PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
April 2023 Tsjerkefinster April 2023 Tsjerkefinster
Overdenking

Door het donker naar het Licht

Zondag 2 april is de laatste zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag. Na een afwisseling van ‘donkere’ en ‘lichte’ zondagen, van beproeving en uitzien naar bevrijding, heeft Palmzondag een dubbel karakter. Eerst klinkt de hoop op een nieuw begin, op licht en leven, door het binnenkomen van Jezus in Jeruzalem - rijdend op een ezel. Maar al snel slaat de stemming om en blijkt Palmzondag het begin te zijn van de week waarin Jezus zich overgeeft aan de machten van duisternis en dood. Zoals klinkt in de laatste regel van Lied 556: Heden Hosanna, morgen kruisig Hem!

In de christelijke traditie noemen we de week na Palmzondag de Goede Week, zoals we ook spreken van Goede Vrijdag - de dag van het sterven van Jezus aan het kruis. Goed, omdat Jezus bereid was om de zware weg van lijden en dood te gaan. Hij deed dat voor ons, en voor ieder mens, want Hij wil niets liever dan iedereen brengen in het Licht van zijn hemelse Vader. Die Vader heeft - zo schrijft Paulus in één van zijn brieven - in Christus de hele wereld met zich verzoend, door de wereld haar overtredingen niet aan te rekenen (2 Korinthiërs 5:19). Een onvoorstelbare boodschap! Denk alleen maar aan alle onrecht dat in onze tijd op ongelooflijk grote schaal aanwezig is, in ons eigen land en in de wereld als geheel. En het kwaad was al breed verspreid vóórdat Jezus op aarde kwam en is aanwezig gebleven tot op de dag van vandaag.

De gebeurtenissen in de Goede Week maken duidelijk dat Jezus niet alleen ‘slachtoffer’ werd van menselijke kwaadaardigheid en geweld, maar handelde in volstrekte gehoorzaamheid aan God. Daarom is er geen reden tot wanhoop, ook al lijkt het kwaad nog steeds oppermachtig aanwezig. Zoals het voor de Joden duidelijk is dat het Pesachfeest een verwijzing is naar het bevrijdende ingrijpen van God toen het volk Israël gebukt ging onder de hardvochtige onderdrukking door de Farao van Egypte, zo mag het volgens het Nieuwe Testament aan iedereen duidelijk worden dat God opnieuw heeft ingegrepen om het tij van het kwaad te keren door het werk van zijn geliefde Zoon. Die was bereid om de straf op zich te nemen die volgt op ongerechtigheid en schuld, terwijl Hijzelf geen schuld had.
Die straf is de dood, in de betekenis van: geen toegang tot het leven bij God voorbij de grens van het aardse leven.

Nadat Jezus vrijwillig de aardse (martel)dood heeft ondergaan, heeft God Hem opnieuw deel gegeven aan het leven bij Hem in zijn Koninkrijk. Sterker nog, Jezus heeft van zijn Vader alle macht gekregen om ieder te laten delen in dat leven in het huis van zijn Vader. Zo ging het niet alleen voor Jezus zelf door het donker naar het Licht van Pasen, maar mag iedereen daarin delen aan wie Hij het schenkt.

Wij van onze kant hoeven niets anders te doen dan Jezus te erkennen als de van God gezondene, die gekomen is als Redder van zonden. Dat klinkt eenvoudig, maar wat kost het ons vaak een moeite om te erkennen dat wijzelf niet bij machte zijn om door het donker heen naar het Licht te gaan. Dat we daarbij hulp nodig hebben. Hulp die God ons aanbiedt in Jezus Christus. Opdat wij niet blijven steken in de worsteling met al onze tekortkomingen, maar durven ontvangen wat God ons persoonlijk wil schenken.

