PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
November 2022 - Tsjerkefinster November 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking

Ik heb het al zo druk!

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last en licht.’ Mattheüs 11:28-30

Stress, gevoelens van onrust en burn-outs. Het komt niet vaak voor dat ik zeven dagen achter elkaar aan níet iemand tegenkom die mij vertelt hoe druk hij of zij het wel niet heeft. Bijzonder eigenlijk. We hebben computers en internet om op te zoeken wat we willen weten. We hebben een wasmachine die onze kleren wast, een vaatwasser die afwast, een auto die ons van a naar b brengt, een telefoon om met iemand te spreken die een paar straten verderop of aan de andere kant van de wereld zit. Wát een tijd kunnen we daarmee besparen! Wat houden we dan veel tijd over, zou je denken…

Niets is minder waar. De tijd die we op de een of andere manier overhouden vullen we altijd weer op met andere activiteiten. Leuke en minder leuke activiteiten, maar we hebben in ieder geval heel veel verplichtingen en veel aan ons hoofd. Dat is ook niet zo vreemd. Er wordt zoveel van ons gevraagd tegenwoordig. Studeren, werken, familie, vrienden, vrijwilligerswerk, én de kerk. Een stukje bewuste zelfzorg hebben we daarom wel nodig.

Als kerkelijk werker vraag ik regelmatig gemeenteleden om iets bij te dragen door bij een commissie te gaan of club te geven of heel iets anders. Voorheen vond ik het vooral prettig als mensen mijn vraag met ‘ja’ beantwoordden. Tegenwoordig denk ik daar anders over. ‘Bid er eerst maar over’ neem ik mij voor om in de toekomst te zeggen. Iedereen heeft 24 uren op een dag. De vraag is dus niet ‘heb ik daar tijd voor’ maar ‘wil ik daar tijd voor vrijmaken’. Maar allereerst hoop ik dat de vraag gaat zijn: ‘Vraagt God van mij om hier tijd voor vrij te maken?’

Erwin Kooistra

 

Algemeen


Kort verslag van de vergadering van de ring Bûwekleaster

De ring Bûwekleaster is onderdeel van de classis Fryslân en bestaat uit de PKN-gemeenten van Rottevalle, Surhuisterveen-Boelenslaan, Harkema, Surhuizum, Augustinusga, Drogeham, Kootstertille, Jistrum, Oostermeer, Twijzel - De Oerdracht en Twijzel - Petruskerk. Minimaal twee keer per jaar komen afgevaardigden, in principe twee kerkenraadsleden, van de elf gemeenten bij elkaar in een ringvergadering. Daarnaast is het streven om elk jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle kerkenraadsleden van de aangesloten gemeenten, tot nu toe onder de naam ‘kloostermiddag’.
Om ook aan u als gemeenteleden een indruk te geven wat er zoal besproken wordt tijdens een ringvergadering, treft u hierbij een kort verslag aan van de laatste vergadering, die op 22 september in Rottevalle is gehouden. Na de opening, verzorgd door de ontvangende gemeente, kreeg de burgemeester van Achtkarspelen, dhr. O. Brouwer het woord. Namens de projectgroep opvang Oekraïense vluchtelingen gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kwam hij persoonlijk een toelichting geven bij de vraag of er misschien een kerkgemeenschap is die een gebouw ter beschikking kan stellen voor een grote groep (50 personen of meer) vluchtelingen uit Oekraïne. Na enige gedachtewisseling naar aanleiding van zijn informatie verliet de burgemeester samen met de projectleider de vergadering. Zo nodig worden we als kerkelijke gemeenten nader geïnformeerd over aanvullende vragen vanuit de burgerlijke gemeente.
Er wordt positief teruggekeken op een bijeenkomst van ouderlingen en bezoekmedewerkers over het kerkelijk bezoekwerk en eveneens op de kloostermiddag voor ambtsdragers. Tevens wordt gepeild of er behoefte is aan een bijeenkomst voor bijvoorbeeld het jeugdwerk, de diaconie of een andere geleding van het kerkenwerk.
Tijdens onze vorige vergadering was gesproken over de wenselijkheid van het aanstellen van één vertrouwenspersoon voor de gehele ring.

