PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Oktober 2022 - Tsjerkefinster Oktober 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef


Zo begint hoofdstuk 22 van het eerste Bijbelboek Genesis. En dan volgt die angstaanjagende beschrijving van Abraham die op weg moet gaan. Deze keer niet om met een deel van zijn familie en al zijn bezittingen op reis te gaan naar een onbekende bestemming. Nee, deze keer krijgt Abraham een nauwkeurig beschreven opdracht. In de Bijbel in Gewone Taal staat er:

God zei: ‘Abraham!’ Abraham antwoordde: ‘Ja, ik luister.’ God zei: ‘Roep Isaak, je enige zoon, van wie je zo veel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer hem daar op de plek die Ik je zal noemen.’ (1-2)

Het brengen van offers was in de tijd van het Oude Testament heel gebruikelijk. We lezen al van Kaïn en Abel dat zij iets van de oogst van het land of van het jongvee dat geboren was, als offer brachten aan God. Bij de volken buiten Israël was niet alleen sprake van graan, vrucht- en dierenoffers, maar ook van mensenoffers. Als je de opdracht van God aan Abraham leest, lijkt het alsof God ook van Abraham een mensenoffer vraagt. En dan nog wel zijn enige zoon, van wie hij zoveel houdt.

Gelukkig loopt het verhaal goed af, al is het op het nippertje. Niet de mens Isaak, maar een - bij geval daar aanwezige - ram wordt geslacht en geofferd. En Abraham krijgt van God het grootste compliment dat je als gelovige kunt ontvangen:

De Heer zei: ‘… Nu weet Ik dat je mij vertrouwt en eerbied voor Mij hebt. Want je was bereid je enige zoon aan Mij te geven.’ (12)
Maar moest dat nu zó?? Kon God dit niet op een andere manier doen? Het is toch wreed om van een hoogbejaarde vader te vragen om zijn geliefde en enige zoon te offeren? Wat zegt dit verhaal over God? Dezelfde vraag wordt wel gesteld bij alle ellende die Job overkomt, na een samenspraak tussen God en satan.

Waarom moest dit? God wist toch - zo staat er - dat er niemand op aarde zo eerlijk en trouw was als zijn dienaar Job? God zei zelf van hem: ‘Hij heeft eerbied voor Mij, en hij doet nooit iets verkeerds.’ (Job 1:8) Waarom staat God dan toe dat Job getroffen wordt door zoveel ellende?

Van Abraham en Job wordt door God het uiterste gevraagd! Omdat God hen kent en weet dat zij - ondanks de hartverscheurende opgave waarvoor zij geplaatst worden - zullen blijven vertrouwen op God! Zoals blijkt uit het antwoord dat Abraham gaf aan Isaak toen die vroeg waar het offerlam is: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.’ (8)

Abraham wordt aan ons voorgesteld als de mens die bereid is om alles wat hij van God gekregen heeft, op te offeren: zijn geliefde kind en daarmee zijn verhoopte nageslacht. Hij heeft vertrouwd op de belofte dat God hem - hoe dan ook - een talrijk nageslacht zou geven, zelfs toen hem gevraagd werd Isaak te offeren. Vertrouwen is hier: hopen tegen alle hoop in. Oftewel durven loslaten wat je als geschenk, als genade van God hebt ontvangen in het vertrouwen dat God opnieuw zal voorzien in wat jij nodig hebt. Naar de regel uit het lied: Groot is uw trouw, o Heer. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven!

Wat zegt dit verhaal over Abraham ons over God? Dat Hij door en door betrouwbaar is en zijn beloften nakomt! Ook al kom je in de meest donkere, onbegrijpelijke en angstaanjagende situaties terecht en heb je het gevoel dat God het onmogelijke van je vraagt, HIJ laat niet los wat Hij in jouw leven is begonnen. Ook in deze onzekere tijd, waarin velen de tekenen van de in de Bijbel beschreven ‘eindtijd’ herkennen, mogen we moed putten uit de verhalen over de trouw van God aan mensen in grote nood. Daartoe heeft Hij zelf zijn geliefde en enige Zoon gegeven! Jezus Christus die gekomen is tot redding van velen!