Het wordt wel genoemd: ‘de vrolijke ruil’. Een uitspraak die teruggaat op de reformator Luther, die zwaar getobd heeft met zijn zonden en schuld. Lange tijd wist hij niet hoe hij God zo zou kunnen dienen, dat hij werkelijk bevrijd zou worden van die last. Immers, telkens weer valt een mens voor verleiding en zonde. Maar Luther mocht tot zijn vreugde ontdekken, dat we het niet zelf hoeven te doen! Door een grondige bestudering van de brief van Paulus aan de Romeinen kwam hij tot de volgende conclusie: God biedt ons een vrolijke ruil aan. Jij geeft Hem je zonde en Hij geeft jou zijn gerechtigheid. Jij legt je onreinheid op Christus, Hij legt zijn kleed van heiligheid om jou heen. Jij geeft Hem je angst en Hij geeft er hoop voor terug. Jij geeft Hem je nacht, Hij geeft er een eeuwige morgen voor terug! Laten we die ruil aanvaarden en zo - in het spoor van Jezus Christus - op weg gaan door het donker van deze tijd. Hij heeft gezegd: Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft (Johannes 8:12).

ds. Guda Borger 

Algemeen


De parel van het Volgtland                                      
 Hallo lieve mensen, graag wil ik eerst wat vertellen wat er vooraf is gegaan voor ik het op mijn hart  kreeg  om de Familie Tolsma in  Duitsland te helpen. Ik ga terug naar 2015, het was tijdens de spelweek op zondag  in een evangelisatie dienst met in de avond een broodmaaltijd. Daar werden  Anneke ik en nog meer mensen  gevraagd  om mee te doen aan een Alfa cursus,  mijn antwoord was “nee”, ik vond het niet nodig. Ik ging naar de kerk en dat vond ik genoeg. Anneke en een vriendin van haar die gingen wel. Toen de cursus begon en Anneke  er steeds meer over begon te spreken over hoe mooi het was, begon ik na te denken dat ik nee had gezegd  op de uitnodiging om mee te doen. Het was een uitnodiging van God zo voelde dat. God vroeg me door de woorden van een persoon en ik had “NEE” tegen God gezegd. Na gelang de cursus volgde was er een weekend waar ze met zijn  allen  in Opende waren en spraken over de Heilige Geest: Wat is Hij en wat doet Hij? Toen Anneke die zondagmiddag thuis kwam en ik haar vroeg hoe het was geweest, en ze me aan keek met stralende ogen met zoveel liefde, het waren de ogen van de Here Jezus die me aan keken, met een blik van: ik hou van je! Andries waar wacht je nog op ??? Elke keer als Anneke naar cursus was, zat ik thuis naar opwekkingsliederen te luisteren die gingen over geef je hart aan Jezus en nog meer van die fijne liederen. Wat er zondagmiddag was gebeurd liet mij niet los, in diezelfde week op donderdagavond zat ik alleen in de kamer weer te luisteren naar opwekkingsmuziek en weer kwamen die woorden voorbij: Ga op je knieën en bid tot God, Hij laat nooit een bidder staan, geef je hart aan de HERE JEZUS ,ik begon plotseling heftig te huilen en viel op mijn knieën. Heb daar alles aan God verteld wat ik had uitgespookt en aan meegedaan had, dat ik niet kon geloven dat God mij lief had. Wat er toen gebeurde?

