PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
September 2023 Tsjerkefinster September 2023 Tsjerkefinster
Overdenking
Een nieuw seizoen - ga mee!

Een nieuw seizoen ligt voor ons! Na een maandenlange zomerstop gaan in september ook de kerkelijke activiteiten weer van start. Er worden plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen. En als je niet uitkijkt, loopt de agenda zomaar weer vol met afspraken en toezeggingen. Zijn we blij dat we weer van start mogen? Of voelt het vooral als: daar gaan we weer …? Van het ene overleg naar het andere, van de ene verplichting naar de andere. Die vraag geldt zeker ieder die bereid is om zich actief in te zetten voor de kerk. Maar niet iedereen wil dat, en voor velen is het helaas niet meer mogelijk om volop mee te doen. Juist vanwege die verscheidenheid lijkt het me zinvol om stil te staan bij wat we gaan ‘doen’.

Het jaarthema 2023-2024 van de Protestantse Kerk is ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Op de website staat dat de woorden ‘ga mee!’ afgewisseld kunnen worden met: bid mee, doe mee, of zing mee. Kortom, het thema wekt de indruk dat we vooral iets moeten gaan ‘doen’. Toch is dat – als ik de toelichting goed begrijp – niet het werkelijke doel. Net als vorig jaar vloeit het thema voort uit een hoofdstuk van de visienota van de landelijke kerk. Dat heeft als titel: Als kinderen van één Vader en gaat over de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Als plaatselijke gemeente zijn we slechts een klein onderdeeltje van de wereldwijde gemeenschap van Christus. Bovendien staan we in een lange traditie van mensen die door de eeuwen heen als volgeling van Jezus Christus met vallen en opstaan hun weg door het leven zijn gegaan.

Er is een grote verscheidenheid in de wereldwijde gemeenschap van Christus. Het idee achter het nieuwe jaarthema is dat we (opnieuw) ontdekken dat diversiteit rijkdom is en geen reden om elkaar te negéren. Jezus zelf heeft gebeden voor allen die tot geloof in Hem zouden komen: Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn … En Hij voegde daar nog aan toe: Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gezonden … (Johannes 17:20-23). Zeker in de protestantse tak van het christendom zijn we dit verlangen van Jezus vaak uit het oog verloren.
In de loop van de eeuwen heeft een enorme versnippering plaatsgevonden met talloze kerkgenootschappen als gevolg. Terwijl elk van hen wil leven vanuit de verbondenheid met Christus en de gehoorzaamheid aan de regels die God heeft gegeven voor het goede leven.

Wat anderen niet goed deden of doen, weten we in het algemeen prima aan te wijzen. Maar wat ons verbindt met mensen uit andere kerken kreeg lange tijd weinig aandacht. De bedoeling van het jaarthema is dat we contact zoeken met ‘andersoortige’ christenen en samen ontdekken wat we van elkaar kunnen leren. Naar een woord van Paulus: Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God (Efeziërs 3:18-19). Met daarbij als aantekening dat de door Paulus genoemde ‘heiligen’ de mensen zijn die door de doop deel geworden zijn van het lichaam van Christus.

Nu zou je kunnen denken: we hebben toch maar één kerk in ons dorp! Dan hoeven wij niks met dit thema. Maar dat lijkt mij wat kort door de bocht. We weten allemaal dat er diverse dorpsgenoten elders kerken en ook dat er velen zijn die de verbinding met de kerk hebben verbroken, maar wel geloven. De oproep ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ is dan ook bedoeld om samen met andere christenen uit onze eigen omgeving Gods liefde door te geven en voor te leven. Dat is geen geringe opgave, maar vraagt niet als eerste om het ontwikkelen van allerlei plannen en activiteiten. Die zijn al in overvloed te vinden op de website van de landelijke kerk. Mij lijkt de eerste opgave: bezinning op welke medechristenen er zijn in onze buurt en hoe we daarmee contact kunnen leggen. Opdat wij - als getuigen van Jezus Christus - allen één zijn en steeds meer vervuld zullen raken van de volheid van God!

ds. Guda Borger
 

Algemeen

Kerkenpad” Ring Buwekleaster
Op zondag 3 september zijn ’s middags alle kerkdeuren in onze Ring open. De gemeenteleden worden op deze zondag deze middag uitgenodigd om per fiets alle kerken van Ring Buwekleaster te bezoeken. Natuurlijk hoeft dan niet het hele rondje te worden afgelegd, daar is iedereen vrij in.
Centraal in onze Ring ligt de PKN kerk van Harkema, zowel voor de ‘noorderlingen’ als de gemeenteleden uit ‘het zuiden’ centraal gelegen. Hier kunt u genieten van een kopje koffie of thee.
Het idee om eens een Kerkenpad per fiets te organiseren in Ring Buwekleaster is tijdens de laatste bijeenkomst ontstaan. De kerkgebouwen zijn vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur open. De koffie/thee staat vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur in Harkema klaar.
Hartelijke groet, Ring BuwekleasterAankondiging