Er gaat gepolst worden of iemand bereid is deze taak op zich te nemen.
Over de werkdruk die de financiële administratie van de kerk voor vrijwilligers met zich meebrengt is in de ring al een aantal keren gesproken. De brief die daarover is gestuurd naar de Classicale Vergadering en naar het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken heeft echter niet het gehoopte resultaat gebracht. We bezinnen ons op een volgende stap.
De stijgende energiekosten gaan ook aan de kerkelijke gemeenten niet voorbij. Er worden wat ideeën uitgewisseld over hoe daarmee om te gaan en wat we daarin mogelijk gezamenlijk kunnen doen.
Een belangrijk punt tijdens onze vergaderingen is het uitwisselingsrondje waarin elke gemeente kan vertellen over haar wel en wee, oftewel over inspirerende gebeurtenissen die hebben plaats gevonden dan wel zorgen over wat niet of nauwelijks meer van de grond komt. Doel hiervan is enerzijds informatief - hoe gaat het in elke gemeente - maar ook het met elkaar kunnen meeleven en het eventueel samen zoeken naar alternatieven of vormen van samenwerken.
Voor eventuele vragen of opmerkingen over de ring kunt u terecht bij (de afgevaardigden namens) uw kerkenraad of bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
ds. Guda H. Borger-Koetsier,
Surhuizum en Jistrum
dsborger@pknsurhuizum.nl

Jongerenevent Jistrum
 

NIEUWS van de Prot. Chr. Ouderen Bond (PCOB) afd. Surhuisterveen e.o.

Dat wij momenteel in een roerige tijd leven is geen nieuws. Dagelijks zien wij berichten en beelden over de onrust en vijandigheden die onze wereld beheersen. Ook in ons goede vaderland zien wij ontwikkelingen die ons zorgen kunnen baren. Denk aan al het leed in Oekraïne, de gestegen energiekosten, spanningen op sociaal en politiek gebied. Het is menselijkerwijs bijna onmogelijk om op alle problemen een antwoord te vinden. Wel mogen wij onze vragen en onzekerheden in de handen van onze hemelse Vader leggen.
Ook is het goed te bedenken dat het de taak van organisaties zoals de PCOB is om landelijk de belangen van de ouderen te behartigen, waar dit maar enigszins mogelijk is.
Onze afdeling ondersteunt dit door het organiseren van regionale ledenbijeenkomsten.
Met veel genoegen mogen wij terugzien op de bijeenkomst van 10 oktober jl. waar dhr. H. Alberts als gastspreker. Hij besprak op boeiende en soms ontroerende wijze het leven van de hoofdpersoon voor een aandachtig gehoor van ca. 70 personen het boek “Kind van het water” van de schrijfster Marianne Witvliet.

Wij hopen op maandag 14 november a.s. de volgende bijeenkomst te houden in De Lantearne te Surhuisterveen , aanvang om 14.00 uur.

De Fûgelhelling, Ureterp zal dan een presentatie geven van doelstelling en werk van deze instelling (per jaar worden ruim 6000 zieke/gewonde dieren opgenomen! Het belooft weer een zinvolle en gezellige middag te worden. U bent van harte welkom, ook als u (nog) geen PCOB-lid bent.
Informatie bij Jan de Vries (vz) 0512 362504 of Joop Wolters 0512 363519.

Het bestuur

Geloven in het beter maken van de wereld

SURHUISTERVEEN – Wat voor kleine stapjes kunnen we zetten naar een betere wereld? Met dit doel is er een thema-avond Groen Geloven op vrijdag 18 november in De Lantearne in Surhuisterveen. “Het wordt een avond vol ideeën hoe we op een simpele manier kunnen meewerken om de schepping te beschermen”, aldus Nynke Kooy van de organisatie.