Ik kreeg zo veel liefde over me heen en van binnen zo veel warmte. Ik dacht wat gebeurd er met me, het was de liefde van  God die mij overstroomde. God had geduld met mij, Hij wilde het van mij horen dat ik alles aan Hem vertellen moest en om vergeving vroeg wat  ik allemaal had gedaan. In  Mattheus 11 vers 28 en 29  zegt Jezus: “Kom naar Mij toe ,allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u ,en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart ; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”. Al heel lang zat ik met mezelf te worstelen  en dit voelde als een bevrijding van wat me was overkomen die donderdagavond.  Toen ik elke zondag braaf naar de kerk ging en luisterde naar de dienst met mijn hoofd maar niet met  mijn hart, toen God me wakker  schudde en ik mijn  hart aan Jezus had gegeven. Misschien loop jij of U ook met hetzelfde gevoel waar ik ook mee rond liep, doe de deur van je hart open en laat Jezus toe in je hart, ik weet het uit ervaring . Hij geeft je zo veel bevrijding.  Een jaar later heb ik wel de Alfa cursus gevolgd, ik ging zelfs mee in de leiding. In die tijd toen ik de Alfa Cursus volgde kreeg ik op een nacht 7 dromen van God ,waarom 7, dat is het getal van volheid ik, dacht is  dit iets van mezelf  of komt het van U Heer, kon het eerst niet geloven. Heb God gevraagd om 3 bevestigingen,  een van Uzelf en van  uw  Zoon en van de Heilige Geest, anders geloof ik het niet en die bevestiging heb ik ook gekregen en nog veel meer. Later heeft God me nog meer dingen geopenbaard in profetieën en in mijn dromen.               
Toen Anneke en ik in een vrije week in Stadskanaal waren, kwamen we in contact met een jonge vrouw die in een rolstoel zat en kwamen we erachter wat er met de jonge vrouw was gebeurd, ze vertelde ons dat ze een niet gewenst kind was. Ze had wel hulp gezocht maar dat had ook niet de juiste uitwerking gehad om haar gedachten te keren. Op een gegeven moment ze was ze gaan wandelen, zat ze ook zo in zichzelf dat ze op een spoorwegovergang is gaan lopen, net toen de trein eraan kwam. Ze heeft het overleefd, maar moest één arm missen, de voet verdraaid ,veel lichamelijk letsel, verder met een stoma moeten leven en de arts vertelde haar dat lopen zal niet meer gaan dat ze nu in een  rolstoel verder moest.
Ik heb later nog  vele gesprekken met haar gevoerd in de Bethel in Zelhem en met haar gebeden. In een nacht liet God mij het volgende zien: dat ze weer kon lopen, en in die droom tegen me zei: “ik kan zelfs huppelen”, een hele tijd later in een conferentie werd haar gevraagd ,wat zou je graag willen, ze zei: “dat ik weer kan lopen”! En een gebed volgde, en toen werd tegen haar gezegd: Petrus kon ook over het water lopen naar Jezus. Ga staan en loop, eerst ging dat wat wankel, maar naar loop van tijd zonder problemen, heb later nog een filmpje gekregen dat ze aan het schaatsen was en haar zien zwemmen en ook fietsen, en dat met één hand! Ze heeft zelfs nog bij ons gelogeerd, haar rijbewijs terug gekregen, nu rijdend in een  aangepaste auto. De doctoren zien het, maar begrijpen het niet. Het wonder dat  de Here Jezus  deed en zijn discipelen deden doet God nu nog .                                            
Voor sommige  mensen wordt ook gebeden en er gebeurt niks, waarom bij de ene wel en de andere niet ???  God had me in die droom laten zien dat Hij haar zou herstellen. Waarom schrijf ik dit, omdat  vele mensen niet meer geloven  in wonderen en dromen en profetieën, ik mocht het zien voordat God was begonnen haar te herstellen. In één  van die 7 dromen liet God me dit ook zien: ik zat in een relaxstoel en zweefde over een stad en zag een bouwproject, met daar ook een grote torenkraan, ik was in die tijd net met pensioen. Dat ligt achter me, ik mag nu genieten van mijn vrije tijd. Daar later meer over. In die jaren daarop veel cursussen gevolgd waar onder discipel schap cursus en een jaar Bijbelstudie en vele conferenties bezocht door het hele land. Waar het over Godswoord ging en profetieën van God gekregen, en dat daar sommige al zijn uitgekomen. In die tijd vaak tot God in gebed gesproken. Here al de jaren had ik de regie over mijn leven, ik deed wat ik zelf wou. Stuurt U me maar Here wat ik mag doen en dat is ook gebeurd . In die periode  werd ik ook gevraagd voor ouderling daar kon ik direct “ja” opzeggen. Zo ben ik ook gestuurd door God om te werken aan het huis van de familie Tolsma in Oelsnitz, na afscheid te hebben genomen als ouderling na 4 jaar.