Op 2 november zal in Het Baron Theater te Opende de voorstelling plaatsvinden ‘In Gods naam’ met acteur en zanger Bastiaan Ragas. Deze voorstelling sluit aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘Ga mee!' (zie https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag/).
Ragas is ervan overtuigd geraakt dat de verhalen uit de Bijbel van onschatbare waarde zijn, ook voor onze tijd. In een avondvullende voorstelling gaat hij kris kras door de Bijbel en verweeft herkenbare persoonlijke levensvragen met bekende en onbekende verhalen. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Hij leest, zingt en oreert, en het geheel wordt omlijst met muziek van Bach tot Presley en een enkel kerklied.
Kaarten voor de voorstelling in Opende worden via een aantal kerkelijke gemeenten verkocht. De bedoeling is dat een gemeentelid iemand van ‘buiten’ uitnodigt om mee te gaan. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een consumptie.
De agendacommissie van de ring Bûwekleaster heeft besloten om een beperkt aantal combi-tickets af te nemen. Voor € 10,00 kunt u een combi-ticket voor twee personen kopen en krijgt daarbij na afloop ook nog twee consumpties. Een prima mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met iemand uit uw netwerk uit te gaan én over de Bijbel in gesprek te raken.
Belangstellenden voor tickets kunnen zich melden bij ds. Borger (e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl of 0512-355485).


Zoek jij ook verdieping van je geloof?

Allemaal maken we in ons leven situaties mee dat we ons afvragen hoe we daar vanuit ons geloof mee omgaan. Elisabeth is een magazine dat ingaat op dit soort vragen. Door interviews, informatieve achtergrondartikelen en reportages krijg je handvatten voor hoe je je leven als christen kunt vormgeven.

Vraag nu een gratis proefnummer aan van Elisabeth magazine!

Dit kan t/m 9 september bij de coördinator van PKN Augustinusga en Surhuizum:
Tine Atsma-Tangerman,

m.atsma2@chello.nl, 0512-351889


Wil je hierna elke 2 weken de Elisabeth lezen?
Via de kerk ontvang je 23 nummers per jaar voor slechts €20!

Gratis proeflessen bij de EC-Bijbelcursus
Wil jij een keer de héle Bijbel lezen, de rode draad door het Oude en Nieuwe Testament ontdekken en meer leren over de achtergrond van de Bijbel? Dat kan met de Bijbelcursus van het Evangelisch College. De EC-Bijbelcursus is een inspirerende cursus die of online of op locatie te volgen is. Elke maand wordt een boek uit het Oude Testament en een boek uit het Nieuwe Testament behandeld. Jaarlijks volgen circa 1100 deelnemers deze cursus, afkomstig uit de volle breedte van de kerk.
In september kun je vrijblijvend een les volgen op één van de leslocaties. Zie voor meer informatie: www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus.


Tsjerkepaad 2023
De ‘Doarpstsjerke’ in Surhuizum zal deze zomer alle 11 zaterdagen, van 1 juli tot en met 9 september, tijdens het ‘Tsjerkepaad 2023’ open zijn.

Naast het openstellen van de kerk zullen er ook nog verschillende activiteiten zijn.
Op enkele zaterdagen is er o.a. (orgel)muziek met zang, een expositie van schilderijen, die gemaakt zijn door oud inwoner Lutzen Nicolai, Bijbelverhalen verbeeld door postzegels en
liggen er bijbels in diverse talen in de kerk ter inzage.

Kortom, een bezoekje aan de kerk in Surhuizum is tijdens het ‘Tsjerkepaad’ beslist de moeite waard.

Mocht u thuis nog iets hebben, bijvoorbeeld krantenknipsels, foto’s, e.d. over de historie van de ‘Doarpstsjerke’, dan zouden we dit graag (in bruikleen) willen gebruiken voor een tentoonstelling tijdens ‘Tsjerkepaad’. We gaan uiteraard zorgvuldig met uw inbreng om.
U kunt hiervoor contact opnemen met Siep Folkerts op telefoonnummer 0512-351542.

Weet u/je van harte welkom op één of meerdere open dagen in de ‘Doarpstsjerke’ in Surhuizum.

