PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
2019 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2019 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente Augustinusga
  begroting 2019 rekening 2019 rekening 2018
Baten      
Kerkbalans €   26000 €   24676 €   28055
Verhuur €   38100 €   40790 €   42183
Overige ontvangsten €            0 €            0 €            0
  ________ _________ ________
Totaal baten €   64100  €  65466 €   70238
       
Lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werker) €   33700 €   13392 €   27063
Bestedingen Kerkdiensten, catachese en gemeentewerk €     2350 €     3100 €     2262
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €     3850 €     3650 €     3737
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €   15005 €   18029 €   24721
Salarissen (koster en organist e.d.) €     3100 €     4592 €     2935
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €     4545 €     4243 €     2649
Lasten overige eigendommen en inventarissen €     1300 €     2473 €     3028
  ________ ________ ________
Totaal lasten €   63850 €   49479 €   66395
  _____________ ____________ ____________
Resultaat (baten - lasten) €       250 €   15987 €     3843

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 Baten en Lasten diaconale gemeente Augustinusga
 
  begroting 2019 rekening 2019 rekening 2018
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen €   2320 €    1538 €    2150
Bijdragen gemeenteleden €   4200 €    5505 €    5658
  ________ ________ _______
Totale baten €   6520 €    7043 €    7808
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaateselijk, landelijk wereldwijd) €      - €       - €       -
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €    5275 €     6510 €    6242
Bestedingen kerkdiensten, catagese en gemeentewerk €         - €          - €         -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      640 €      558 €     501
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €          - €          - €          -
Salarissen (koster en organist e.d.) €          - €          - €          -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €      400 €       359 €     375
Incidentele lasten €      205 €       225 €         -
  _______ ________ _______
Totale uitgaven €    6520 €     7652 €    7118
  _______ ________ _______
Resultaat (baten - lasten) €          0 €      609 €     690

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar  gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de diaconie waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.