Vriendelijke groet,
Andries van der Veen- Surhuizum                                                                             

Fan de dûmny
Onderweg naar Pasen
Nog even en we mogen weer vieren. Hét feest van de kerk, Paasmorgen. We vieren dat de duisternis het licht niet in haar macht krijgt, we vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. We vieren de opstanding van Jezus, die ons liet weten dat zijn leven en werk niet eindigden aan het kruis, maar dóór gaat, elke dag opnieuw.
Juist in een tijd waarin de onrust en onzekerheid aan ons trekt en waarin de nieuwsberichten ons soms verlammen en moedeloos maken, is het goed om dit te vieren. Om dicht bij de Bron te blijven van geloof, hoop en liefde. We zingen het elkaar toe, in woorden die misschien wel te groot zijn om ‘gewoon’ te zeggen. Christus onze Heer verrees!
Dat evangelie mag ons voeden, nieuwe moed geven. Hoop en vertrouwen om van uit te delen. Nu alvast: goede Paasdagen gewenst!
Paascyclus – vier diensten, één verhaal
Dit jaar zal er weer een complete paascyclus zijn met kerkdiensten op Witte Donderdag (met een avondmaalsviering), Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
De werkgroep Vieren neemt de twee middelste diensten voor haar rekening en heeft daar al heel wat tijd en passie ingestoken. Geweldig dat we op deze manier daar ook als kleine gemeente een weg in vinden met elkaar! Ik hoop dan ook dat u/jij niet aarzelt om de diensten zoveel mogelijk te bezoeken; het is altijd de moeite waard om zo intensief met het paasverhaal bezig te zijn. De avonddiensten beginnen om 19.30u en in principe vindt de hele paascyclus plaats in de kerk. Van harte aanbevolen!
Gesprekskring
De laatste bijeenkomst (dit seizoen) van de gesprekskring vindt plaats op woensdag 29 maart om 19.45u in it Tsjerkegebou. Van harte welkom voor ieder!  We hebben een goed seizoen gehad en het is elke keer weer bijzonder om met elkaar in gesprek te zijn over het leven, ons geloof, onze twijfels en over verhalen en teksten in de bijbel. Soms waren we met 5, soms met 10 personen, steeds weer een open en betrokken sfeer. Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! We hopen volgend seizoen de draad weer op te pakken, daarover t.z.t. bericht.

Verlof
Deze weken vliegt de tijd. Of het me nog zal lukken naast de andere werkzaamheden om ieder die op mijn lijstje staat te bezoeken weet ik niet, maar ik ga zeker mijn best doen! Vanaf 1 mei begint namelijk mijn zwangerschapsverlof, en als het allemaal goed mag gaan hoop ik rond 10 september het werk weer op te pakken.

Erwin zal de komende maanden bijspringen in het pastoraat, en waar nodig mogen we een beroep doen op de andere predikanten uit ons samenwerkingsverband: ds. Van der Sleen en ds. Glas. Schroom dus niet om van u/van je te laten horen als u zorgen heeft, vragen, geloofsvragen, ook in de periode van mijn afwezigheid. We proberen steeds weer als gemeente zo goed mogelijk naar elkaar om te zien.
Bezoek?
Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!

Een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885


van de kerkenraad

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 maart 2023.
De opening wordt verzorgd door Inge met een rondje “Hoe gaat het met jou”, de reacties zijn verschillend. Hierna leest ze 7 maart voor uit de 40 dagen kalender met uitleg daarna, vervolgens gaat ze voor in gebed.
Bij de notulen krijgen we het verslag van de ringvergadering van 16 februari in Surhuisterveen. Er komt een inspiratie avond voor jeugdwerkers en vrijwilligers. Er zijn inmiddels 44 aanmeldingen uit de aangesloten dorpen. Er wordt € 400.- aan kosten begroot, deze worden voor de helft betaald door de classis, de andere helft is voor elke kerk apart omdat de ring geen kas heeft. Er is 1 vertrouwenspersoon nodig per classis, deze wordt gezocht, en is dus niet nodig per ring. Samenwerking binnen de ring is beter dan samengaan, één plus één is vaak geen twee.
Op 20 februari was er een vergadering van het samenwerkingsverband. Voorzitters, predikanten en jeugdwerkers waren aanwezig. Het doel van de vergadering was te bespreken of er meer samengewerkt kan worden. Naast het gezamenlijk beroepen van 2 nieuwe predikanten, Inge Landman voor Harkema en Augustinusga en Johan van der Sleen voor Drogeham. Er zijn al bijeenkomsten geweest voor kerkrentmeesters en diakens. Deze worden als waardevol ervaren. Waarin kunnen we hierin groeien, bijvoorbeeld door organisten uit te wisselen, reservediensten opvullen, zangdiensten of eventueel een gezamenlijke ouderenpastor aannemen. Al met al een oriënterend gesprek wat voor herhaling vatbaar is.

