PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
November 2023 Tsjerkefinster November 2023 Tsjerkefinster

overdenking
Dankbaarheid
In de protestantse traditie is het op de eerste woensdag in november dankdag voor gewas en arbeid. Zoals er in het voorjaar een biddag is waarin God gevraagd wordt om zijn zegen te geven over het groeiseizoen en de oogst, zo wordt in het najaar gedankt voor alle goeds dat is ontvangen. Vanaf de zeventiende eeuw waren bid- en dankdagen in Nederland van overheidswege vastgestelde dagen. Op die dag waren alle herbergen gesloten, feesten en partijen waren verboden en ook alle openbare arbeid. Er werd twee keer gepreekt, velen hielden een vastendag en er werd rijkelijk geofferd in de collecte.
In de tweede helft van de twintigste eeuw is er veel veranderd in Nederlandse samenleving en ook in de kerken. Zo werden bijvoorbeeld de bid- en dankdagen steeds minder bezocht. Ook de verbreding van de naam van dankdag voor gewas naar dankdag voor gewas én arbeid heeft dat niet kunnen veranderen. De noodzaak om maatschappelijke thema’s van de agrarische en veeteeltsector, alsook die rond arbeid, inkomen en zorg op een aparte dag in een kerkdienst aan de orde te stellen, leek steeds minder draagvlak te hebben. Op allerlei plaatsen verschoof het accent van dankdag naar een oogstfeest met diaconale betekenis, op dankdag zelf of op de zondag er na. Voor zo’n oogstfeest worden gemeenteleden uitgenodigd om fruit mee te nemen naar de kerk. Daarvan worden fruitbakjes samengesteld voor mensen die het fruit en vooral de ermee gepaarde gaande aandacht goed kunnen gebruiken.

In de brieven van de apostel Paulus speelt dankbaarheid een belangrijke rol. Soms zelfs midden in een opsomming van aanwijzingen voor het christelijke leven roept hij op tot dankbaar zijn (Kol.3:15 en 17).

Zelf geeft Paulus uiting aan zijn dank aan God voor de positieve dingen die hij in een gemeente van Christus aantreft, ook als hij weet dat er daarnaast reden is om bepaalde misstanden in die gemeente aan de orde te stellen. Dat roept de vraag op of ook wij dankbaar kunnen zijn in een situatie die niet alleen maar goed is? Velen van ons hebben het een en ander aan te merken op de eigen gemeente, maar kunnen we dan toch danken voor het bestaan van de gemeente en voor wat er wel positief is? En om het nog persoonlijker te maken: kunnen we dankbaar zijn ook in situaties waarin ons eigen leven niet zo rooskleurig is als we graag zouden willen? Als de oogst van het land is tegengevallen of wanneer we -om welke reden dan ook– geen deel konden hebben aan het arbeidsproces, ook al wilden we dat graag? Kunnen we danken voor het hebben van werk, ook al verdienen we daarmee niet voldoende om te voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften? Decennia lang hebben we geleefd in een maatschappij waarin het vanzelfsprekend leek dat ieders financieel-economische situatie alleen maar beter zou worden. Inmiddels weten we beter. Door de grote veranderingen in de wereldverhoudingen blijken we ineens kwetsbaar te zijn voor snel stijgende energie- en voedselprijzen. Bovendien roept het op steeds meer plaatsen uitbreken van oorlog en geweld grote onzekerheid op. Kunnen we in zo’n tijd toch dankbaar zijn?

Misschien is het goed om ons te realiseren dat dankbaarheid een ‘adres’ nodig heeft. Ik hoor regelmatig mensen spreken over dankbaarheid voor een speciale situatie, maar dan lijkt het meer op het uitspreken van de blijdschap dat iets op een bepaalde manier gegaan is, dan dat er aan ‘iemand’ dank wordt gezegd.

De achtergrond van de bid- en dankdagen heeft alles te maken met een niet voorbij willen gaan aan het geloof dat groei en ontwikkeling van oogst en werk niet alleen maar in onze eigen menselijke macht liggen.
Zeker op dankdag gaat het om dank brengen aan God! Gezamenlijk, als gemeente Hem loven en prijzen als Schepper en als de Vader van Jezus Christus.

Niet omdat het ons allemaal voor de wind gaat in het leven, maar omdat we - met Paulus - hebben ontdekt dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op God ... Op Hem hebben we onze hoop gevestigd: Hij zal ons altijd redden (zie 1 Kor. 1: 9-11). Vanuit dat besef is er alle reden om stil te staan bij en te danken voor de vele goede dingen die we in ons persoonlijk leven en in het leven van de gemeente hebben ontvangen.