Het verminderen van afval door selectiever inkopen doen is slechts een van de dingen die al op heel eenvoudige wijze kunnen bijdragen aan verbeteren van het milieu. Spreker Jaap Dekker van Stichting A Rocha Nederland heeft nog veel meer inspirerende ideeën op het vlak van geloof, natuur, milieu en klimaat. Daarnaast zijn er diverse stands en er is volop ruimte voor ontmoeting.

Samen met enkele gemeenteleden die ook bewuster met het milieu bezig wilden zijn, besloot Nynke Kooy om hun geloof in een betere wereld te bundelen in een thema-avond Groen Geloven. “We willen ideeën met elkaar delen om de wereld te verbeteren”, legt Kooy uit en ze noemt daarbij eenvoudige manieren zoals het vaker de auto laten staan en het lokaal doen van inkopen.

Diverse lokale initiatieven tonen en verkopen tijdens de thema-avond duurzaam geproduceerde artikelen. Zo brengt Potje Met haar artikelen verpakkings- en plasticvrij aan de man, verwerkt kleinschalig voedselnetwerk Hoeve Hoogland voedsel op duurzame wijze en toont Heart4Green hoe er ook voor de zakelijke markt duurzamere artikelen zijn.

Verder worden lokale initiatieven getoond als het produceren van honing van eigen bijenvolk, dat melk bij diverse boeren zo van het erf te halen is en zijn er initiatieven om Surhuisterveen schoon te houden. De entree voor de avond die om zeven uur begint is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening, er zijn leuke prijzen te verdienen met het Rad van Avontuur. 

De opzet van de avond is als volgt:
19.00 Start inloop plus mogelijkheid tot bezoeken stands en kopen plankjes
19.30 Spreker Jaap Dekker stichting A Rocha Nederland
20.00 Pauze met Rad van Avontuur met duurzame prijzen en wederom de mogelijkheid om de stands te bezoeken en plankjes voor een nieuwe ronde te kopen
20.30 Tweede en laatste gedeelte spreker Jaap Deker
21.00 Tweede ronde Rad van Avontuur met duurzame prijzen en informele gedeelte met mogelijkheid tot nuttigen consumptie, bezoeken stands en contact.
Einde avond rond 21.30

We hopen op een drukbezochte avond waarin we geïnspireerd worden maar elkaar ook kunnen inspireren en ontmoeten. Iedereen is welkom, neem dus gerust iemand mee.

Klaas en Elizabeth, Janko en Gertina, Dick en NynkeFan de dûmny

Quarantainetijd
Wat was het een prachtige dienst om te mogen voorgaan, zondag 2 oktober. Een bevestiging, drie dopelingen. Iets om dankbaar voor te zijn en we konden hopelijk allemaal ons hart eraan ophalen!
Helaas kwamen we direct daarna als gezin in de coronaquarantaine terecht. We volgden elkaar op dus al met al waren we er twee weken zoet mee. De eerste keer voor ons. En wat een uitdaging is het als je met een peuter thuis toch moet werken en als iedereen uit de buurt moet blijven terwijl je juist wat extra hulp kan gebruiken. De meesten van jullie weten er inmiddels alles van.
Gelukkig zijn we er goed doorheen gekomen en beide weer volop aan het werk.

Gesprekskring
De gesprekskring is inmiddels gestart en de volgende bijeenkomst is op 9 november om 19.45u in it Tsjerkegebou. Van harte welkom voor wie nog wil aanhaken!

Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag 20 november is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen dan de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.