Tijdens de zwangerschap van Inge vragen we nog geen versterking. Na overleg van de werkgroep “Omzien naar elkaar” komen ze tot de conclusie dat ze samen met Erwin zelf de bezoekjes kunnen doen. Voor begrafenissen zijn binnen het samenwerkingsverband ds. Jan Glas en ds. Johan van der Sleen beschikbaar. Bovendien is er vrije keuze iemand anders te vragen, deze worden betaald door de kerk.
College van beheer: De paascyclus vanaf witte donderdag wordt weer in de kerk gehouden, evenals de diensten hierna tot september of oktober dan bekijken we weer of de winterperiode in de kerk of het gebouw kan. De bedoeling is wel om de eerste dienst van de maand met koffiedrinken in het gebouw te houden.
De verkoop van het huis van mevrouw Piso loopt niet op rolletjes door verschillende oorzaken. Wij proberen samen met onze rentmeester Reitsma meer druk te zetten op de notaris die het eerst leeg moet opleveren.
De collecte voor de diaconie zal voor een bepaald doel zijn uit de projecten van kerk in actie en dan voor een hele maand. De maand maart voor het project “omzien naar gevangenen in Nederland”. En volgende maand een project in het buitenland.
Werkgroep “Vieren” willen met de paascyclus de stoelen in een halve kring zetten voor in de kerk. Er zal bekeken worden of dit zo kan blijven zodat een ieder meer vooraan in de kerk gaat zitten. Voor de voorganger is dit knusser, net als in het gebouw. De rijen kunnen dan op anderhalve meter gezet worden om er goed in te kunnen.
Lijkt het u/jij wat om de hele paascyclus mee te beleven, u/jij bent van harte welkom! Ook voor alle andere diensten!
Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai

Jeugdwerk Augustinusga

Tienerclub en Club 7/8
Met de tienerclub zijn we bezig met het boek ‘Samen Leven’ van Reflect. De laatste keer hebben we gekeken naar het verschil tussen schepping en evolutie en wat we zelf geloven. In alle vrijheid konden we elkaars ideeën delen. Interessant en leuk!
Met Club 7/8 hebben we samen de Tien Geboden gelezen uit Exodus 20. Wat betekenen deze geboden? Hebben wij ons hier altijd aan gehouden? We hebben geconcludeert dat we allemaal redding nodig hebben en kunnen ontvangen door in Jezus te geloven.
Natuurlijk werden tijdens deze bijeenkomsten ook weer gepingpongd en verstoppertje gedaan. Het is altijd weer een feestje om elkaar te mogen ontmoeten. Nu al zin in de volgende keren! Gezegend Paasfeest!
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
2 april 16.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
11 april 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
25 april 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
30 april 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)

Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

Namens het Kinderkerkenwerk,
Erwin Kooistra


Kinderpagina
Deze maand is het Paasfeest! We vieren dat de Here Jezus is opgestaan uit het graf en de dood heeft overwonnen! Verbindt hieronder de lijnen met elkaar, op volgorde van de cijfers en zie wat eruit komt.


Lees hier de Bijbelverzen uit Markus 16 (BasisBijbel): 1 Toen de heilige rustdag voorbij was, kochten Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen en olie om Jezus' lichaam te gaan zalven. 2 Heel vroeg op de eerste dag van de week  gingen ze naar het graf. De zon kwam net op. 3 En ze zeiden tegen elkaar: "Wie zal voor ons de steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt?" 4 Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al weggerold was. Het was een heel grote steen. 5 Ze gingen het graf binnen. Daar zagen ze aan de rechterkant een jongeman zitten in witte kleren. Ze schrokken heel erg. 6 Hij zei tegen hen: "Schrik maar niet! Jullie zoeken Jezus uit Nazaret, die gekruisigd is. Maar Hij is opgestaan uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, dit is de plek waar ze Hem hadden neergelegd. 
O flam fan Peaske
(liet 637 Frysk Lieteboek)

1.O flam fan Peaske, stek ús oan
   op dizze bliere nije moarn!
   De Hear, foar wa ’t de nacht
   ferfljocht,
   stie op; Hy is yn ’t sinneljocht!

2. De Heit lit net yn ’t grêf foar dea
   syn bern dat o sa’n freugde bea.
   Hy tilt it op út kâlde grûn
   It rint as fjoer de ierde yn ’t rûn.

3. Foargoed is de âlde nacht no dea,
    de takomst blinkt as moarntiidsrea.
    Sjoch hjir hoe’t God ferjouwend is
    en hoe’t syn leafde bliuwend is.

4. Sjoch hjir it ljocht fan lange doer,
    sjoch hjir de Soan, de sinne, it fjoer:
   O flam fan Peaske, stek ús oan
   op dizze bliere nije moarn!
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.