Daarbij mogen we weten dat God ons kent, zoals hij Abraham en Job kende.
De meesten van ons zijn niet zulke ‘mannetjesputters’ in het geloof. Ons vertrouwen en onze moed om de weg te gaan die God ons wijst, is vaak maar ‘mondjesmaat’ aanwezig. Daar houdt God rekening mee!
Zoals Paulus schrijft: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan (1 Korintiërs 10:13). Laten we ons daaraan vastklampen, hoe het ook gaat in ons persoonlijk leven en in de samenleving waarvan we deel uitmaken.

ds. Guda Borger

Kinderkerkewerk Augustinusga
Tijdens de kerkdiensten zijn er in principe geen activiteiten voor de kinderen. Als er activiteiten voor de kinderen zijn, wordt dat tijdig aangekondigd, o.a. in het Tsjerkefinster.

Fan de dûmny

Aan tafel
Het was geweldig om te starten met elkaar met zo’n feestelijke, muzikale én smakelijke dienst op 11 september. Het belooft wat voor dit nieuwe seizoen, waarin we elkaar hopelijk met regelmaat rond de tafel mogen treffen!

Bevestiging en dopen
Ook zondag 2 oktober wordt een echt gemeentefeest, want niet alleen mogen we Wilco den Hartogh bevestigen in het ambt van diaken, maar ook zijn er maar liefst 3 dopelingen. Het gaat om Jorne Postma en Jelke en Fedde Bijma. Het was erg mooi om met vier ouders om de tafel te zitten en te spreken over het verlangen om te dopen en kinderen voor te gaan in het geloof. We zien er naar uit om dit als gemeente te kunnen vieren en die verantwoordelijkheid als gemeenschap van Christus te delen.

Gesprekskringdrie avonden najaar 2022
Eerder schreef ik al over enkele gespreksavonden dit najaar. Voor de helderheid: in overleg met Erwin is besloten dat ik dit seizoen een aantal avonden gesprekskring zal verzorgen. Iedereen kan weer opnieuw bedenken of hij/zij wil aanhaken. En bij twijfel: doe de eerste avond mee en beslis gewoon daarna.
Ik wil graag met jullie aan de slag met een manier van werken die past bij het ‘contextueel bijbellezen’. Het is een manier van lezen die begint bij onze werkelijkheid anno 2022 en die ‘harten doet branden’ (lees Lucas 24 vanaf vers 13). Iedereen kan er aan mee doen, of je nu veel of helemaal niks weet over de Bijbel, jong en oud(er). Wees welkom!

Let op: In eerste instantie stond als eerste avond 19 oktober gepland. Maar dit valt in de herfstvakantie en er waren al twee personen die aangaven niet te kunnen die week. Daarom is hoogstwaarschijnlijk de eerste keer 12 oktober, daarna 9 november en 7 december – in principe van 19.45u tot ongeveer 21.30u.
Ik hoor graag wie er mee doet, ook om de datum van de eerste avond nog even goed af te stemmen. Een appje of mailtje om je aan te melden is fijn!
Bezoek?
Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!


Hartelijke groet,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885


G Gezinsdienst zondagochtend 9 oktober: Jij hebt talent!
Op zondag 9 oktober is er om 10.00 uur weer een gezinsdienst in het Tsjerkegebou!

Ontmoeting, gastvrijheid en inhoud staan hier centraal.

Op een laagdrempelige manier hopen we elkaar daar te ontmoeten met natuurlijk koffie, thee, ranja en wat lekkers.

Het thema deze keer is: ‘
Jij hebt talent!


God heeft iedereen verschillende talenten gegeven, misschien kun jij heel goed dansen en is iemand anders beter in rekenen. Toch hebben we elkaar allemaal nodig en wil God dat je je talenten goed gebruikt. Hoe we dat kunnen doen bespreken we tijdens deze dienst. En wie weet krijgen we daar ook wel wat van te zien.