Maar de essentie van de dankbaarheid aan God ligt in wat ons geschonken is in het werk van zijn Zoon Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Om het opnieuw met een woord van Paulus te zeggen:

Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
(Kol. 2: 6-7)

ds. Guda Borger

Algemeen


Gemeentenieuws - Augustinusga

Fan de dûmny
Nog maar net onderweg kwam ook de corona alweer om de hoek kijken en zat ik weer een week thuis, zelf ziek, de kinderen ziek. Het is wat! Maar gelukkig viel het mee. En wat een verschil met de tijd dat de hele samenleving nog ‘op slot’ ging. Een rare en nare periode die soms alweer heel ver weg lijkt. Ondertussen is de herfst écht begonnen en gaat het ineens ook alweer over de feestdagen. Er staat weer genoeg op het programma aan mooie diensten, ontmoetingsmiddagen, gespreksgroepen etc. Het doet goed elkaar te ontmoeten en hopelijk voelt u/voel jij je welkom, ook als je misschien een tijd lang niet bent geweest of als je nieuw bent in het dorp of de gemeente. Wil je aanhaken maar weet je niet goed wanneer, met wie of bij welke activiteit, doe gerust een berichtje, dan kijken we samen wat past!

Er zijn voor een ander – een nieuwe diaken!
In het vorige Tsjerkefinster mocht ik al het heuglijke nieuws schrijven dat Atsje Hiemstra heeft aangegeven ouderling te willen worden, niet lang daarna belde Rommie Miedema dat ze het ambt van diaken op zich wil nemen. Wat een geweldig nieuws weer! Voor Rommie is het diaken zijn vooral het praktische dienen van medemensen, dichtbij en ver weg. Er zijn voor een ander, en nu ze met haar pensioen wat meer tijd heeft wil ze dat ook graag in onze gemeente meer gaan doen.
Ook nu is de gemeente weer op verschillende manieren op de hoogte gebracht van dit voornemen. Rommie zal vanaf november aansluiten bij de kerkenraad en de bevestiging in het ambt zal plaatsvinden in de Ontmoetingsdienst van
3 december, samen met Atsje en wellicht nog anderen.


Tot slot
Wil je ergens over in gesprek, heb je behoefte aan een luisterend oor, zijn er zorgen of vragen: laat het weten aan mij of via iemand van het pastorale team en dan maken we een afspraak.
Met een hartelijke groet vanaf de pleats,
Ds. Inge - 06 48829885 - dsingelandman@gmail.com

Ervaring met het stoppen van je boerenbedrijf”
De Werkgroep “Kerken en landbouw Fryslân” organiseert een viertal bijeenkomsten voor agrariërs, die in de afgelopen drie jaar zijn gestopt. We willen in groepjes van maximaal 8 personen het traject bespreken wat je zoal meemaakt als je een boerenbedrijf beëindigt.
Dit zijn de 4 bijeenkomsten, steeds op maandag (9.30-12.30u):
Dag 1 27 november 2023 - Onderwerp: Je bedrijf je leven.
Dag 2 11 december 2023 - Onderwerp: Het besluit om te stoppen.
Dag 3 8 januari 2024 - Onderwerp: Stoppen met je bedrijf.
Dag 4 22 januari 2024 - Onderwerp: Werken aan de toekomst.
Meer informatie op www.kerkenlandbouw.nl. Belangstelling en opgave (zo mogelijk vóór 1 november) bij D. Hiemstra via telefoon 06-83794625 of per mail: info@kerkenlandbouw.nl.

Werkgroep Kerken en Landbouw, Fryslân


van de kerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering dd 3 oktober:
Er werd geopend met Psalm 63, dat iets laat zien van een groot verlangen naar God. Al zou het dor en dorstig zijn om ons heen, wij mogen naar Hem smachten, hunkeren. Zo mogen wij naar Hem verlangen en in elke situatie.
We zijn ook erg blij met twee nieuwe ambtsdragers die zichzelf hebben aangemeld. Een ouderling en een diaken. Fantastisch! Ook hierin merken we dat God aan het werk is in onze gemeente en met onze gemeente. De bevestigingsdienst staat gepland op 3 december, tijdens een ontmoetingsdienst.
We blijven nog zoeken naar iemand die het scribaat wil oppakken. Maar ook u mag zichzelf natuurlijk aanmelden ;-).
In 2022 hebben wij als kerkenraad een kerkenraadsdag gehad over onze nieuwe, lichtere structuur van gemeentezijn. In 2024 willen we weer een kerkenraadsdag houden om bezig te gaan met visie. Hiervoor worden plannen gemaakt.
Ook dit jaar zijn er weer 200 adventskalenders besteld. Deze kunnen met het kerkblad mee en 30 kalenders zullen in het Tjserkegebou komen liggen. Zo kunnen we samen toeleven naar Kerst.
De bezoekmedewerkers zijn weer bij elkaar geweest. Er zijn nu duidelijkere afspraken gemaakt wat te doen bij de geboorte van een kindje in de wijk. Er werd misschien al naar gehandeld, maar nu staat het op papier.

