidstond worden gemaakt.

Bij de diensten gaat het nog even over de te houden avondmaal op 6 februari in de kerk en nadien in het gebouw.
De gezinsdienst wordt nog aangehaald, deze is inmiddels geweest en is goed bezocht in het gebouw.

Omdat de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afgeschaft worden lijkt het ons aantrekkelijk om de diensten weer bij te wonen. De stoelenrijen blijven vooralsnog op anderhalve meter staan, mede omdat je er dan makkelijker instapt.

Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai

Terugblik Gezinsdienst: Liefde Verbindt

Alle goede dingen komen langzaam… Op zondag 13 februari hebben wij onze eerste gezinsdienst gehad in het Tsjerkegebou. In de week daarvoor kregen we verschillende berichten: twee gezinnen van het kinderkerkenwerkteam hadden corona, veel andere gezinnen hadden corona. Als klap op de vuurpijl had ook onze pianist corona. ‘Moeten we het nog wel door laten gaan?’ vroegen we ons af. Maar afblazen was volgens ons geen optie. ‘We zien wel wat erop afkomt’. Hier en daar hebben we wat moeten improviseren. Ook werd er hard gewerkt aan een verbinding met kerkdienst gemist. Na vele uren hiermee knutselen was dat uiteindelijk niet gelukt. ‘Niets gaat vanzelf’ heb ik wel eens iemand horen zeggen.
Desondanks(!) zijn we samengekomen in het Tsjerkegebou, we hebben elkaar ontmoet, werden uitgedaagd hard na te denken tijdens de quiz, hebben samen muziek gemaakt, gezongen, geluisterd naar de Bijbellezing en het praatje en we zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dit allemaal onder het genot van koffie, thee, ranja en natuurlijk wat lekkers! De kinderen zijn druk geweest met knutselen aan valentijnskaartjes en mooie tekeningen. Het ging misschien allemaal niet vanzelf, maar het was ontzettend gezellig en we hebben veel positieve reacties gehad. Het was een succes en zéker voor herhaling vatbaar. Op naar de volgende keer!


Namens het KKW-team,
Erwin Kooistra

De collecten en giften van de laatste vier maanden van 2021

Wij willen u op de hoogte stellen van de bijzondere collecten en giften, van de laatste vier maanden van vorig jaar.

De bijzondere collecten zijn:
Op startzondag ging de collecte van 92.80 euro naar noodhulp in Haïti.
Bij de doopdienst van Mardine, ging de collecte van 73,00 euro naar Stichting Jarige Jop. Jouke en Enna Spoelstra hebben dit goede doel bedacht.

Op dankdag ging de collecte van 189,60 euro, naar de voedselbank in Achtkarspelen.

Op eerste Kerstdag ging de collecte van 105,50 euro naar Kinderen in de Knel, van Kerk in Actie.

Daarnaast waren er nog verschillende giften, voor de volgende organisaties:

5DOC 25 euro
Good News Zuid Africa 25 euro
Por Todo el Mundo 50 euro
Rode Kruis wereldwijd 25 euro
Zending over grenzen 25 euro
Wilde Ganzen 25 euro
Compassion 25 euro
Stichting Kimon 50 euro
Voor Gambia , fam den Hartogh 50 euro
World Vision 25 euro
Good news Zuid Africa fam de Jong 25 euro
Medair 25 euro
M.A.F. Nederland 25 euro
Open Doors 25 euro
Solidaridad 25 euro

In het jaar 2022 gaan de giften naar Nederlandse organisaties.
Voor noodhulp in het buitenland, blijven we wel giften geven.

Van Arum kregen we een kaartje met de wens merry Christmas and happy new year. Op de voorkant van deze kaart staat: From home to home, and heart to heart, from one place to another. The warmth and joy of Christmas brings us closer to each other.
Een echte Kerstgedachte.

We willen nog aandacht vragen voor de aan komende collecte op Biddag, de opbrengst van deze collecte willen we aan Appie Wijma geven, voor zijn camping in Opende.

De diaconie bedankt u voor uw giften in het jaar 2021, hier door konden we het weer doorgeven aan mensen wereldwijd.

Heel erg bedankt, de diaconie.

Jeugdwerk Augustinusga

Tienerclub en Club 7/8
De afgelopen bijeenkomsten waren heel erg leuk en we zien ernaar uit jullie ook deze maand weer te ontmoeten. De afgelopen tijd hebben we het gehad over ‘rechtvaardig worden door geloof’. Een moeilijk woord ‘rechtvaardigheid’ wat betekent dat, wanneer is iemand rechtvaardig en hoe wordt je dat? Zijn wij rechtvaardigen of zondaars? Jezus kwam ons redden, we leven niet onder de wet maar onder de genade: wat een goed nieuws! In Gods ogen zijn wij goed en volmaakt! Wij zijn Zijn kinderen.
Zit je in groep 7 of 8? Dan ben je van harte welkom bij Club 7/8 in het jeugdhonk. Hieronder staan de datums en tijd. Wanneer je op het voortgezet onderwijs zit ben je van harte welkom bij de Tienerclub! Dit doen we in het Tsjerkegebou.
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
6 maart 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
8 maart 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
20 maart 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
22 maart 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
3 april 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
5 april 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)

Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker

Voor de kinderen


Hallo allemaal! Vader Abraham is de vader van alle mensen die geloven. Hij kreeg een hele mooie belofte van God en hij vertrouwde op God. Abraham en Sara waren al oud, maar God belooft dat ze een zoon krijgen! Je kunt het hele gesprek lezen in Genesis 15:1-6.
4 Maar de Heer zei tegen hem: "Niet hij [je knecht] zal alles erven, maar jouw eigen zoon zal alles erven." 5 Toen bracht de Heer hem naar buiten en zei: "Kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de sterren, als je kan." En Hij zei tegen hem: "Kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden." 6 Abram geloofde de Heer. Dat is wat de Heer wil, en daarom was de Heer blij met Abraham.
Kun jij de sterren tellen? Kleur ze maar mooi in.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.