Namens het gezinsdienstteam,
Erwin Kooistra


van de kerkenraad

Kerkenraadsvergadering
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van dinsdag 23 augustus 2022

De opening wordt verzorgd door Erwin Kooistra met het lezen van Exodus 20:7 “Misbruik de naam van God niet”. Hierover hebben wij van gedachten gewisseld en daarna gaat Erwin voor in gebed.
Daarna is het de beurt aan de notulen, deze worden voortaan door Marianne Postma gemaakt zolang er nog geen scriba is. Tevens stelt zij de agenda op.
Gemeente opbouw: Er zullen drie avonden gepland worden voor een gesprekskring door ds. Inge. Binnen de ring worden ook gezamenlijke pastorale avonden gepland per doelgroep. De eerste is met de kerkrentmeesters, dit gaat over een boekhoudprogramma, een medewerker van de CCBB geeft uitleg.

Ds. Inge wil een boerenlunch organiseren onder het motto eten moeten we toch.

Annie wil de woensdagmiddag bijeenkomsten weer opstarten, te beginnen op 14 september. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 tot 17.00 uur en zijn bedoeld voor het hele dorp. Voor het hele dorp, voor wie contact wil met mededorpsbewoner. De koffie staat klaar, evenals de spelletjes.

Het jaargesprek met Erwin is geweest op 27 juli 2022 door Hieke en Pieter. Dit is als zinvol en open ervaren.

Ds. Van der Sleen uit Surhuisterveen heeft het beroep van Drogeham aangenomen en wordt 25 september om 14.00 uur bevestigd. Annie en Sandra gaan ons vertegenwoordigen. Hij komt in dienst van het samenwerkingsverband tussen Augustinusga, Harkema, Drogeham, Kootstertille, Twijzel en Rottevalle.

Besloten wordt het huis van mevrouw Piso-Postmus te verkopen bij inschrijving, dit wordt gedaan door onze rentmeester de heer Woltersom. Die tevens een mooie aanbieding heeft van 5.7 hectare land met een erfpachtcontract voor 26 jaar, om dit ervoor te vervangen. Met land heb je geen onderhoud.
Bij de diensten komt naar voren dat Ds. Nicolay uit Heerenveen op 18 september niet voor kan gaan omdat ze een hersenbloeding heeft gehad en voorlopig niet meer preekt.
Tevens wordt bekend dat ds. Van der Veere vorige week is overleden, zijn vrouw is al een jaar eerder overleden. Hij was in de periode van 1988 tot 1993 predikant in de Pypketsjerke.
Mooier bericht is dat we een trouwkaart van Erwin en Jitske hebben ontvangen. De trouwdienst is op 2 september. Geert, Sandra en Pieter gaan erheen, ds. Inge komt ook.
Tot slot nodigen wij u weer uit om de kerkdiensten bij te wonen.
Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai

Terugblik Startzondag 2022 – Aan Tafel!
W
at was het mooi om tijdens deze feestelijke viering het seizoen samen te mogen vieren!
Samen zingen
met jong en oud met de Bazuin, en met gitaar en trommel. En samen proeven van de goedheid van God en samen luisteren naar het Woord van God.