Tijdens de vergadering is kort teruggeblikt op de startzondag. Het was feestelijk en bruiste van de energie. Ook de startactiviteit met de jeugd was een succes. De clubs zijn inmiddels weer van start en er is veel animo.
Er wordt met de Twa-ikker nagedacht over samenwerking voor hun kerstviering.
De collectes van de diaconie zijn in oktober voor de zending en in november voor de Wilde Ganzen.
Op Dankstond 1 november is de collecte voor de voedselbank. Naast producten is er bij de voedselbank ook behoefte aan geld om alles te kunnen financieren.
Elders in het kerkblad staat de agenda voor de gemeenteavond vermeld. Weet u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! U krijgt gelegenheid om vragen te stellen en thema’s aan te dragen. En we willen elkaar graag onder het genot van koffie/thee met wat lekkers ontmoeten.
Ga mee’ is het jaarthema van de PKN. Gaat u ook met ons mee? We ontmoeten u graag bij onze diensten of andere activiteiten.
Namens de kerkenraad,
Erwin Kooistra

UITNODIGING en agenda voor
de gemeenteavond van deProtestantse Gemeente in Augustinusga

De kerkenraad nodigt u uit voor de
gemeenteavond die plaatsvindt op

Woensdag 1 november (na de dienst van Dankdag)


Aanvang: 20.30 uur (na de dienst)
Plaats: Tsjerkegebou

U bent van harte welkom!

AGENDA
 
 1. Opening
 
 1. Notulen van de gemeenteavond van 8 maart 2023
 
 1. Mededelingen door de kerkenraad

   
 1. Aandragen van geliefde liederen

   
 1. Rondvraag
   
 1. Sluiting

   
 1. Gezellige nazit met wat lekkers 

Ontmoetingsdienst terugblik 15 oktober ‘Zekere Hoop!’
Wat hebben we een mooie dienst gehad! Er was weer iets heerlijks klaargemaakt voor bij de koffie en de sfeer zat er weer goed in. Tijdens een kort rollenspel werd het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uitgespeeld. Een arme man lag op de grond. Een volwassen gemeentelid wilde niet helpen want ‘ze had hem niet gezien’ zei ze. De voorganger wilde niet helpen want ‘zijn handen waren gebonden’ zei hij. Maar een heel jong meisje, zij ging de arme man verzorgen en wikkelde het verband om haar hoofd. De vraag die in deze dienst luidde was: op wie heb jij jouw hoop gevestigd? Als je antwoord ‘Jezus’ is en als je Hem kent, dan ‘hoop’ je niet alleen dat Hij je gaat redden, maar dan weet je zéker dat Hij je hééft gered! Wat een goed nieuws voor ons allemaal. Een grote troost en een geweldig vooruitzicht.

Namens het ontmoetingsdienstteam, Erwin Kooistra

Volgende ontmoetingsdienst 3 december
De volgende ontmoetingsdienst is 3 december. De eerste Adventszondag. Zet het alvast in je agenda! Om 10.00 uur beginnen we en de inloop is vanaf 9.30 uur met drinken en wat lekkers.

Vermist: Na de startzondag heb ik een gedeelte van mijn cakebak van tupperware in het gebouke laten liggen. Is er iemand die misschien ook cake had gebakken en mijn witte deksel mee heeft genomen? Mocht dat zo zijn, bel me als je wilt op 06-20005887, dan kom ik het halen. Je mag hem ook komen brengen natuurlijk. Jikkestyn den Hartogh 


diaconie
De collectes van de diaconie gaan in de maand november naar de Wilde Ganzen met verschillende doeleinden:
 
 • 1 nov zal de collecte van de dankdienst voor gewas en arbeid naar de voedselbank gaan.
 • 5 nov naar een project: Zonnepanelen voor een kliniek in Tanzania.
 • 12 nov project: de bewoners van het Amazonegebied die voor zichzelf opkomen en de natuur daar.
 • 19 nov project: jonge vrouwen in Rwanda die hun eigen boontjes willen doppen (d.m.v. coaching, training)
 • 26 nov: Is er een suggestie vanuit de gemeente?
Bij geen suggestie zal de opbrengst opnieuw naar het project Zonnepanelen voor een kliniek in Tanzania gaan.

de diaconie PKN Augustinusga

bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun en het medeleven tijdens de operaties aan mijn lip en ook nog voor het overlijden van mijn man jl.
Ik heb vele kaarten, bloemen, whats-app’jes gekregen en veel bezoekjes gehad.
Die warmte en genegenheid heeft mij veel goed gedaan!