Dit jaar zijn dat:
Aaltje Piso-Postmus – 3 maart
Geke Kramer – 19 maart

Sjoerd Postma – 7 april
Dirkje Trijntje Buruma-Algra – 29 mei
Iektje Groenland-Gjaltema – 25 juli
Annegien Kamminga-Kamminga – 4 oktober
Hendrik Nicolai – 18 oktober

De naaste familie zal speciaal voor deze dienst worden uitgenodigd. Natuurlijk denken we ook aan degenen die misschien niet genoemd worden, maar die ons wel het afgelopen jaar ontvallen zijn. Er zal gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken. Met elkaar gedenken we zo de mensen die we missen en zoeken we troost bij God. Iedereen van harte uitgenodigd.

Bezoek?
Jullie zullen begrijpen dat ik met de bezoeken een beetje achterop ben geraakt de afgelopen weken. Maar desondanks hoop ik wel dat jullie me weten te vinden wanneer dat nodig is.
Dus net als anders: Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!


Hartelijke groet,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885Enkele punten kerkenraadsvergadering 4 oktober 2022

Erwin opent de vergadering met het lezen van psalm 34: 9-11. Hier wordt gesproken over dingen waarvan je geniet. In de ronde die volgt komen verschillende dingen naar voren waarvan je persoonlijk genieten kunt, waarna hij voorgaat in gebed.

Bij de notulen blijkt een misverstand te zijn ontstaan over de geplande pastorale avonden. Deze worden georganiseerd door het samenwerkingsverband en niet door de ring. Toevallig is er een vergadering geweest op 22 september van de ring in Rottevalle, waarbij wij meenden dat de geplande vergadering voor kerkrentmeesters binnen de ring zou zijn maar daar wist men niets van. Ons voorstel om dit binnen de ring te doen omdat het over het boekhoudprogramma gaat wat in meerdere kerken speelt dat dit niet eenvoudiger kan. Verder kwam op deze vergadering onze burgemeester Brouwer aan het woord. Hij is op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers in Achtkarspelen, eventueel in kerkelijke gebouwen die niet meer gebruikt worden. Hij had een aanbod van de vrijgemaakte kerk van Buitenpost ontvangen. Zij stelden de kerkelijke gebouwen beschikbaar voor opvang van 75 asielzoekers. Dit zijn mensen uit de Oekraïne. Ook in Kootstertille is er opvang in het kerkelijk centrum, evenals in de vrijgemaakte kerk van Twijzel. De vrijgemaakte gemeente van Buitenpost gaat de diensten voortaan houden in het gemeentehuis. Voor de overige activiteiten is er nog niets geregeld en de vraag van de burgemeester was dan of er vergaderruimte is op andere plaatsen hiervoor, dit kunnen we meenemen.

We vervolgen de vergadering, er wordt een agenda opgesteld voor de gemeenteavond van 2 november.

College van beheer; stand van zaken met betrekking te de erfenis van Aaltje Piso-Postmus. Onze rentmeester Woltersom heeft inmiddels contact gehad met notaris Veerman, deze is bereid het huis op te leveren per 1 november. De verkoop gaat met inschrijving.

Besloten wordt om vanaf 9 oktober de diensten in het Tsjerkegebou te houden in verband met de hoge gasprijzen. De dienst van 20 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) en de kerkdiensten 24,25 en 26 december zullen wel in de kerk plaatsvinden.

De ouderenmiddag wordt gepland in februari/maart 2023

Dankstondcollecte is voor het werelddiaconaat.
Verder wordt nog gezocht naar een vertrouwenspersoon voor de hele ring. Dit is namelijk verplicht in verband met grensoverschrijdend gedrag.

Bij de diensten: 2 oktober doopdienst en bevestiging was een prachtige, hoopvolle dienst.

Op 9 oktober is de KKW-gezinsdienst gepland evenals het avondmaal op 16 oktober voor het eerst in het gebouw.

Wij willen u graag uitnodigen om eens een dienst mee te beleven in het gebouw.

Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai


Gezinsdienst zondagochtend 27 november:
Levenslicht!