Vriendelijke groet, ook namens alle ‘Tsjerkepaad’ vrijwilligers,
Siep Folkerts.

Gemeentenieuws - Augustinusga

bij de diensten
Startzondag 10 september ‘Ga mee!’
Ga mee! Samen getuigen van geloof hoop en liefde’ is vanaf september 2023 het jaarthema van de Protestantse Kerk. Het is een thema dat spreekt van eenheid en aanmoediging. Ook jij/u hoort erbij en wordt uitgenodigd om mee te gaan en mee te doen. De PKN spreekt over het grote belang van de éénheid in verscheidenheid onder christenen: “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. (Efeziërs 3:18-19)”.
Vier daarom met ons mee op de Startzondag. Een feestelijke dag die begint met ontmoeting (9.30 uur) en vervolgens de feestelijke kerkdienst onder leiding van Erwin Kooistra met het thema ‘Ga mee!’ (10.00 uur). De muzikale begeleiding wordt gedaan door Bert Spijkerman. Na de kerkdienst is het tijd voor verschillende activiteiten voor jong en oud. En natuurlijk sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Wanneer: zondag 10 september
Plaats: Augustinitsjerke
Tijd: inloop vanaf 9.30 uur met koffie, thee,
ranja en wat lekkers. We beginnen om 10.00 uur.
Van de kerkenraad
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 4 juli
De opening wordt verzorgd door Erwin met Jesaja 40:28-31.
Het jaargesprek met Erwin heeft inmiddels plaatsgevonden en gaf voor beide partijen een bevredigend en positief resultaat.
Bij de ingekomen stukken zat een uitnodiging voor het afscheid van onze classispredikant ds. Beekman en de intrede van ds. Praamsma. Het afscheid is op 3 september gepland om 15.30 uur in de Martinikerk in Franeker.
Deze is toevallig samen met de fietstocht die gepland is door de ring van Buweklooster en gaat bij de aangesloten kerken langs te beginnen in Harkema. De bedoeling is dat alle kerken dan open zijn voor bezichtiging en is bedoeld voor alle gemeenteleden die zin hebben in een fietstocht. U bent van harte uitgenodigd.
College van beheer: de sleutel van het woonhuis van mevrouw Piso is overgedragen op 9 juni 2023. Het huis is leeg opgeleverd, de verkoop kan beginnen, er komt een bord in de tuin en wordt op Funda geplaatst. Er komen twee kijkdagen en eventueel op afspraak voor bezichtiging. De briefjes kunnen ingeleverd worden in september.
De stoelen in de kerk staan niet allemaal op anderhalve meter, dit zal worden aangepast om toch wat meer ruimte te krijgen bij het instappen.

Diaconie: Er is een brief binnengekomen over Aram met het verzoek de bijdrage met twee jaar te verlengen in verband met haar studie die door ons gefinancierd wordt via een maandelijkse bijdrage. Normaal stopt dit op achttien jarige leeftijd, maar dit is een uitzondering. Wij gaan akkoord met het voorstel.
De collectes voor juli gaan we besteden aan de slachtoffers van de damdoorbraak in Oekraïne. Voor augustus is dit “Elmundo” van de familie Miedema.
Bij de diensten: de overstapdienst werd als positief en opbouwende ervaren.
Tevens maak ik even van de gelegenheid gebruik om een ieder te bedanken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis van drie en een halve week en ervoor voor de vele bemoedigende kaartjes en blijken van medeleven. Na de geslaagde operatie traden er tot drie keer toe complicaties op, waardoor ik twee en een halve week extra in het ziekenhuis moest blijven. Nu is alles weer achter de rug en ben weer redelijk hersteld, behalve de conditie, maar dit komt ook wel weer.
Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai

Jeugdwerk Augustinusga

Startactiviteit PG Augustinusga

De zomervakantie zit er weer op en
dat betekent dat het jeugdwerk weer
van start gaat! Dit willen we natuurlijk
vieren met een superleuke en avontuurlijke Startactiviteit.Zet de middag van zondag 24 september in je agenda en houdt deze vrij. Het is speciaal voor alle jongeren van groep 7 tot en met alle klassen van het voortgezet onderwijs. We hopen elkaar rond 14.30 uur te ontmoeten in het Tsjerkegebou waar het avontuur van start gaat.
Verdere informatie zal nog volgen via Ús blêd en de appgroepen. Tot dan!


Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden?
We zijn nog opzoek naar nieuwe clubleiders. Je mag hierover altijd eventjes contact opnemen met mij, bel/app:06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij hoor het graag!


Namens het jeugdwerk,
Erwin Kooistra


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.