Anitha van der Meyden-GeertsmaEven een kleine update.
Misschien hebben de meesten van jullie het stukje in de ús bled nieuwsbrief ook al gelezen waarin onze hartelijke dank vermeld staat aan iedereen die een bijdrage heeft gedaan na de feestweek in de tentdienst voor onze kansarme moeders in Gambia!

Er is veel loos in de wereld op dit moment,  rampen, oorlogen maar ook heel dichtbij vaak veel onrecht, verdriet of soms ziektes die ongeneeslijk blijken te zijn. 

Het is onmogelijk om iedereen  te steunen, maar alle kleine beetjes helpen. Soms is het maar € 1,00 aan de deur in de collectebus, het maakt niet uit maar er zijn voor een naaste kan jezelf ook zoveel opbrengen.

Helaas kreeg ik ook afgelopen week hele verdrietige berichten uit Gambia. De nood is hoog! Hoger dan ooit!  Na de Corona heeft de "smiling  coast" helaas nooit meer zo kunnen lachen als voorheen. Toerisme bleef weg. Geen inkomen voor de dorpelingen. 

Op dit moment is de toestand zo dat de kinderen van " ons adoptie gezin" niet meer naar school kunnen maar elk "dubbeltje" wat nog gevonden of verdiend wordt, wordt gestoken in overleven! 

Het regenseizoen bleek heftiger dan ooit. Sommige dagen alleen maar water en een beetje fruit om in leven  te blijven. Nooit was de afgelopen jaren de toestand zo verdrietig,  daarom zijn we zo blij met de spontane inhoud van de collecte na de feestweek! 

Voor 1 euro per dag houden we een kind in leven, met een redelijke maaltijd, schoenen en kleding om te dragen.

We hopen er ooit weer zelf naar toe te kunnen reizen, maar op dit moment is het belangrijker het geld voor de reis zelf aan "onze familie in Gambia" te besteden!

De garageverkoop is achter de rug, het was warm maar toch hebben we ook daar een bijdrage aan over gehouden voor het goede doel! Echt alle beetjes helpen! Dank voor ieder die hierin ons steunde.

De verkoopkar met stekjes en jam staat bij de weg op de Heawei 1, ook hiervoor geld de opbrengst is voor Gambia, ook al is het seizoen bijna afgelopen. 

Mocht je denken,  ik zou toch graag nog iets extra's willen betekenen hiervoor? Dan kan dat altijd! 

Doneren mag op NL30RABO0112038492, tnv J. den Hartogh (Gambia), maar u kunt er ook iets voor terug krijgen. 

Feestje binnenkort? Een appeltaart. Kruidkoek  of cake in vele smaken? Bij ons te bestellen. En ook hiervan gaat de opbrengst naar Gambia.

Nieuwsgierig?   niks moet. Wij hebben nog de luxe dat we kunnen kiezen !
Gewoon even appen of bellen naar 062-0005887

Voor meer updates, kijk op facebook, Jikkestyn Hoogsteen 

Vriendelijke groet
Wilco Jikkestyn 


De startactiviteit Hunted was een succes!
Op zondag 24 september kwamen zo’n 25 jeugdigen samen om in verschillende team puzzels op te lossen die verspreid lagen over heel Augustinusga. Maar pas op! Ze mochten niet worden gezien door de Hunters (jagers) die door het dorp zwierven, op zoek naar de teams. Het was spannend, uitdagend en gezellig. Een mooie start van het nieuwe jeugdwerkseizoen.

Club 7/8 en Tienerclub
De eerste paar clubbijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Twee hele leuke, gezellige en enthousiaste groepen. Daar wil je bij horen. Na de start met thee of ranja hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt zodat club voor iedereen leuk is en leuk blijft. We gebruiken dit seizoen de methode JaTOV. ‘Ja’ betekent ‘ja’. En ‘Tov’ is een Joods woord dat ‘Leuk’ of ‘Tof’ betekent. Ook heeft elke letter een betekenis: J: Jezus Christus volgen. A: Aanbidden is het doel. T: Talenten, God heeft iedereen uniek gemaakt. O: Omzien naar de ander, zo zorgen we voor elkaar. En V: Vertellen. Als je iets moois hebt gevonden, dan wil je daarover vertellen. Zo vertellen wij elkaar over Jezus, wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft.
Dit seizoen gaan we het over die verschillende onderwerpen hebben. We hebben er zin in!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
 • 5 november 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
 • 14 november 14.30 uur in het Tsjerkegebou (Club 7/8)
 • 19 november 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
 • 28 november 14.30 uur in het Tsjerkegebou (Club 7/8)
 • 3 december 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
 • 12 december 14.30 uur in het Tjserkegebou (Club 7/8)
 • 17 december 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden? Je mag hierover altijd even contact opnemen met mij, bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij horen het graag!

Namens het jeugdwerk, Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.