En tot slot mochten we samen aan tafel gaan om te lunchen. Ja, we hebben het goed met elkaar en daarvoor mogen we dankbaar zijn. Tegelijkertijd mogen we delen van de rijkdom die we hebben ontvangen.
Tijdens de dienst heeft Erwin mogen spreken over 4 kenmerken van de christelijke maaltijd. Niet alleen bij het Heilig Avondmaal, maar ook wanneer wij als broers en zussen aan tafel gaan. Hieronder worden de 4 kenmerken kort benoemd, mocht je het nog eens willen lezen.
1.Gastvrijheid – Abraham nodigde drie Mannen uit, dat bleken God en twee engelen te zijn. ‘Kom toch bij mij eten, laat mij voor jullie zorgen.’ En Jezus zegt in het Nieuwe Testament: ‘wanneer je hongerigen te eten geeft, heb je mij te eten gegeven.’ – Het zorgen voor anderen is in de Bijbel ontzettend belangrijk: want God zorgt immers ook voor ons. Hij nodigt ons immers ook uit.
2. Verbond – In de Bijbel wordt ook gegeten bij het sluiten van een verbond: bij trouwen of het sluiten van vriendschap met God. Bij de bevrijding van Israël uit Egypte werd een verbondsmaaltijd gehouden, het Pesachmaal, als voorafspiegeling van het Heilig Avondmaal. En vervolgens? Israël werd bevrijd en verliet Egypte, niet als slaven, maar met alle rijkdommen die oorspronkelijk van hen waren. Dat brengt ons bij het volgende.
3. Overvloed – De christelijke maaltijd is een teken van Gods overvloed. Nu al zorgt Hij alle dagen voor ons. Denk ook aan de vermenigvuldiging van het brood voor de vijfduizend. En vanuit de rijkdom die God ons geeft mogen wij delen met de mensen om ons heen. – Die mogen we dan ook gastvrij ontvangen, uitnodigen aan tafel. Wat is er mooier dan te delen van de rijkdommen die we van God ontvangen hebben?
4. Liefde en Ontmoeting – Aan Tafel is er tijd voor ontmoeting. Zo leer je werkelijk te zien wie de ander is, met wie je eet. Denk ook aan de Emmaüsgangers: zij wisten niet met wie ze wandelden tótdat ze samen aan tafel gingen en Jezus het brood brak. Toen zagen ze met wie ze écht aan tafel zaten. Zo nemen wij aan tafel ook de tijd voor elkaar om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en van elkaar te genieten in een geest van liefde. Zo wordt gemeenschap gebouwd en vormen wij samen de gemeente van Christus.Met deze 4 punten kunnen wij samen met anderen Gods goedheid proeven en ervan delen!

Namens de Startzondagcommissie


diaconie
De giften van de diaconie in de maanden mei t/m augustus 2022:

St. Armoedefonds € 50,00
Ronald Mac Donaldshuis € 50,00
Humanitas € 50,00
Schuldhulpmaatje € 50,00
Gambia (J.den Hartogh) € 100,00
St. Leergeld € 50,00
Ver Hulp in Praktijk Ned. € 50,00
St. Opkikker € 50,00
Rode Kruis € 50,00
Netwerk DAK € 25,00
St. Jarige Job € 25,00
Gevangenenzorg € 25,00
St. Achter de Regenboog € 25,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Mocht u iets willen storten dan kunt u dit doen op bankrekening nummer NL40RABO 01139 70 552 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Augustinusga.Jeugdwerk

Het jeugdwerkseizoen is weer begonnen!
Op zondag 25 september hebben we Sirkelslag gedaan als startactiviteit met het thema ‘Aan Tafel!’. Nu gaan de clubs weer van start.

Club 7/8 begint weer op dinsdag 11 oktober in het jeugdhonk. Om 14.30 uur zullen we beginnen met drinken en wat lekkers. Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken!

Tienerclub begint weer op zondagavonden om 19.00 uur in het Tsjerkegebou. De eersteklassers zullen hartelijk worden verwelkomd in de groep en de eerste avond willen we samen kijken hoe we de komende keren gaan vormgeven. De eerste avond is op 9 oktober.


De volgende bijeenkomsten zijn op:
  • 9 oktober 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
  • 11 oktober 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
  • 23 oktober 19.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)
  • 25 oktober 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)

Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

Namens het Kinderkerkenwerk,
Erwin Kooistra

Bedankt – Erwin en Jitske
O p moment van schrijven zijn we alweer bijna een week terug van onze huwelijksreis. Wat hebben wij ontzettend genoten van onze trouwdag! En uw en jouw aanwezigheid en betrokkenheid bij de kerkdienst of door middel van kaartjes, berichtjes, cadeautjes hebben daar enorm aan bijgedragen. Wat hebben wij ons gevierd gevoeld de afgelopen tijd!
Het is hartverwarmend om de betrokkenheid van jeugdleden, kerkenraadsleden en andere gemeenteleden en dorps-bewoners zo te ervaren. Via deze weg willen wij jullie daar heel hartelijk voor bedanken!

Liefdevolle groet, Erwin en Jitske Kooistra


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.