Op zondagochtend 27 november is het de eerste Adventszondag. De Adventstijd willen we graag inluiden met een gezinsdienst om 10 uur in het Tsjerkegebou! Ontmoeting, gastvrijheid en inhoud staan hier centraal. Op een laagdrempelige manier hopen we elkaar daar te ontmoeten met natuurlijk koffie/thee en ranja en wat lekkers. Het thema deze keer is: ‘Levenslicht’ De dagen worden korter en het wordt

donkerder. Hoe en waar kunnen wij dan nog licht vinden? Nu wij samen op weg naar Kerst gaan, gaan wij samen op weg

naar het Licht. Het Levenslicht.
Natuurlijk gaan we weer een leuk spel doen en gaan de kinderen iets moois maken. We hopen u en jou daar te ontmoeten!

Namens het gezinsdienstteam,
Erwin Kooistra

Jeugdwerk Augustinusga


Krystkuier
Nu de dagen korter worden en de bladeren van de bomen vallen, leven we langzamerhand toe naar de Kerst. Dit jaar gaan we samen met de basisschool weer een mooie Krystkuier organiseren. Daarover in het volgende Tsjerkefinster meer.


Kindernevendienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 20 november is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze bijzondere zondag willen wij iedereen de gelegenheid geven om naar de kerkdienst te komen. Daarom is er op deze zondag ook kindernevendienst.

Adventsproject
Tijdens de Adventszondagen organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 1e Advent (27 november) is er een gezinsdienst voor iedereen. 2e Advent is er geen activiteit, want we schatten in dat de meeste kinderen op 4 december Sinterklaas vieren.
3e Advent (11 december) en 4e Advent (18 december) zijn de kinderen van 13.30 - 14.30 uur welkom in 't Gebou aan het Abrahamsplein. We gaan deze 2 middagen mooie dingen maken, samen zingen en gezellig samen zijn. Beide middagen staan in het teken van het licht van Jezus, dat we samen willen weerkaatsen. Iedereen is welkom, deelname is gratis.

Club 7/8 – groep 7 en 8
Aan het begin van het seizoen ben ik weer naar de basisschool geweest om de kinderen van groep 7 en 8 uit te nodigen voor Club 7/8. Op dinsdag 11 oktober hebben we de eerste bijeenkomst gehad en wat was het alweer gezellig. Tijdens de inloop hebben we samen ‘Stumbleguys’ gespeeld op de telefoons. Ik kende het nog niet en moest het dus eerst nog

eventjes downloaden. Een leuk maar ook lastig spel! Toen we officieel met club begonnen hebben we weer gezongen, heb ik iets mogen uitleggen over waar we het over gaan hebben op club én hebben we natuurlijk verstoppertje gespeeld. Een leuk begin van het nieuwe seizoen! Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken!

Tienerclub – voortgezet onderwijs
Op 16 oktober hadden we weer voor de eerste keer Tienerclub. Samen met Ellen, de nieuwe clubleider die mij helpt, heb ik alles vast klaargezet. Vanaf 19 uur kwamen de tieners binnen. We begonnen gezellig aan tafel met frisdrank en een koekje. Vervolgens hebben we een voorstelrondje gedaan, een spel ‘wie ben ik’ en muziek gemaakt. Hierna kregen de tieners de opdracht in tweetallen thema’s te bedenken waarover we het dit seizoen over kunnen hebben. Er kwamen meerdere mooie thema’s uit waar we zeker wat mee kunnen! Tot slot hebben we God gedankt voor de mooie avond, en deden we nog een potje verstoppertje.

De volgende bijeenkomsten zijn op:
8 november 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
13 november 19.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)
22 november 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
27 november 19.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)

Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

Namens het Kinderkerkenwerk,
Erwin Kooistra

Jeugdmeeting GKV Drogeham met Joop GottmersAlle jeugd en jongeren zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.